Listen

Utbildningskatalog

Spirometrikörkort, fysisk aktivitet på recept, Boka-vi-kommer och VESTA-program. Det är bara några av alla våra utbildningar, aktiviteter och evenemang. Med hjälp av filtrering kan du söka och sortera bland ett stort utbud. Du kan också skriva i en sökfras i fritextfältet. Gör ditt val och boka direkt! För att den här funktionen ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare: Edge, Mozilla Firefox eller Google Chrome.

Filtrera

Filtrering

Alla
Digital utbildning (Teams/Zoom)
Poäng/uppdragsutbildning
Webbutbildning
Fysisk utbildning
Boka-vi-kommer
Evenemang
Nätverksträff
Case-seminarium
KVAST
VESTA
Återställ
Alla
Arbetsterapeut
Administratör
AT-läkare
Dietist
Distriktssköterska
Fotterapeut
Fysioterapeut eller sjukgymnast
Handledare
Kurator
Logoped
Läkare
Psykolog
Rehabkoordinator
Sjuksköterska
Specialistläkare allmänmedicin
Specialistläkare annan
ST-läkare
Student
Undersköterska
Verksamhetschef
Annan
Återställ
Alla
Allergi
Astma och KOL
Barn och ungdomars hälsa
Benskörhet
Cancer
Covid-19
Diabetes - endokrinologi
FaR – fysisk aktivitet på recept
Fysisk aktivitet
Försäkringsmedicin
Hjärta och kärl
Infektion
Konsultation
Levnadsvanor
Läkemedel
Mat
ME - CFS
Motiverande samtal
Nutrition
Obesitas
Pedagogik
Psykisk hälsa
Rehabilitering
Riskbruk alkohol
Rörelseorganen
Smärta
Sömn
Stroke - förvärvad hjärnskada
Tobaksprevention
Våld i nära relationer
Äldres hälsa - multisjuka
Annat
Återställ
Alla
Universitetsvårdcentral: Gustavsberg
Universitetsvårdcentral: Jakobsberg
Universitetsvårdcentral: Liljeholmen
AT, ST & BT
Forskning
Levnadsvanor
Kvalitetsstöd & fortbildning
Psyke
Soma
Utbildning, VIL & VFU
Våld i nära relationer
Återställ

Lärtorget

Webbkurs

Vårdar du personer på särskilda boende för äldre, patienter inom geriatrisk sjukvård eller äldre sköra personer i primärvården? Då kan detta webbstöd vara användbart. Syftet är att ge yrkesverksamma vägledning i arbetet med omvårdnad och annan icke-farmakologisk behandling för sköra äldre. Webbstödet redogör för senaste evidensen inom åtta områden, viktiga för de äldres hälsa och välbefinnande.

Se mer

Lärtorget

Webbkurs

Den här webbutbildningen har tagits fram för att stötta hälso- och sjukvårdspersonal i primärvården i arbetet med barn och ungdomar som har ohälsosamma matvanor eller som är otillräckligt fysiskt aktiva. Kursen ger en introduktion till insatsen Familjestödsprogram.

Se mer

Lärtorget

Webbkurs

Utbildningen ger dig/ditt team stöd och vägledning i arbetet med läkemedelsgenomgångar. Det övergripande målet är att minska antalet fel i läkemedelslistor, förebygga läkemedelsrelaterade problem och öka kvaliteten på patienters läkemedelsbehandling.

Se mer

Webbkurs

Våld i nära relationer är ett allvarligt och utbrett samhällsproblem, där tidig upptäckt, gott bemötande och stöd kan vara avgörande. Den här kostnadsfria webbutbildningen är speciellt framtagen för dig som arbetar inom hälso- och sjukvård samt tandvård. Den ger ökad kunskap om våld i nära relation och hur du på bästa sätt kan ge professionellt stöd och behandling. Webbutbildningen belönades med Publishingpriset 2021 inom kategori webb.

Se mer

Webbkurs

Teledermatoskopi - en webbutbildning som fungerar som ett slags ”körkort” för specialister i allmänmedicin i att göra bedömningar av hudförändringar med stöd av dermatoskop. I steg 1 genomförs en pilot för ett antal utvalda vårdcentraler och i steg 2 sker breddinförandet i hela regionen.

Se mer

Webbkurs

Denna utbildning riktar sig till dig i primärvården som möter patienter med cancer och beskriver hur du kan förebygga och reducera följderna av cancersjukdomar och dess behandling. Syftet med denna webbutbildning är att skapa trygghet för dig i primärvården att ta emot patienter i samband med eller efter cancer och cancerbehandling.

Se mer

Lärtorget

Webbkurs

Syftet med denna kurs är att ge dig grundläggande kunskap om FaR-metoden och hur du kan använda denna med dina patienter. Utbildningen riktar sig till all legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal men särskilt personal inom primärvård.

Se mer

Webbkurs

Denna interprofessionella webbutbildning tar cirka 60 min. Först får du en introduktion om nutritionens betydelse för patienter med behov av palliativ vård. Därefter får du träna dina nya kunskaper med hjälp av ett patientfall och interaktiva frågor. I webbprogrammet går patienten från tidigt till sent palliativt skede med vård till livets slut. I samband med beslut av behandling görs nya val och då är det lämpligt med ett så kallat brytpunktsamtal.

Se mer

Boka vi kommer

Dag och tid ej bestämt

För personer som drabbas av cancer är det viktigt med en tidig diagnos och behandlingsstart. Här får du ökad kunskap om alarmsymtom som kan ge misstanke om cancer.

Se mer

Boka vi kommer

Dag och tid ej bestämt

Ungefär 85 % av alla patienter som diagnosticeras med cancer har först sökt för symptom på denna sjukdom, vanligen på sin vårdcentral. Ungefär hälften av patienterna har före diagnos ett eller flera alarmsymptom på cancer medan andra hälften insjuknar med allvarliga ospecifika symptom.

Se mer

Boka vi kommer

Dag och tid ej bestämt

Fler och fler människor överlever en cancerdiagnos. Just nu lever det ungefär en halv miljon människor i Sverige som har eller har haft cancersjukdom. Cancerbehandlingar kan ge kvarstående problem och sena biverkningar och rehabilitering kan behövas lång tid efter avslutad behandling. Här får du som arbetar på vårdcentral tillfället att få information om primärvårdens roll i och hur vi kan hjälpa personer som har eller haft en cancersjukdom.

Se mer

Boka vi kommer

Dag och tid ej bestämt

I hemsjukvården möter vi ofta personer med diabetes, framförallt typ 2-diabetes men numera oftare även typ 1-diabetes. Patientgruppen är många gånger skör och multisjuk. Hur ska man tänka när det gäller höga, låga och svängande blodsockervärden? Vad ska man reagera på och hur ska man agera? Ofta står du där ensam hos den äldre och har säkert bråttom vidare och att fatta beslut är inte alltid lätt. Har ni i ert hemsjukvårdsteam funderat på att ni behöver uppdatera era kunskaper om diabetes med fokus på de äldre? Då får ni gärna boka ett kostnadsfritt fortbildningstillfälle.

Se mer

Boka vi kommer

Dag och tid ej bestämt

Den medicinska behandlingen av personer med typ 2 diabetes är idag mångfacetterad och allt mer fokuserad på kardiovaskulär sjukdom. Distriktsläkaren och diabetessjuksköterskan har ansvar för att erbjuda en individualiserad vård och behandling som är effektiv för att uppnå målen för HbA1c, blodtryck och blodfetter. Är du intresserad av att optimera behandlingen för dina patienter med typ 2 diabetes? Hör då av dig till oss i kunskapsteam Diabetes.

Se mer

Boka vi kommer

Dag och tid ej bestämt

Vill du veta mer om hur du kan stödja dina patienter till ökad fysisk aktivitet? Vi ger en introduktion till metoden FaR – Fysisk aktivitet på recept.

Se mer

Boka vi kommer

Dag och tid ej bestämt

Alla personer med diabetes har rätt att få sina fötter undersökta varje år. Vi erbjuder en introduktion i hur man gör en enkel fotstatus.

Se mer

Boka vi kommer

Dag och tid ej bestämt

Rökning är orsak till mycket kraftig förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalité och förtida död. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder rekommenderas kvalificerat rådgivande samtal till patienter som röker.

Se mer

Boka vi kommer

Vi är angelägna om att tillgodose dina möjligheter att uppdatera dina kunskaper. Vi erbjuder seminarier (på plats eller digitalt) till din arbetsplats i ett flertal ämnesområden. Datum och tid bokas efter överenskommelse.

Se mer

Boka vi kommer

Dag och tid ej bestämt

Nu finns det möjlighet för primärvården att få utbildning samt återkoppling avseende sina resultat från NDR, Nationella diabetesregistret, via kvalitetsansvarig sjuksköterska och kvalitetskoordinator.

Se mer

Boka-vi-kommer

Dag och tid ej bestämt

Långvarig smärta är vanligt och upplevs ofta svårt att handlägga på ett bra sätt i primärvården. Ämnet är komplext, och en bra handläggning förutsätter samarbete mellan olika personalkategorier. Vi diskuterar tillsammans vad ni kan göra på er arbetsplats för att förbättra vården för denna stora patientgrupp.

Se mer

Boka vi kommer

Dag och tid ej bestämt

MI- Motiverande samtal är en evidensbaserad samtalsstil för att stödja människor till att göra en förändring ex av en levnadsvana. Vi kommer ut till er och låter er prova på MI utifrån er kliniska vardag.

Se mer

Boka vi kommer

Dag och tid ej bestämt

Vill du veta hur du kan använda MI i samtal om fallprevention med äldre personer? Nu har du möjlighet att få en introduktion till samtalsmetoden MI - på din arbetsplats eller digitalt!

Se mer

Boka vi kommer

Dag och tid ej bestämt

Vill du veta vad MI är och vilka fördelar det kan finnas med att utbilda sig i MI? Funderar du kring vad som behövs för att du, när du har gått grundkurs i MI, ska kunna upprätthålla din MI-kompetens? Då kan denna introduktion vara något för dig.

Se mer

Boka vi kommer

Dag och tid ej bestämt

Vilket ansvar har primärvården för patienter med stroke/förvärvad hjärnskada? Det är en utmaning att ha kunskap om vård och rehabiliteringsinsatser i såväl kort som långt perspektiv. Här får du tillfälle att tillsammans med sakkunnig och kollegor diskutera former för uppföljning av vård, rehabilitering och andra stödinsatser.

Se mer

Boka vi kommer

Dag och tid ej bestämt

Post-stroke checklistan (PSC) är ett verktyg som är till hjälp för att identifiera hälsoproblem efter stroke och ger vägledning för fortsatta åtgärder och hänvisning till att säkerställa rätt insats i vårdkedjan. Detta seminarie utgår från checklistan och dess upplägg.

Se mer

Boka vi kommer

Dag och tid ej bestämt

Rehabiliteringsplan har varit dominerande i diskussionerna hos neuroteam vi besökt vid uppföljning av kursen ”Interprofessionell kurs om hjärnskaderehabilitering”. Här är en möjlighet att diskutera tillsammans hur ni kan förbättra upprättande, uppföljning och patientdelaktighet avseende rehabiliteringsplan.

Se mer

Boka vi kommer

Dag och tid ej bestämt

Prognosen för de som insjuknar i cancer kan variera beroende på i vilket stadie av cancern som sjukdomen upptäckts. Syftet med remittering enligt SVF är att det ska finnas ett snabbspår till utredning för de patienter där det finns en välgrundad misstanke om cancer.

Se mer

Boka vi kommer

Dag och tid ej bestämt

Välkommen att boka in seminarium om osteoporosvård och frakturprevention för läkare och/eller sjuksköterskor på vårdcentralen! Fokus anpassas efter era önskemål t.ex. diskussioner utifrån era egna patienter eller medhavda patientfall. Möte på VC eller digitalt 1-2 timmar.

Se mer

Boka vi kommer

Dag och tid ej bestämt

Att bli utsatt för våld i en nära relation ger upphov till psykisk ohälsa och ibland även fysiska skador. Våld är dock sällan den explicita orsaken till att människor väljer att söka vård. Kunskap om vilka symtom som kan uppstå vid våldsutsatthet, att kunna ställa frågor om våld vid misstanke om att en person blivit utsatt samt veta hur processen för vidare omhändertagande ser ut är därför centralt. I den här utbildningen får du grundläggande kunskap om symtom och konsekvenser för den enskilde vid våldsutsatthet samt hur du som vårdpersonal kan samtala med patienter om våld och hänvisa till vidare stöd.

Se mer

2023-09-25

9 - 16

Plats meddelas senare

På denna kurs lär du dig hur du kan upptäcka förändringar på fötterna genom att göra en enkel fotstatus med hjälp av stämgaffel, monofilament och doppler. Vi testar blodsocker och lär oss om komplikationer på fötterna som kan uppstå, samt hur en bra sko är uppbyggd.

Se mer

2023-09-26, Flera tillfällen

9 - 12

Torsplan Solnavägen 1E

2,5-dagarskurs för kvalitetssäkrade mätningar av lungfunktion, spirometri. Ta spirometri-körkort enligt nationell standard som tar upp allt från patientinformation och undersökning till tolkning av spirometriresultat. I första hand för läkare eller sjuksköterska i primärvården.

Se mer

2023-09-26

10.30 - 12

Digitalt via Teams

Arbetet med levnadsvanor är en viktig del av primärvårdens uppdrag. För att implementera ett arbetssätt behövs ofta tydliga processer och rutiner. Denna utbildning ger dig kunskap om såväl hur primärvårdspersonal bör arbeta med levnadsvanor och hur arbetet kan struktureras på enheten.

Se mer

2023-09-26, Flera tillfällen

13 - 15.30

Digital via Teams

Denna utbildning vänder sig till sjuksköterskor som bedömer patientens vårdbehov i den initiala vårdkontakten som kan vara i telefonen, digitalt eller på mottagningen.

Se mer

2023-09-27

9 - 16

Akademiskt primärvårdscentrum, plan 7. Lokal: Kastanj

Dagen kommer innehålla föreläsningar som rör försäkringsmedicin på vårdcentralen, praktiska övningar och intressanta diskussioner.

Se mer

2023-09-27

13 - 15

Digitalt via Teams

Akademiskt Primärvårdcentrum bjuder in till en repris av vårens uppskattade webbinarium för omhändertagande av patienter med postcovid i primärvården. Ur programmet: aktuellt kunskapsläge, utredning och möjlig behandling av kardiovaskulär dysautonomi och vilken rehabilitering som kan hjälpa.

Se mer

2023-09-27, Flera tillfällen

15 - 16.30

Digitalt via Teams

Gruppbaserad patientutbildning är ett viktigt stöd för att personer med diabetes ska klara sin egenvård. Genom att deltagare i grupp delar kunskap och erfarenheter, inspirerar de varandra till att förändra levnadsvanor. Grupputbildning vid diabetes är därför en viktig del av behandlingen.

Se mer

2023-09-28, Flera tillfällen

8 - 9.30

Digitalt via Teams

Fokus under kurstillfället är hur vi i primärvården kan bedöma personers aktivitetsnivå och dokumentera detta samt vilka insatser som kan göras för att stödja en person till ökad aktivitet. Även principer och grundbegrepp inom fysisk aktivitet gås igenom.

Se mer

2023-09-28

9 - 11

Digitalt via Teams

De regionala nätverksträffarna under hösten kommer handla om personer som är sjukskrivna men som av olika anledningar står långt i från arbetsmarknaden. Det kan bero på långvarig sjukskrivning, att man är arbetssökande och/eller hälsotillståndet medför att man behöver byta bana i arbetslivet.

Se mer

2023-09-28, Flera tillfällen

10 - 11.30

Digitalt via Teams

Interprofessionell utbildning lämplig för alla som vill få ökad kunskap och förståelse för det lokala arbetet med FaR. Det senaste inom FaR-arbetet i Stockholm presenteras samtidigt som FaR-metoden inklusive blanketter gås igenom.

Se mer

2023-09-28

12 - 13

Digitalt via Teams

Välkommen till våra fortbildningar med fördjupning i aktuella ämnen. Vi erbjuder föreläsningar på onsdagar och torsdagar via Teams som ger inspiration och ny viktig kunskap varvat med diskussion och möjlighet att ställa frågor direkt till våra föreläsare.

Se mer

2023-09-28

13 - 15

Digitalt via Teams

Vi erbjuder digitala föreläsningar på torsdagar som ger inspiration och ny kunskap som varvas med diskussion och möjlighet att ställa frågor direkt till våra föreläsare.

Se mer

2023-09-29

12.30 - 14

Digitalt via Teams

Fysisk aktivitet har god effekt på hälsa, kognitiv funktion och ger även minskade symtom för barn med autism eller ADHD. Vid detta tillfälle får du mer kunskap om effekterna av fysisk aktivitet vid autism och ADHD samt redskap för att öka barns fysiska aktivitetsnivå.

Se mer

2023-10-02, Flera tillfällen

8.30 - 16

Fysisk

Målet med den här kursen är att du ska kunna genomföra en nutritionsbedömning, planera lämplig nutritionsvård, utvärdera åtgärder i samråd med patienten och vid behov förskriva kosttillägg. Kursen ger dig rätt att förskriva kosttillägg.

Se mer

2023-10-03, Flera tillfällen

12.30 - 13

Digitalt via Teams

Välkommen till ett fortbildningstillfälle om patientsäker förskrivning av helförpackningar till dospatienter i Pascal

Se mer

2023-10-03

14 - 16

Digitalt via Teams

Välkommen till våra fortbildningar med fördjupning i aktuella ämnen. Vi erbjuder föreläsningar på tisdagar via Teams som ger inspiration och ny viktig kunskap varvat med diskussion och möjlighet att ställa frågor direkt till våra föreläsare.

Se mer

2023-10-04

13 - 16

Solnavägen 1E, plan 4.

Vill du lära dig, eller uppdatera dina kunskaper, om varför och hur man mäter ankel-armtryck och räknar ut ankel-armindex? Under eftermiddagen får du teoretisk kunskap om perifer cirkulation i benen och sedan öva på att mäta ankel-armtryck med doppler, något man bör kunna erbjuda på en vårdcentral.

Se mer

2023-10-05

8.30 - 12.30

Digitalt via Teams

Sjukskrivning som en del av vård och behandling upplevs ofta som en utmaning för läkarkåren. Kursen förmedlar övergripande grundläggande kunskap som är viktig för att förstå och underlätta arbetet. Lämplig t.ex. för dig som väntar på att få gå ST-utbildningen eller vill uppdatera din tidigare kunskap.

Se mer

2023-10-05

9 - 16

Landstingssalen i Landstingshuset Hantverkarg. 45

Akademiskt primärvårdscentrum (APC) bjuder in till en inspirationsdag om levnadsvanor som hjärt-och kärlprevention. Hur vi i vården kan stödja patienter till hälsosamma matvanor, ökad fysisk aktivitet, tobaksfritt liv och mindre riskfylld alkoholkonsumtion.

Se mer

2023-10-05, Flera tillfällen

9 - 16.30

Digitalt via Teams/Zoom

Sömn är grundläggande för människans hälsa och välbefinnande. Via en 1,5 dagars digital kurs får du som sjuksköterska lära dig att bedöma sömnstörningar och behandla Insomni med sömnrestriktion i grupp. Sömnrestriktion är ett av förstahandsvalen vid behandling av Insomni enligt kloka listan.

Se mer

2023-10-05

9 - 16

Saffran, plan 4, Akademiskt primärvårdscentrum, Solnavägen 1E, Stockholm

Vilka juridiska krav ställs på de intyg och utlåtande som du som legitimerad personal inom primärvårdsrehabilitering utfärdar? På kursen läggs stort fokus på genomgång av de grundläggande krav som ställs på utredning, bedömning och utformning av intyg för olika ändamål.

Se mer

2023-10-05

12 - 13

Digitalt via Teams

Välkommen till våra digitala fortbildningar med fördjupning i aktuella ämnen. Vi erbjuder föreläsningar på onsdagar och torsdagar via Teams som ger inspiration och ny viktig kunskap varvat med diskussion och möjlighet att ställa frågor direkt till våra föreläsare.

Se mer

2023-10-05

13.30 - 16.30

Digitalt via Teams

Arbetsförmågebedömning är en central komponent i det försäkringsmedicinska arbetet som denna kurs syftar att underlätta.

Se mer

2023-10-05

17 - 20

Solnavägen 1E, Torsplan, plan 4, sal ”Ljung”

Träning kopplat till olika sjukdomstillstånd! Detta är kvällens föreläsningsämne där Eva Andersson från Gymnastik- och idrottshögskolan ska guida oss. Eva är läkare, docent och högskolelektor och har ett stort engagemang för FaR, fysisk aktivitet på recept.

Se mer

2023-10-06

9 - 15

Solnavägen 1E plan 8, lokal Kanel

Akademiskt primärvårdscentrum bjuder in till en utbildningsdag för arbetsterapeuter i ME/CFS och postcovid. Dagen består av en blandning av utbildning och workshop.

Se mer

2023-10-09, Flera tillfällen

8 - 16

Digitalt via Zoom och lärplattformen Canvas

Den här fördjupningskursen är för dig som arbetar i primärvården med patienter med typ 2 diabetes och som har gått grundkursen Diabetes i primärvården (7,5hp), eller redan har goda kunskaper om diabetes. Kursen ger dig kunskaper och erfarenheter om den senaste forskningen och stärker din förmåga att arbeta förebyggande med diabetes och dess komplikationer.

Se mer

2023-10-09

8.15 - 16.30

Häringe Slott

Kursen avser att ge formell och reell kompetens till den som handleder AT-, BT och/ eller ST-läkare i allmänmedicin i Region Stockholm eller som planerar att göra det. Det är obligatoriskt att ha gått handledarkurs för att handleda utbildningsläkare.

Se mer

2023-10-10

12.30 - 14

Digitalt via Teams

Insikt innebär en medvetenhet om sina styrkor/svagheter och avgörande för motivation till förändring. Vid funktionshinder/skada kan känslan av att vara lika kapabel att tänka, förstå saker på samma sätt som innan och därför svårigheter att motivera sig till träning eller aktivitet på ett nytt sätt.

Se mer

2023-10-10, Flera tillfällen

12.30 - 14

Digitalt via Teams

Genom en digital nätverksträff erbjuds möjlighet för förskrivare och aktivitetsarrangörer att träffas. Hela 22 träffar erbjuds under 2023, varje kommun eller stadsdel i Stockholms län finns representerad. Träffarna ger kunskap om varandras verksamheter vilket underlättar ordinationen av FaR. Förskrivarna får möjlighet att kartlägga aktiviteter i sitt närområde och aktivitetsarrangörerna får berätta om sin verksamhet.

Se mer

2023-10-10, Flera tillfällen

13 - 14

Digitalt via Teams

En möjlighet för dig med förkunskaper inom samtalsstilen MI-motiverande samtal att fortsätta utveckla dina personcentrerade samtal genom att under 1 timme repetera och öva MI praktiskt. Vid varje träff gör vi tillsammans en agenda och upplägg utifrån dina önskemål. Du väljer antal datum du vill delta.

Se mer

1/4