Listen

Utbildningskatalog

Spirometrikörkort, fysisk aktivitet på recept, Boka-vi-kommer och VESTA-program. Det är bara några av alla våra utbildningar, aktiviteter och evenemang. Med hjälp av filtrering kan du söka och sortera bland ett stort utbud. Du kan också skriva i en sökfras i fritextfältet. Gör ditt val och boka direkt! För att den här funktionen ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare: Edge, Mozilla Firefox eller Google Chrome.

Filtrera

Filtrering

Alla
Digital utbildning (Teams/Zoom)
Poäng/uppdragsutbildning
Webbutbildning (via Lärtorget el motsvarande)
Fysisk utbildning
Boka-vi-kommer
Evenemang
Nätverksträff
Case-seminarium
KVAST
VESTA
Återställ
Alla
Arbetsterapeut
Administratör
AT-läkare
BT-läkare
Dietist
Distriktssköterska
Fotterapeut
Fysioterapeut eller sjukgymnast
Handledare
Kiropraktor
Kurator
Logoped
Läkare
Psykolog
Rehabkoordinator
Sjuksköterska
Specialistläkare allmänmedicin
Specialistläkare annan
ST-läkare
Student
Undersköterska
Verksamhetschef
Annan
Återställ
Alla
Allergi
Astma och KOL
Barn och ungdomars hälsa
Benskörhet
Cancer
Covid-19
Diabetes - endokrinologi
FaR – fysisk aktivitet på recept
Fysisk aktivitet
Försäkringsmedicin
Hjärta och kärl
Infektion
Konsultation
Levnadsvanor
Läkemedel
Mat
ME - CFS
Motiverande samtal
Nutrition
Obesitas
Pedagogik
Psykisk hälsa
Rehabilitering
Riskbruk alkohol
Rörelseorganen
Smärta
Sömn
Stroke - förvärvad hjärnskada
Tobaksprevention
Våld i nära relationer
Äldres hälsa - multisjuka
Annat
Återställ
Universitetsvårdcentral: Gustavsberg
Universitetsvårdcentral: Jakobsberg
Universitetsvårdcentral: Liljeholmen
Alla
AT, ST & BT
Forskning
Kvalitetsstöd & fortbildning
Utbildning, VIL & VFU
Våld i nära relationer
Återställ

Dag och tid ej bestämt

Boka vi kommer

För personer som drabbas av cancer är det viktigt med en tidig diagnos och behandlingsstart. Här får du ökad kunskap om alarmsymtom som kan ge misstanke om cancer.

Se mer

Dag och tid ej bestämt

Boka vi kommer

I hemsjukvården möter vi ofta personer med diabetes, framförallt typ 2-diabetes men numera oftare även typ 1-diabetes. Patientgruppen är många gånger skör och multisjuk. Hur ska man tänka när det gäller höga, låga och svängande blodsockervärden? Vad ska man reagera på och hur ska man agera? Ofta står du där ensam hos den äldre och har säkert bråttom vidare och att fatta beslut är inte alltid lätt. Har ni i ert hemsjukvårdsteam funderat på att ni behöver uppdatera era kunskaper om diabetes med fokus på de äldre? Då får ni gärna boka ett kostnadsfritt fortbildningstillfälle.

Se mer

Boka vi kommer

Dag och tid ej bestämt

Alla personer med diabetes har rätt att få sina fötter undersökta varje år. Vi erbjuder en introduktion i hur man gör en enkel fotstatus.

Se mer

Boka vi kommer

Dag och tid ej bestämt

Nu finns det möjlighet för primärvården att få utbildning samt återkoppling avseende sina resultat från NDR, Nationella diabetesregistret, via kvalitetsansvarig sjuksköterska och kvalitetskoordinator.

Se mer

Boka vi kommer

Dag och tid ej bestämt

Vill du veta hur du kan använda MI i samtal om fallprevention med äldre personer? Nu har du möjlighet att få en introduktion till samtalsmetoden MI - på din arbetsplats eller digitalt!

Se mer

Boka vi kommer

Dag och tid ej bestämt

Strukturerad uppföljning efter stroke är högt prioriterat i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid stroke som kan utgå från en checklista. Post-stroke-checklistan (PSC) är ett exempel på ett verktyg som kan vara till hjälp för att identifiera långvariga hälsoproblem och ger vägledning vid årlig uppföljning. Seminariet utgår från checklistan och dess upplägg.

Se mer

Boka vi kommer

Dag och tid ej bestämt

Prognosen för de som insjuknar i cancer kan variera beroende på i vilket stadie av cancern som sjukdomen upptäckts. Syftet med remittering enligt SVF är att det ska finnas ett snabbspår till utredning för de patienter där det finns en välgrundad misstanke om cancer.

Se mer

Lärtorget

Webbkurs

Utbildningen ger dig/ditt team stöd och vägledning i arbetet med läkemedelsgenomgångar. Det övergripande målet är att minska antalet fel i läkemedelslistor, förebygga läkemedelsrelaterade problem och öka kvaliteten på patienters läkemedelsbehandling.

Se mer

Webbkurs

Våld i nära relationer är ett allvarligt och utbrett samhällsproblem, där tidig upptäckt, gott bemötande och stöd kan vara avgörande. Den här kostnadsfria webbutbildningen är speciellt framtagen för dig som arbetar inom hälso- och sjukvård samt tandvård. Den ger ökad kunskap om våld i nära relation och hur du på bästa sätt kan ge professionellt stöd och behandling. Webbutbildningen belönades med Publishingpriset 2021 inom kategori webb.

Se mer

Webbkurs

Teledermatoskopi - en webbutbildning som fungerar som ett slags ”körkort” för specialister i allmänmedicin i att göra bedömningar av hudförändringar med stöd av dermatoskop. I steg 1 genomförs en pilot för ett antal utvalda vårdcentraler och i steg 2 sker breddinförandet i hela regionen.

Se mer

Lärtorget

Webbkurs

Praktisk övning för eget patientarbete och teamarbete med att uppmärksamma, bedöma och behandla skadligt bruk och måttligt alkoholberoende. 15-metoden är strukturerad och sammanför de komponenter inom utredning och behandling som har den starkaste evidensen.

Se mer

Lärtorget

Webbkurs

Kursen ger en introduktion till Stöd och behandling (SOB) och går igenom vad husläkarmottagningen behöver göra för att använda tjänsten.

Se mer

Lärtorget

Webbkurs

Grundläggande kunskap om kraven på kompetens och organisation som husläkarmottagningen behöver för uppdraget att arbeta med psykisk hälsa.

Se mer

Lärtorget

Webbkurs

Kursen vänder sig till dig på husläkarmottagningen som möter patienter med stress- och utmattningsproblematik. Du får kunskap om bedömning och behandling för den patientgruppen. Behandlingen kan erbjudas patienter som gruppbehandling, vägledd självhjälp eller internetförmedlad terapi.

Se mer

Lärtorget

Webbkurs

Kursen vänder sig till dig på husläkarmottagningen som arbetar med patienter med depression och syftar till att ge grundläggande kunskaper om behandling med beteendeaktivering.

Se mer

Webbkurs

Denna utbildning riktar sig till dig i primärvården som möter patienter med cancer och beskriver hur du kan förebygga och reducera följderna av cancersjukdomar och dess behandling. Syftet med denna webbutbildning är att skapa trygghet för dig i primärvården att ta emot patienter i samband med eller efter cancer och cancerbehandling.

Se mer

Lärtorget

Webbkurs

Kursen Differentialdiagnostik är en kompletterande kurs till Psykiatrisk diagnostik – grundkurs.

Se mer

Lärtorget

Webbkurs

Den här webbutbildningen har tagits fram för att stötta hälso- och sjukvårdspersonal i primärvården i arbetet med barn och ungdomar som har ohälsosamma matvanor eller som är otillräckligt fysiskt aktiva. Kursen ger en introduktion till insatsen Familjestödsprogram.

Se mer

Lärtorget

Webbkurs

Kursen belyser den roll som läkaren har i teamet som utför utökade insatser för barn och unga. Du får en grundläggande förståelse för hur du som läkare kan stötta övrig personal i vården av barn och unga med psykisk ohälsa.

Se mer

Lärtorget

Webbkurs

Grundläggande om psykiatrisk diagnostik och översiktlig kunskap om diagnostik inom de vanligaste psykiatriska problemområdena i primärvården.

Se mer

Lärtorget

Webbkurs

Den här kursen vänder sig i första hand till teamet för psykisk hälsa (alla åldrar) på husläkarmottagningen, men kan rekommenderas till alla som i sitt arbete inom primärvården kommer i kontakt med barn och unga som mår dåligt.

Se mer

Lärtorget

Webbkurs

Den här kursen syftar till att främja samverkan och samarbete mellan olika verksamheter som ger stöd och behandling till barn och unga med psykisk ohälsa. Syftet är att stödja utvecklingen av lokala samarbetsformer och rutiner. I kursen beskrivs olika verksamheters uppdrag och deras perspektiv på samverkan i relation till barn och unga.

Se mer

Lärtorget

Webbkurs

Kursen fokuserar på sjuksköterskans nya roll i teamet för psykisk hälsa. I den utökade rollen ingår det att ge stöd och vägledning till patienter samt att vid behov göra fördjupad bedömning och överföra patienter till lämplig kompetens inom teamet psykisk hälsa alla åldrar.

Se mer

Lärtorget

Webbkurs

Kursen presenterar en modell för stegvis vård med evidensbaserad psykologisk behandling för vanliga psykiatriska tillstånd i primärvården. Syftet är att effektivisera vården och öka andelen patienter som erhåller evidensbaserad psykologisk behandling.

Se mer

Lärtorget

Webbkurs

Kursen ger dig förutsättningar att bedöma suicidrisk hos patienter utifrån ett helhetsperspektiv.

Se mer

Lärtorget

Webbkurs

Kursen ger dig förutsättningar att kunna bedöma aktuell suicidrisk hos barn och unga som söker hjälp på husläkarmottagningen. Du får lära dig hur du motiverar och dokumenterar suicidriskbedömning i journal samt hur du avgör vilken vårdnivå patienten behöver fortsatt behandling inom. Kursen tar också upp hur du som vårdpersonal kan prata om svåra känslor med barn och ungdomar.

Se mer

Lärtorget

Webbkurs

Kursens vänder sig till dig på husläkarmottagningen som möter patienter som varit med om trauma och kan ha utvecklat posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, och syftar till att ge grundläggande kunskap om bedömning och behandling.

Se mer

Lärtorget

Webbkurs

Den här kursen ger kunskap och verktyg för triagering som utgår från ett teambaserat tankesätt. Det möjliggör en snabbare bedömning och triagering till den mest lämpade professionen.

Se mer

Lärtorget

Webbkurs

Den här kursen vänder sig till dig som arbetar på en husläkarmottagning som utför de utökade insatserna för barn och unga med mild till måttlig psykisk ohälsa, 6–17 år.

Se mer

Boka vi kommer

Dag och tid ej bestämt

Att bli utsatt för våld i en nära relation ger upphov till psykisk ohälsa och ibland även fysiska skador. Våld är dock sällan den explicita orsaken till att människor väljer att söka vård. Kunskap om vilka symtom som kan uppstå vid våldsutsatthet, att kunna ställa frågor om våld vid misstanke om att en person blivit utsatt samt veta hur processen för vidare omhändertagande ser ut är därför centralt. I den här utbildningen får du grundläggande kunskap om symtom och konsekvenser för den enskilde vid våldsutsatthet samt hur du som vårdpersonal kan samtala med patienter om våld och hänvisa till vidare stöd.

Se mer

2024-08-13, Flera tillfällen

12.10 - 12.55

Digitalt via Teams

Välkommen till ett fortbildningstillfälle om den nya Pascalversionen som är anpassad till den nationella läkemedelslistan. Vi tittar även på verifiering av recept för nya dospatienter.

Se mer

2024-08-20

9 - 10.30

Digitalt via Teams

Arbetet med levnadsvanor är en viktig del av primärvårdens uppdrag. För att implementera ett arbetssätt behövs ofta tydliga processer och rutiner. Denna utbildning ger dig kunskap om såväl hur primärvårdspersonal bör arbeta med levnadsvanor och hur arbetet kan struktureras på enheten.

Se mer

2024-08-20, Flera tillfällen

11 - 12.30

Digitalt via Teams

Fokus under kurstillfället är hur vi i primärvården kan bedöma personers aktivitetsnivå och dokumentera detta samt vilka insatser som kan göras för att stödja en person till ökad aktivitet. Även principer och grundbegrepp inom fysisk aktivitet gås igenom.

Se mer

2024-08-20

12 - 12.30

Digitalt via Teams

Missa inte att nya sökord avseende våld och övergrepp införs i TakeCare. Samtliga sökord är dolda från Journalen 1177, vilket är mycket viktigt när patienten är våldsutsatt och därmed kan vara kontrollerad av en anhörig. Under seminariet får du praktisk vägledning i hur sökorden ska användas och hur de kan läggas i mallar.

Se mer

2024-08-20, Flera tillfällen

13 - 14.30

Digitalt via Teams

Interprofessionell utbildning lämplig för alla som vill få ökad kunskap och förståelse för det lokala arbetet med FaR. Det senaste inom FaR-arbetet i Stockholm presenteras samtidigt som FaR-metoden inklusive blanketter gås igenom.

Se mer

2024-08-22

9 - 15.30

Dag 1 och 2 Solnavägen 1E (Torsplan, lokal Saffran), samt Digitalt via Teams

Hur kan vårdpersonal stödja vårdnadshavare att leda sina barn till en hälsosam vikt? Denna kurs ger deltagarna kunskap om barnobesitas som komplex sjukdom samt stöd i behandlingsprocessen.

Se mer

2024-08-22

13 - 14.30

Digitalt via Teams

Vi erbjuder digitala föreläsningar på torsdagar som ger inspiration och ny kunskap som varvas med diskussion och möjlighet att ställa frågor direkt till våra föreläsare.

Se mer

2024-08-28

12 - 12.30

Digitalt via Teams

Praktisk vägledning kring användningen av de nya sökorden avseende våld och övergrepp i TakeCare.

Se mer

2024-08-28, Flera tillfällen

12.30 - 13

Digitalt via Teams

Vid sjukskrivning görs alltid en planering för sjukskrivning, behandlings- och rehabiliteringsinsatser och eventuella koordineringsinsatser som dokumenteras i patientens journal. Vid komplexare sjukskrivningsärenden ska rehabplan dokumenteras i separat mall. Vi kommer gå igenom sökorden och ge exempel.

Se mer

2024-09-02

8 - 16

Digitalt via Zoom

Kursens övergripande mål är att nå fördjupad kunskap om och färdigheter för personcentrerad nutritionsvård och visa insikt om betydelsen av att i samarbete bedöma och förebygga undernäring bland äldre personer med primärvård.

Se mer

2024-09-03, Flera tillfällen

12.30 - 14

Digitalt via Teams

Genom en digital nätverksträff erbjuds möjlighet för förskrivare och aktivitetsarrangörer att träffas. Hela 16 träffar erbjuds under 2024, varje kommun eller stadsdel i Stockholms län finns representerad. Träffarna ger kunskap om varandras verksamheter vilket underlättar ordinationen av FaR. Förskrivarna får möjlighet att kartlägga aktiviteter i sitt närområde och aktivitetsarrangörerna får berätta om sin verksamhet.

Se mer

2024-09-04

8.15 - 12

Digitalt via Teams

Personer med funktionsnedsättning kan ha svårt att hitta och komma igång med fysisk aktivitet utanför sjukvården. Personal inom sjukvården behöver erbjuda denna prioriterade patientgrupp stöd. Genom denna kurs får deltagare kunskap om FaR-metoden och hur denna anpassas till personer med funktionsnedsättning. Särskilt fokus läggs på var och hur aktiviteter hittas.

Se mer

2024-09-05

8.30 - 16.45

Torsplan, Solnavägen 1, plan 4. Lokal Ljung.

Akademiskt primärvårdscentrum har glädjen att åter få bjuda in primärvårdens distriktsköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor till en heldag med fokus på kvalitet och utveckling. Syftet med dagen är att stödja kontinuerlig kvalitetsutveckling och kunskapsutbyte inom kunskapsområdet omvårdnad. I höst har vi tema sköra äldre. Spännande föreläsningar som ger inspiration och nya perspektiv varvas med diskussion och möjlighet till samvaro och erfarenhetsutbyte. Välkomna!

Se mer

2024-09-05

8.30 - 10

Digitalt via Teams

Välkommen till nätverket för rehabpersonal i Region Stockholm och Gotland! Vi erbjuder digitala fortbildningar på aktuella teman. Varje månad erbjuder vi dig föreläsningar via Teams för inspiration och ny viktig kunskap varvat med diskussion och möjlighet att ställa frågor direkt till kunniga föreläsare! Detta tillfälle syftar till att ge dig förbättrade kunskaper i ämnesområdet fatigue.

Se mer

2024-09-06

12 - 13

Digitalt via Teams

Välkommen till nätverket för rehabpersonal i Region Stockholm! Vi erbjuder digitala fortbildningar på aktuella teman. Varje månad erbjuder vi dig föreläsningar via Teams för inspiration och ny viktig kunskap varvat med diskussion och möjlighet att ställa frågor direkt till kunniga föreläsare!

Se mer

2024-09-10, Flera tillfällen

13 - 15.30

Digital via Teams

Denna utbildning vänder sig till sjuksköterskor som bedömer patientens vårdbehov i den initiala vårdkontakten som kan vara i telefonen, digitalt eller på mottagningen.

Se mer

2024-09-10

14 - 16

Digitalt via Teams

Välkommen till våra fortbildningar med fördjupning i aktuella ämnen. Vi erbjuder föreläsningar på tisdagar via Teams som ger inspiration och ny viktig kunskap varvat med diskussion och möjlighet att ställa frågor direkt till våra föreläsare.

Se mer

2024-09-10

14 - 16

Digitalt via Teams

Stockholms allmänläkarnätverk hälsar välkommen till våra digitala fortbildningar på aktuella teman. Vi erbjuder dig månatliga föreläsningar via Teams som ger inspiration och ny viktig kunskap varvat med diskussion och möjlighet att ställa frågor direkt till våra kunniga föreläsare.

Se mer

2024-09-11

8.15 - 16.30

Solnavägen 1 E, Torsplan, lokal Ljung, plan 4

Du som arbetar i neuroteam i primärvården erbjuds en kurs baserad på aktuell forskning avseende hjärnskaderehabilitering och möjlighet att förstärka teamprocessen!

Se mer

2024-09-11, Flera tillfällen

9.30 - 12

Digitalt via Teams

Många barn rör sig för lite för sin hälsas skull. Fysisk aktivitet på recept, FaR, är en metod där legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal kan ge stöd till ökad fysisk aktivitet. Detta utbildningstillfälle ger dig kunskap om hur det kan göras inom skolhälsovården.

Se mer

2024-09-11

13 - 14

Digitalt via Teams

Digitala fortbildningar med intressanta och högaktuella teman och goda möjligheter att ställa frågor för alla läkare i Region Stockholm som arbetar med den åldrande patienten.

Se mer

2024-09-11, Flera tillfällen

13 - 14

Digitalt via Teams

En möjlighet för dig, med förkunskaper av samtalsstilen motiverande samtal MI, att bibehålla/ utveckla dina personcentrerade samtal genom att under 1 timme repetera och öva MI. Vid varje träff gör vi tillsammans en agenda och upplägg utifrån dina önskemål.

Se mer

2024-09-11

13.30 - 16

Digitalt via Teams

Nätverksforum lung- och allergisjukdomar - interaktivt möte för dig som arbetar med detta. Vi delar kunskap och erfarenheter. Ta med dig patientfall, spirometrikurvor och frågor som vi gemensamt kan diskutera. Varje gång har vi också en föreläsning.

Se mer

2024-09-12

8.30 - 10

Digitalt via Teams

Välkommen till nätverket för rehabpersonal i Region Stockholm och Gotland! Vi erbjuder digitala fortbildningar på aktuella teman. Varje månad erbjuder vi dig föreläsningar via Teams för inspiration och ny viktig kunskap varvat med diskussion och möjlighet att ställa frågor direkt till kunniga föreläsare! Detta tillfälle äger även rum 26 september och syftar till att ge dig förbättrade kunskaper i ämnesområdet fatigue.

Se mer

2024-09-12

13 - 16

Digitalt via Teams

Denna föreläsning riktar sig till sjuksköterskor i primärvården, där sjukskrivning och önskemål om andra intyg är en vanligt förekommande utmaning. Vi kommer gå igenom grundläggande försäkringsmedicin och tydliggöra vad primärvårdens uppdrag egentligen är i klinisk försäkringsmedicin.

Se mer

2024-09-12

13 - 14.30

Digitalt via Teams

Vi erbjuder digitala föreläsningar på torsdagar som ger inspiration och ny kunskap som varvas med diskussion och möjlighet att ställa frågor direkt till våra föreläsare.

Se mer

2024-09-13

12 - 13

Digitalt via Teams

Välkommen till nätverket för rehabpersonal i Region Stockholm! Vi erbjuder digitala tillfällen på aktuella teman via Teams för inspiration och ny viktig kunskap varvat med diskussion och möjlighet att ställa frågor direkt till kunniga föreläsare! Detta tillfälle kommer även att äga rum samma tid den 29 november.

Se mer

2024-09-13, Flera tillfällen

13 - 16

Fysisk utbildning

Certifieringen vänder sig till organisationer som vill vara med i Stockholms FaR-ledarnätverk och erbjuda sina fysiska aktiviteter på www.FaRledare.se till personer med ett FaR.

Se mer

2024-09-16

8.15 - 16.15

Hufvudsta Gård, Solna

Kursen avser att ge formell och reell kompetens till den som handleder AT-, BT och/ eller ST-läkare i allmänmedicin i Region Stockholm eller som planerar att göra det. Det är obligatoriskt att ha gått handledarkurs för att handleda utbildningsläkare.

Se mer

2024-09-16, Flera tillfällen

8.30 - 16

Plats Solnavägen 1E, Torsplan, konferenslokal ”Vattenklöver” plan 4

Forumet är till för ST läkare i allmänmedicin. Sprid gärna information till dem som inte fått inbjudan!

Se mer

1/4