Listen

Utbildningskatalog

Spirometrikörkort, fysisk aktivitet på recept, Boka-vi-kommer och VESTA-program. Det är bara några av alla våra utbildningar, aktiviteter och evenemang. Med hjälp av filtrering kan du söka och sortera bland ett stort utbud. Du kan också skriva i en sökfras i fritextfältet. Gör ditt val och boka direkt! För att den här funktionen ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare: Edge, Mozilla Firefox eller Google Chrome.

Filtrera

Filtrering

Alla
Digital utbildning (Teams/Zoom)
Poäng/uppdragsutbildning
Webbutbildning
Fysisk utbildning
Boka-vi-kommer
Evenemang
Nätverksträff
Case-seminarium
KVAST
VESTA
Återställ
Alla
Arbetsterapeut
Administratör
AT-läkare
BT-läkare
Dietist
Distriktssköterska
Fotterapeut
Fysioterapeut eller sjukgymnast
Handledare
Kurator
Logoped
Läkare
Psykolog
Rehabkoordinator
Sjuksköterska
Specialistläkare allmänmedicin
Specialistläkare annan
ST-läkare
Student
Undersköterska
Verksamhetschef
Annan
Återställ
Alla
Allergi
Astma och KOL
Barn och ungdomars hälsa
Benskörhet
Cancer
Covid-19
Diabetes - endokrinologi
FaR – fysisk aktivitet på recept
Fysisk aktivitet
Försäkringsmedicin
Hjärta och kärl
Infektion
Konsultation
Läkemedel
Mat
ME - CFS
Motiverande samtal
Nutrition
Obesitas
Pedagogik
Psykisk hälsa
Rehabilitering
Riskbruk alkohol
Rörelseorganen
Smärta
Sömn
Stroke - förvärvad hjärnskada
Tobaksprevention
Våld i nära relationer
Äldres hälsa - multisjuka
Annat
Återställ
Universitetsvårdcentral: Gustavsberg
Universitetsvårdcentral: Jakobsberg
Universitetsvårdcentral: Liljeholmen
Alla
AT, ST & BT
Cancersjukdomar
Forskning
Försäkringsmedicin
Kvalitetsstöd & fortbildning
Utbildning, VIL & VFU
Våld i nära relationer
Återställ

Lärtorget

Webbkurs

Vårdar du personer på särskilda boende för äldre, patienter inom geriatrisk sjukvård eller äldre sköra personer i primärvården? Då kan detta webbstöd vara användbart. Syftet är att ge yrkesverksamma vägledning i arbetet med omvårdnad och annan icke-farmakologisk behandling för sköra äldre. Webbstödet redogör för senaste evidensen inom åtta områden, viktiga för de äldres hälsa och välbefinnande.

Se mer

Lärtorget

Webbkurs

Den här webbutbildningen har tagits fram för att stötta hälso- och sjukvårdspersonal i primärvården i arbetet med barn och ungdomar som har ohälsosamma matvanor eller som är otillräckligt fysiskt aktiva. Kursen ger en introduktion till insatsen Familjestödsprogram.

Se mer

Lärtorget

Webbkurs

Utbildningen ger dig/ditt team stöd och vägledning i arbetet med läkemedelsgenomgångar. Det övergripande målet är att minska antalet fel i läkemedelslistor, förebygga läkemedelsrelaterade problem och öka kvaliteten på patienters läkemedelsbehandling.

Se mer

Webbkurs

Våld i nära relationer är ett allvarligt och utbrett samhällsproblem, där tidig upptäckt, gott bemötande och stöd kan vara avgörande. Den här kostnadsfria webbutbildningen är speciellt framtagen för dig som arbetar inom hälso- och sjukvård samt tandvård. Den ger ökad kunskap om våld i nära relation och hur du på bästa sätt kan ge professionellt stöd och behandling. Webbutbildningen belönades med Publishingpriset 2021 inom kategori webb.

Se mer

Webbkurs

Teledermatoskopi - en webbutbildning som fungerar som ett slags ”körkort” för specialister i allmänmedicin i att göra bedömningar av hudförändringar med stöd av dermatoskop. I steg 1 genomförs en pilot för ett antal utvalda vårdcentraler och i steg 2 sker breddinförandet i hela regionen.

Se mer

Webbkurs

Denna utbildning riktar sig till dig i primärvården som möter patienter med cancer och beskriver hur du kan förebygga och reducera följderna av cancersjukdomar och dess behandling. Syftet med denna webbutbildning är att skapa trygghet för dig i primärvården att ta emot patienter i samband med eller efter cancer och cancerbehandling.

Se mer

Lärtorget

Webbkurs

Syftet med denna kurs är att ge dig grundläggande kunskap om FaR-metoden och hur du kan använda denna med dina patienter. Utbildningen riktar sig till all legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal men särskilt personal inom primärvård.

Se mer

Webbkurs

Denna interprofessionella webbutbildning tar cirka 60 min. Först får du en introduktion om nutritionens betydelse för patienter med behov av palliativ vård. Därefter får du träna dina nya kunskaper med hjälp av ett patientfall och interaktiva frågor. I webbprogrammet går patienten från tidigt till sent palliativt skede med vård till livets slut. I samband med beslut av behandling görs nya val och då är det lämpligt med ett så kallat brytpunktsamtal.

Se mer

Boka vi kommer

Dag och tid ej bestämt

För personer som drabbas av cancer är det viktigt med en tidig diagnos och behandlingsstart. Här får du ökad kunskap om alarmsymtom som kan ge misstanke om cancer.

Se mer

Boka vi kommer

Dag och tid ej bestämt

Ungefär 70% av alla patienter som diagnosticeras med cancer har först sökt för symptom på denna sjukdom, vanligen på sin vårdcentral. Ungefär hälften av patienterna har före diagnos ett eller flera alarmsymptom på cancer medan andra hälften insjuknar med allvarliga ospecifika symptom.

Se mer

Boka vi kommer

Dag och tid ej bestämt

Fler och fler människor överlever en cancerdiagnos. Just nu är det ca 600 000 människor i Sverige som har eller har haft cancersjukdom. Cancerbehandlingar kan ge kvarstående problem och sena biverkningar och rehabilitering kan behövas lång tid efter avslutad behandling. Här får du som arbetar på vårdcentral tillfället att få information om primärvårdens roll i och hur vi kan hjälpa personer som har eller haft en cancersjukdom.

Se mer

Boka vi kommer

Dag och tid ej bestämt

I hemsjukvården möter vi ofta personer med diabetes, framförallt typ 2-diabetes men numera oftare även typ 1-diabetes. Patientgruppen är många gånger skör och multisjuk. Hur ska man tänka när det gäller höga, låga och svängande blodsockervärden? Vad ska man reagera på och hur ska man agera? Ofta står du där ensam hos den äldre och har säkert bråttom vidare och att fatta beslut är inte alltid lätt. Har ni i ert hemsjukvårdsteam funderat på att ni behöver uppdatera era kunskaper om diabetes med fokus på de äldre? Då får ni gärna boka ett kostnadsfritt fortbildningstillfälle.

Se mer

Boka vi kommer

Dag och tid ej bestämt

Den medicinska behandlingen av personer med typ 2 diabetes är idag mångfacetterad och allt mer fokuserad på kardiovaskulär sjukdom. Distriktsläkaren och diabetessjuksköterskan har ansvar för att erbjuda en individualiserad vård och behandling som är effektiv för att uppnå målen för HbA1c, blodtryck och blodfetter. Är du intresserad av att optimera behandlingen för dina patienter med typ 2 diabetes? Hör då av dig till oss i kunskapsteam Diabetes.

Se mer

Boka vi kommer

Dag och tid ej bestämt

Vill du veta mer om hur du kan stödja dina patienter till ökad fysisk aktivitet? Vi ger en introduktion till metoden FaR – Fysisk aktivitet på recept.

Se mer

Boka vi kommer

Dag och tid ej bestämt

Alla personer med diabetes har rätt att få sina fötter undersökta varje år. Vi erbjuder en introduktion i hur man gör en enkel fotstatus.

Se mer

Boka vi kommer

Dag och tid ej bestämt

Rökning är orsak till mycket kraftig förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalité och förtida död. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder rekommenderas kvalificerat rådgivande samtal till patienter som röker.

Se mer

Boka vi kommer

Vi är angelägna om att tillgodose dina möjligheter att uppdatera dina kunskaper. Vi erbjuder seminarier (på plats eller digitalt) till din arbetsplats i ett flertal ämnesområden. Datum och tid bokas efter överenskommelse.

Se mer

Boka vi kommer

Dag och tid ej bestämt

Nu finns det möjlighet för primärvården att få utbildning samt återkoppling avseende sina resultat från NDR, Nationella diabetesregistret, via kvalitetsansvarig sjuksköterska och kvalitetskoordinator.

Se mer

Boka-vi-kommer

Dag och tid ej bestämt

Långvarig smärta är vanligt och upplevs ofta svårt att handlägga på ett bra sätt i primärvården. Ämnet är komplext, och en bra handläggning förutsätter samarbete mellan olika personalkategorier. Vi diskuterar tillsammans vad ni kan göra på er arbetsplats för att förbättra vården för denna stora patientgrupp.

Se mer

Boka vi kommer

Dag och tid ej bestämt

MI- Motiverande samtal är en evidensbaserad samtalsstil för att stödja människor till att göra en förändring ex av en levnadsvana. Vi kommer ut till er och låter er prova på MI utifrån er kliniska vardag.

Se mer

Boka vi kommer

Dag och tid ej bestämt

Vill du veta hur du kan använda MI i samtal om fallprevention med äldre personer? Nu har du möjlighet att få en introduktion till samtalsmetoden MI - på din arbetsplats eller digitalt!

Se mer

Boka vi kommer

Dag och tid ej bestämt

Vill du veta vad MI är och vilka fördelar det kan finnas med att utbilda sig i MI? Funderar du kring vad som behövs för att du, när du har gått grundkurs i MI, ska kunna upprätthålla din MI-kompetens? Då kan denna introduktion vara något för dig.

Se mer

Boka vi kommer

Dag och tid ej bestämt

Vilket ansvar har primärvården för patienter med stroke/förvärvad hjärnskada? Det är en utmaning att ha kunskap om vård och rehabiliteringsinsatser i såväl kort som långt perspektiv. Här får du tillfälle att tillsammans med sakkunnig och kollegor diskutera former för uppföljning av vård, rehabilitering och andra stödinsatser.

Se mer

Boka vi kommer

Dag och tid ej bestämt

Post-stroke checklistan (PSC) är ett verktyg som är till hjälp för att identifiera hälsoproblem efter stroke och ger vägledning för fortsatta åtgärder och hänvisning till att säkerställa rätt insats i vårdkedjan. Detta seminarie utgår från checklistan och dess upplägg.

Se mer

Boka vi kommer

Dag och tid ej bestämt

Rehabiliteringsplan har varit dominerande i diskussionerna hos neuroteam vi besökt vid uppföljning av kursen ”Interprofessionell kurs om hjärnskaderehabilitering”. Här är en möjlighet att diskutera tillsammans hur ni kan förbättra upprättande, uppföljning och patientdelaktighet avseende rehabiliteringsplan.

Se mer

Boka vi kommer

Dag och tid ej bestämt

Prognosen för de som insjuknar i cancer kan variera beroende på i vilket stadie av cancern som sjukdomen upptäckts. Syftet med remittering enligt SVF är att det ska finnas ett snabbspår till utredning för de patienter där det finns en välgrundad misstanke om cancer.

Se mer

Boka vi kommer

Dag och tid ej bestämt

Välkommen att boka in seminarium om osteoporosvård och frakturprevention för läkare och/eller sjuksköterskor på vårdcentralen! Fokus anpassas efter era önskemål t.ex. diskussioner utifrån era egna patienter eller medhavda patientfall. Möte på VC eller digitalt 1-2 timmar.

Se mer

Boka vi kommer

Dag och tid ej bestämt

Att bli utsatt för våld i en nära relation ger upphov till psykisk ohälsa och ibland även fysiska skador. Våld är dock sällan den explicita orsaken till att människor väljer att söka vård. Kunskap om vilka symtom som kan uppstå vid våldsutsatthet, att kunna ställa frågor om våld vid misstanke om att en person blivit utsatt samt veta hur processen för vidare omhändertagande ser ut är därför centralt. I den här utbildningen får du grundläggande kunskap om symtom och konsekvenser för den enskilde vid våldsutsatthet samt hur du som vårdpersonal kan samtala med patienter om våld och hänvisa till vidare stöd.

Se mer

2024-04-15

8.15 - 16.30

Näsby Slott

Kursen avser att ge formell och reell kompetens till den som handleder AT-, BT och/ eller ST-läkare i allmänmedicin i Region Stockholm eller som planerar att göra det. Det är obligatoriskt att ha gått handledarkurs för att handleda utbildningsläkare.

Se mer

2024-04-16, Flera tillfällen

12.30 - 14

Digitalt via Teams

Genom en digital nätverksträff erbjuds möjlighet för förskrivare och aktivitetsarrangörer att träffas. Hela 16 träffar erbjuds under 2024, varje kommun eller stadsdel i Stockholms län finns representerad. Träffarna ger kunskap om varandras verksamheter vilket underlättar ordinationen av FaR. Förskrivarna får möjlighet att kartlägga aktiviteter i sitt närområde och aktivitetsarrangörerna får berätta om sin verksamhet.

Se mer

2024-04-17, Flera tillfällen

13 - 14

Digitalt via Teams

En möjlighet för dig, med förkunskaper av samtalsstilen motiverande samtal MI, att bibehålla/ utveckla dina personcentrerade samtal genom att under 1 timme repetera och öva MI. Vid varje träff gör vi tillsammans en agenda och upplägg utifrån dina önskemål.

Se mer

2024-04-17

14 - 16

Stockholms allmänläkarnätverk: Hudsjukdomar

Stockholms allmänläkarnätverk hälsar välkommen till våra digitala fortbildningar på aktuella teman. Vi erbjuder dig månatliga föreläsningar via Teams som ger inspiration och ny viktig kunskap varvat med diskussion och möjlighet att ställa frågor direkt till våra kunniga föreläsare.

Se mer

2024-04-18, Flera tillfällen

8 - 16.30

Digitalt via Teams/Zoom

Cancer är en av vår tids stora folksjukdomar. Ungefär 69 000 personer insjuknar varje år och det lever en halv miljon människor i Sverige som har eller har haft cancersjukdom. Välkommen till kursen där du får kunskaper om hela cancerprocessen; utredning, behandling, rehabilitering och palliativ vård.

Se mer

2024-04-18

8.30 - 10

Digitalt via Teams

Välkommen till nätverket för rehabpersonal i Region Stockholm och Gotland! Vi erbjuder digitala fortbildningar på aktuella teman. Varje månad erbjuder vi föreläsningar via Teams för inspiration och ny kunskap varvat med diskussion och möjlighet att ställa frågor direkt till kunniga föreläsare.

Se mer

2024-04-18

9 - 16

Solnavägen 1 E, Akademiskt Primärvårdscentrum. Plan 8 Pimpinell

Varmt välkommen till en halvdag där vi fokuserar på ditt uppdrag som Läkare med särskilt uppdrag inom klinisk försäkringsmedicin. Vi kommer att fördjupa oss i uppdragsbeskrivningen och din roll i det försäkringsmedicinska teamet på vårdcentralen.

Se mer

2024-04-19, Flera tillfällen

8.10 - 8.55

Digitalt via Teams

Välkommen till ett fortbildningstillfälle om bevakningsfunktionen i Pascal för att inte missa dospatienters utgående recept.

Se mer

2024-04-23, Flera tillfällen

13 - 15.30

Digital via Teams

Denna utbildning vänder sig till sjuksköterskor som bedömer patientens vårdbehov i den initiala vårdkontakten som kan vara i telefonen, digitalt eller på mottagningen.

Se mer

2024-04-23

13.30 - 16

Digitalt via Teams

Nätverksforum lung- och allergisjukdomar - interaktivt möte för dig som arbetar med detta. Vi delar kunskap och erfarenheter. Ta med dig patientfall, spirometrikurvor och frågor som vi gemensamt kan diskutera. Varje gång har vi också en föreläsning.

Se mer

2024-04-24, Flera tillfällen

9 - 15.45

Digitalt via Teams

Vårterminens utbildning för rehabkoordinatorer som primärt riktar sig till dig som identifierar sig som ny i rehabkoordinators uppdraget. Du kommer få mest utav kursen om du påbörjat ditt uppdrag, och har kommit igång med patienter. Den är även lämplig för dig som vill uppdatera dina kunskaper

Se mer

2024-04-24

13 - 14

Digitalt via Teams

Digitala fortbildningar med intressanta och högaktuella teman och goda möjligheter att ställa frågor för alla läkare i Region Stockholm som arbetar med den åldrande patienten.

Se mer

2024-04-25

8.30 - 9.30

Digitalt via Teams

År 2025 träder en ny inriktning för ätstörningsvården i Region Stockholm in med en ny nivåstruktur vilket innebär att första linjens psykiatri, dvs vårdcentralerna kommer ha fortsatt uppdrag att identifiera ätstörningsproblematik och remittera patienter till rätt vårdnivå.

Se mer

2024-04-25

13 - 14.30

Digitalt via Teams

Vi erbjuder digitala föreläsningar på torsdagar som ger inspiration och ny kunskap som varvas med diskussion och möjlighet att ställa frågor direkt till våra föreläsare.

Se mer

2024-04-25

13 - 16.30

Life City, lokal Growth, Solnavägen 3H eller digitalt via Teams

Denna eftermiddag tar ett grepp om hudbedömningar, onkologiska behandlingar av hudmelanom, familjära melanom, prevention, teledermatoskopi och annat aktuellt inom hudtumörer.

Se mer

2024-05-07

14 - 16

Digitalt via Teams

Välkommen till våra fortbildningar med fördjupning i aktuella ämnen. Vi erbjuder föreläsningar på tisdagar via Teams som ger inspiration och ny viktig kunskap varvat med diskussion och möjlighet att ställa frågor direkt till våra föreläsare.

Se mer

2024-05-13, Flera tillfällen

8.30 - 16

Plats Solnavägen 1E, Torsplan, konferenslokal ”Vattenklöver” plan 4

Forumet är till för ST läkare i allmänmedicin. Sprid gärna information till dem som inte fått inbjudan!

Se mer

2024-05-13

8.30 - 10

Digitalt via Teams

Arbetet med levnadsvanor är en viktig del av primärvårdens uppdrag. För att implementera ett arbetssätt behövs ofta tydliga processer och rutiner. Denna utbildning ger dig kunskap om såväl hur primärvårdspersonal bör arbeta med levnadsvanor och hur arbetet kan struktureras på enheten.

Se mer

2024-05-13, Flera tillfällen

10.30 - 12

Digitalt via Teams

Fokus under kurstillfället är hur vi i primärvården kan bedöma personers aktivitetsnivå och dokumentera detta samt vilka insatser som kan göras för att stödja en person till ökad aktivitet. Även principer och grundbegrepp inom fysisk aktivitet gås igenom.

Se mer

2024-05-13, Flera tillfällen

12.30 - 14

Digitalt via Teams

Interprofessionell utbildning lämplig för alla som vill få ökad kunskap och förståelse för det lokala arbetet med FaR. Det senaste inom FaR-arbetet i Stockholm presenteras samtidigt som FaR-metoden inklusive blanketter gås igenom.

Se mer

2024-05-14, Flera tillfällen

9 - 16

Torsplan Solnavägen 1E plan 4, Lin

2,5-dagarskurs för kvalitetssäkrade mätningar av lungfunktion, spirometri. Ta spirometri-körkort enligt nationell standard som tar upp allt från patientinformation och undersökning till tolkning av spirometriresultat. I första hand för läkare eller sjuksköterska i primärvården.

Se mer

2024-05-14

14 - 16

Digitalt via Teams

Välkommen till våra fortbildningar med fördjupning i aktuella ämnen. Vi erbjuder föreläsningar på tisdagar via Teams som ger inspiration och ny viktig kunskap varvat med diskussion och möjlighet att ställa frågor direkt till våra föreläsare.

Se mer

2024-05-15, Flera tillfällen

8 - 16

Digitalt via Teams

Vill du börja använda FaR i ditt dagliga kliniska arbete? Du får kunskap om FYSS , metoden FaR och att föra ett rådgivande samtal för att befrämja fysisk aktivitet. Du får den vetenskapliga bakgrunden till att välja metoden FaR.

Se mer

2024-05-16

8.30 - 9.30

Digitalt via Teams

Denna fortbildning syftar till att ge dig ökad kunskap hur arbetsterapeuter inom specialistvården arbetar med personer med reumatisk sjukdom.

Se mer

2024-05-16

9 - 12

Digitalt via Teams

Arbetar du i ett psykosocialt team och träffar patienter som är sjukskrivna? Vi ger dig grundläggande kunskaper i försäkringsmedicin och hur ni som team kan samarbeta på bästa sätt kring dessa patienter. Varmt välkomna till en informativ och lärorik förmiddag!

Se mer

2024-05-16

13 - 15

Digitalt via Teams

Denna utbildning riktar sig till dig som är sjuksköterska eller distriktsköterska och fokuserar på klinisk försäkringsmedicin. Vi ger kunskap och verktyg för att kunna hantera försäkringsmedicinska ärenden.

Se mer

2024-05-16

13 - 15

Digitalt via Teams

Vi erbjuder digitala föreläsningar på torsdagar som ger inspiration och ny kunskap som varvas med diskussion och möjlighet att ställa frågor direkt till våra föreläsare.

Se mer

2024-05-16

14 - 16

Digitalt via Teams

Stockholms allmänläkarnätverk hälsar välkommen till våra digitala fortbildningar på aktuella teman. Vi erbjuder dig månatliga föreläsningar via Teams som ger inspiration och ny viktig kunskap varvat med diskussion och möjlighet att ställa frågor direkt till våra kunniga föreläsare.

Se mer

2024-05-16

15.30 - 16.30

Digitalt via Teams

Denna utbildning handlar om primärvårdsrehabens roll i det försäkringsmedicinska arbetet. Våra kunniga och erfarna föreläsare ger dig grundläggande kunskaper i försäkringsmedicin.

Se mer

2024-05-17, Flera tillfällen

13 - 16

Fysisk utbildning

Certifieringen vänder sig till organisationer som vill vara med i Stockholms FaR-ledarnätverk och erbjuda sina fysiska aktiviteter på www.FaRledare.se till personer med ett FaR.

Se mer

1/2