VIL & verksamhetsförlagd utbildning

I samarbete med olika lärosäten arbetar enheten med att skapa goda kliniska lärandemiljöer för vård- och medicinstudenter i primärvården. Det omfattar allt från att samordna placeringen av studenter till kvalitetssäkring och pedagogiskt stöd till handledare.

Samlat placeringsuppdrag

Ett stort uppdrag inom utbildningsenheten är att ansvara för att identifiera och reservera platser för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i primärvården för blivande sjuksköterskor, specialistutbildning till distriktssköterskor och barn och ungdom, barnmorskor, läkare, fysioterapeuter, kiropraktorer, arbetsterapeuter, socionomer, psykologer, logopeder, undersköterskor och medicinska sekreterare, dietister, naprapater och PRAO. Det görs av våra VIL-samordnare i nära samverkan med olika lärosäten och runt 550 primärvårdsenheter.

VIL-samordnarna arbetar även med att administrera inloggning och access i dataprogrammet KLIPP för kontaktpersoner i primärvården samt uppdatera kontaktlistor, stöd och utbildning till kontaktpersoner. De gör även besök på olika verksamheter för att knyta kontakt och stötta i utbildningsuppdraget. Samverkan med länets olika lärosäten ingår också.

Kontaktuppgifter till VIL-samordnarna hittar du till via länken till höger på sidan.

Aktiviteter för studenter och handledare

Bästa vårdcentralerna – enligt KI:s läkarstudenter

Det känns jättekul och hedrande. Det säger Ann Grehan, specialist i allmänmedicin och handledare vid Salems vårdcentral. Hennes vårdcentral är en av 55 vårdcentraler som läkarstudenterna på Karolinska Institutet prisat för god lärandemiljö. Ta del av listan över samtliga värdiga vinnare 2023!

Pedagogiskt stöd för handledare

Du kan få pedagogiskt stöd i din handledning av AKO:or (adjungerad klinisk adjunkt) i primärvården. AKA:ns roll är att vara ett stöd för både handledare och studenter, de finns representerade inom flera olika professioner i primärvården och har intresse och utbildning inom högskolepedagogik.                            

I primärvården pågår olika aktiviteter för vård- och medicinstudenter som gör sin VFU i primärvården och deras handledare. Några exempel är interprofessionella case-seminarier – en undervisningsmetod där patientbeskrivningar inspirerar studenterna att aktivt söka kunskap som sen diskuteras i strukturerade seminarier, eller peer-learning där en handledare har två eller flera studenterna som förbereder och löser strukturerade uppgifter tillsammans.

Vid de tre universitetsvårdcentralerna finns kliniska handledare samt adjungerade kliniska adjunkter, AKA. De har olika yrkesbakgrund, exempelvis läkare, distriktssköterska, fysio- och arbetsterapeut eller psykolog. Ytterligare tre vårdcentraler har ett utökat uppdrag att ge ökat stöd i pedagogiska frågor.

Deras uppgift är främst att stödja handledarna samt vara en länk mellan lärosäten och verksamheter.