Långvarig smärta i primärvården

 • Boka-vi-kommer

Långvarig smärta är vanligt och upplevs ofta svårt att handlägga på ett bra sätt i primärvården. Ämnet är komplext, och en bra handläggning förutsätter samarbete mellan olika personalkategorier. Vi diskuterar tillsammans vad ni kan göra på er arbetsplats för att förbättra vården för denna stora patientgrupp.

Innehåll

Vi anpassar innehållet utifrån era behov och önskemål. Delar som vi exempelvis kan diskutera:

 • Definition och klassificering av långvarig smärta
 • Diagnostik och utredning
 • Behandling – farmakologisk och icke-farmakologisk
 • Särskilt fokus på opioider och opioidkontrakt
 • Patientinformation
 • Uppföljning
 • Samarbete och remittering

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna:

 • Ha kännedom om definition av långvarig smärta samt klassificering efter smärtmekanism.
 • Ha kännedom om moment som bör ingå i utredning och diagnostik av långvarig smärta.
 • Ha kännedom om behandlingsalternativ vid långvarig smärta, med särskilt fokus på när opioider är lämpliga respektive när de inte är det.
 • Ha kunskap om vikten av patientinformation och ha kännedom om källor och innehåll i patientinformation.
 • Ha kännedom om hur strukturerad uppföljning av behandlingsinsatser kan ske.
 • Ha kännedom om olika remissinstanser och deras uppdrag.

Föreläsare

Åsa Niper - Vårdutvecklingsledare, Specialist i allmänmedicin, Doktorand

Målgrupp

Alla

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Åsa Niper

Specialist i allmänmedicin
Doktorand

Kommentar

Fortbildningen riktar sig till samtliga personalkategorier på vårdcentralen/husläkarmottagningen, inklusive verksamhetsledning. Särskilda tillfällen med fördjupning för läkargruppen gällande diagnostik och behandling kan ordnas vid behov. Vi varvar information med diskussion om hur det ser ut hos just er och vad ni kan förbättra. Fortbildningen kan med fördel ske vid upprepade besök, där vi väljer ett eller flera ämnen vid respektive besök, och sedan följer upp hur det gått. Vi kan även stötta i förbättringsarbeten/kvalitetsarbeten. Fortbildningen kan ske på plats (förutsatt att pandemiläget tillåter), digitalt via Teams eller som en kombination. Materialet utgår från viss.nu, Nationellt Kliniskt Kunskapsstöd, Läkemedelsverkets och SBUs rapporter. Vi kan även titta på förskrivningsdata för smärtstillande läkemedel för er enhet.

 

APC, Alla, AT-läkare, Distriktssköterska, Kurator, Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, Specialistläkare annan , ST-läkare, Student, Undersköterska, Smärta, Boka-vi-kommer, Rehabkoordinator