Från student till docent

Akademiskt Primärvårdscentrum

APC, Student, Alla, Informationsmaterial

Från student till docent är ett koncept inom Region Stockholm och Karolinska Institutet utifrån grundidén att stötta studenter och forskningsintresserade medarbetare hela vägen till en docentur med en rad insatser.

För USV-enheten Akademiskt Primärvårdscentrum (APC) delas processen in tre huvudkomponenter, stimulera rekrytering av doktorander, finansiering av forskarutbildning och postdoktoral forskning, underlätta kompetensutveckling.

Rekrytering

Karolinska Institutet erbjuder utbildningsprogram för många olika vårdprofessioner och inom samtliga utbildningsprogram utgör examensarbetet en rekryteringsgrund genom att det skapar kontakt med handledare och forskningsmiljöer. Läkarprogrammet har t ex en termin avsatt för examensarbete inom medicinsk vetenskap (30 hp, termin 8), varvid studenter kommer i kontakt med USVE och kan rekryteras. Krav för handledarbehörighet för dessa studenter omfattar doktorsexamen. Ersättning (ALF-medel) utgår terminsvis enligt Utbildningsdirektivet till respektive upplåten vårdenhet för läkarprogrammet och logopedutbildningen. APC deltar regelmässigt med handledning av ett flertal studenter varje år.

Vid primärvårdens USV-enhet APC integreras systemet för specialistutbildning i allmänmedicin. Inom ramen för denna erbjuds 2 kurser med forskningsinriktning VESTA (Vetenskap för ST i Allmänmedicin) och KVAST (Kurs i vetenskapsmetodik för ST-läkare). Båda utbildningarna omfattar förutom utbildningsmoment inom vetenskapliga ämnen också ett vetenskapligt arbete. Dessa kurser har för flera av USV-enhetens doktorander och disputerade varit ingångsporten till ett fortsatt vetenskapligt intresse.

En annan viktig stimulans är att ledande personer inom USV-enheterna har disputerat och driver egen forskning inom USVE:s ämnesområde vilket är en stark signal till yngre som vill arbeta inom universitetssjukvård i regionen. Inom de kliniska verksamheterna finns kompetensstegar som tydligt anger vilka krav på meritering som fordras för en viss befattning. Exempelvis krävs doktorsexamen och handledarutbildning för vissa befattningar som läkare, laborerande personal, inom hälsoprofessioner och för sjuksköterskor, vilket syftar till att tydliggöra akademisk meriterings betydelse inom USVE:s verksamhet och stimulera till forskning.

Forskningsmeritering tillmäts stor vikt vid tjänstetillsättning och doktorsexamen är ett grundkrav för att erhålla en överläkartjänst inom somatiska USV-enheter.

Finansiering av doktorander och postdoktoral forskning

Det finns en rad olika finansieringskällor som riktar sig mot kliniskt verksamma doktorander. I samverkan mellan Karolinska Institutet och Region Stockholm utlyses olika anslag som kan användas till lön för forskning för kliniskt aktiva forskare:

 • Forskar-AT-tjänster 20 tjänster/år där 18 månader klinisk AT-tjänstgöring varvas med 12 månader helt avlönad forskningstid.
 • Forskar ST 6 tjänster per år där ST-utbildning varvas med forskning vanligen 50 % i 4 år. Doktorander som ej ännu erlagt halvtidsexamen kan söka.
 • Som särskilt inriktad satsning för att bygga upp primärvårdsanknuten forskning erbjuder region Stockholm 75 procent stöd till tre doktorandplatser under ST-utbildning i allmänmedicin 2021-2025.
 • Motsvarande satsning för ”andra primärvårdsprofessioner” är under utarbetande och beräknas träda i kraft 2023.
 • Klinisk postdoc - 8 tjänster per år där kliniska tjänstgöringen varvas med 50 procent forskningstid under 4 år. Öppen för alla vårdyrken.
 • Som särskild satsning på primärvårdsforskning fr o m 2022 har samverkanssystemet avsatt medel för 2 post-doc-tjänster per år (500 t kr/år) samt 2 högre forskar-tjänster (docenter eller motsvarande, 400 t kr/år) för primärvårdsanställda forskare.
 • Kliniska forskare 8 tjänster per år för något mer seniora forskare inom alla vårdyrken som är närmare docentur, dvs. har minst 4 år efter disputation men högst 7 år.
 • ALF-medicin. En viktig försörjningskälla för doktorandstudier och postdoktoral forskning är projektmedel utlysta under denna beteckning. ALF-medicin är Region Stockholms viktigaste finansiering av lön för klinisk forskning där signalen att man vill stimulera forskarutbildning är mycket tydlig. De sökande redovisar vilka doktorander som disputerat med stöd av projektet, hur många månader av anslaget som man planerar att använda för doktorandutbildning och i CV har forskarhandledning en framträdande plats. Vidare måste 2 (2) merparten av anslaget användas till löner för kliniskt aktiv personal som därigenom ges forskningstid.
 • Aktivitetsbaserade ALF medel till USVE baserat på föregående års aktivitet. Detta är en viktig källa för strategiska och andra satsningar, inkluderande rekrytering och kompetensutveckling av doktorander och forskare. Vid USV-enheten APC används dessa medel huvudsakligen till stöd för post-doc, vissa forskningsrelaterade basala kostnader, stöd till vetenskapligt skrivande (vetenskapliga publikationer, forskningsansökningar, docenturansökningar) samt möjliggörande av nyttjande av statistikresurser (KIs core-facilities).

Facilitera kompetensutveckling

Region Stockholm avsätter betydande basresurser för att möjliggöra forskning genom:

 • Laboratoriebyggnader för forskning och undervisning lokaliserade i klinisk miljö vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge
 • Kliniska prövningsenheter uppbyggda vid sjukhusen och för prövningar i öppenvård
 • Karolinska Trial Alliance (KTA) erbjuder regionens forskare regulatoriskt stöd och rådgivning för kliniska studier
 • resurser för biobankning
 • resurser för utfallsforskning
 • stöd till olika core faciliteter (drygt 100 miljoner kr/år gemensamt från KI och Region Stockholm) vilket möjliggöra uppbyggnad och drift av för USVE viktig forskningsinfrastruktur.
 • CIMED (Centrum för innovativ medicin) en satsning från Region Stockholm på tillämpad forskning framförallt i Flemingsberg.

Dessa resurser tillsammans utgör, direkt och indirekt, en viktig resurs för doktorandutbildning och postdoktoral forskning inom USVE.

För att stötta möjlighet till uppfyllnad av medarbetares pedagogiska kompetensutveckling anordnar KI och Region Stockholm kurser för lärare och handledare. Medarbetarna uppmuntras till deltagande i undervisning, inte bara för att stärka medarbetarens pedagogiska kompetens inom regionens utbildningsuppdrag utan också för att möjliggöra uppfyllnad av kriterier för forskarutbildning och docenturkompetens.

För att stärka forskarutbildningen av kliniskt verksamma doktorander arrangerar KI och Region Stockholm dessutom olika forskarskolor så att doktorander som genomgår en av dessa får de av Regions Stockholm formella kurskraven tillgodosedda samt lön under kurstiden.

Forskarskolor vid Karolinska Institutet:

 • Allmänmedicin
 • Epidemiologi
 • Klinisk psykiatri
 • Molekylärmedicin
 • Hälsovetenskap
 • Klinisk behandlingsforskning

Utöver dessa medverkar medarbetare inom Region Stockholm som lärare och/eller huvudansvariga för flera nationella och internationella forskarskolor.

Docentprogrammet vid Region Stockholm

Efter forskarutbildning arrangeras årligen ett regiongemensamt docentprogram för 35 blivande docenter. I detta program har för närvarande 2 platser tilldelats primärvårdsanställda. Deltagarna erhåller kunskaper om olika infrastrukturer för forskning, hur man söker etiktillstånd, formella krav för docentur och tränas i att söka forskningsanslag mm. Docentprogrammet syftar även till att bygga interdisciplinära nätverk vilket åstadkoms genom att lärare och deltagare från olika kliniska verksamheter deltar.