Läkemedel

Behöver ni inspiration att komma vidare med ert förbättringsarbete kopplat till läkemedelsfrågor? Vårt informationsapotekarteam erbjuder ett helhetsgrepp om uppföljning av förskrivning, nationella riktlinjer, ändrade rekommendationer i vårdprogram med mera i relation till den egna mottagningens patientunderlag och resultat. Vi arrangerar också föreläsningar om Pascal och Dos, läkemedelsgenomgångar och Hänvisningsstödet.

Vi är:

Informationsapotekarteamet består av i kunskapsstyrningen väl förankrade informationsapotekare som har gedigen erfarenhet av arbete med läkemedelsfrågor, analys av läkemedelsstatistik och kvalitetsarbete. Vi håller en kontinuerlig dialog med enhetens informationsläkare och sjuksköterskor för att den fortbildning vi erbjuder skall vara verklighetsförankrad och relevant för vår målgrupp.

Vi gör och erbjuder:

  • Informationsapotekarteamet gör uppsökande besök på vårdcentraler i regionen kring läkemedelsfrågor. Kontakta din lokalt ansvariga informationsapotekare nedan om du har frågor kring detta.
  • Hjälper till med att identifiera och analysera förbättringsområden och erbjuder återkoppling på verksamhetens förskrivningsmönster. Den egna förskrivningen och jämförelser med andra verksamheter utgör ett underlag för diskussion och lokalt förändringsarbete.
  • Fortbildar om: Kloka listan, de kloka råden, nationella riktlinjer och rekommendationer samt aktuella frågor inom läkemedelsområdet, i samråd med region Stockholms läkemedelskommitté.
  • Informationsapotekarteamet är även stödfunktion inom APC kring läkemedelsfrågor och kvalitetsarbete. I och med sin breda kontaktyta är teamet naturlig förmedlare av kontakter mellan vårdcentraler i regionen och APC:s professionsnätverk och övriga medarbetare samt till regionens läkemedelskommitté och RPO Primärvård.
  • Vi erbjuder också digitala föreläsningar och webbinarier om Pascal och dosförpackade läkemedel för medarbetare i primärvården.

Fortbildning om Pascal och dosförpackade läkemedel

Huvudsaklig målgrupp allmänläkare, geriatriker och sjuksköterskor.

Uppdatering om Dos och Pascal - Digitala lunchföreläsningar om aktuella frågeställningar

Kontakt: Dos & Pascal

 

Fortbildning om Hänvisningsstödet

Huvudsaklig målgrupp sjuksköterskor inom primärvård och närakuter. Digitala föreläsningar med gott om tillfällen för dialog och erfarenhetsutbyte.

Till datum och anmälan >>

Kontakt: Fortbildning Hänvisningsstödet

 

Webbinarier om läkemedelsgenomgångar

Startar våren 2023.
Fram till dess hänvisar vi till vår webbutbildning Läkemedelsgenomgångar >>


Kontakt: Stockholm Norr

 

Kontakt: Stockholm Centrum

Marie Schill

Enhetschef: Kvalitetsstöd & fortbildning
Informationsapotekare

 

Kontakt: Stockholm Syd

 

Kontakt: Informationsläkare