Kvalitetsstöd & fortbildning

Behöver du vässa eller bredda kompetensen inom din profession? Vill ni få inspiration att komma i gång eller vidare med ert förbättringsarbete? Låt oss hjälpa er att ta nästa steg! Vi erbjuder primärvården olika sorters stöd och aktiviteter. Exempelvis uppsökande besök kring läkemedelsförskrivning, läkemedelsgenomgång, kvalitetsdata, årlig kvalitetskonferens, konkreta verktyg och skräddarsydd fortbildning.

För oss är det en självklarhet att vara lyhörda inför verksamheters utmaningar och behov och de människor vi möter och möta dem där de är. Vi erbjuder stöd med beprövade metoder – hela vägen från idé till genomförande eller genom skräddarsydda enskilda insatser.

Vår verksamhet är indelad i följande fyra områden.

Kunskapsteam: läkemedel

Vi erbjuder ett helhetsgrepp om uppföljning av förskrivning, nationella riktlinjer, ändrade rekommendationer i vårdprogram med mera i relation till den egna mottagningens patientunderlag och resultat.

FPU-ledare

Så kallade FPU-ledare driver och samordnar yrkesspecifik fortbildning och kvalitetsarbete.

Lokala fortbildningssamordnare

Lokala fortbildningssamordnare arrangerar fortbildning för personal i primärvården inom ett geografiskt område i Stockholms län.

Kvalitetssamordnare

Håller sig ajour i frågor om vårdkvalitet, arrangerar årlig kvalitetskonferens, erbjuder verktyg och lär ut beprövade metoder för förbättringsarbete samt ger stöd i att gå igenom kvalitetsdata och att tolka den.

Uppskattad satsning på läkemedelskvalitet nu del av APC!

Evidensbaserat kunskapsstöd kring läkemedelsfrågor, fortbildning och kvalitetsuppföljning med uppsökande verksamhet av i första hand informationsapotekare och informationsläkare. Från den hösten 2021 är det ett viktigt tillskott och del av APC.

Kunskapslyft om förändringsresan

Att stötta förbättringsarbete genom hela förändringsresan – från förberedelser och genomförande till implementering och utvärdering kräver både kunskap och lyhördhet. Det menar Rita Fernholm och Carmen Wärlinge på APC. Här berättar de om hur de internutbildar kollegor samt ger tips om användbara verktyg och framgångsfaktorer för lyckat kvalitetsarbete.