Vi är en USV-enhet!

Sedan 2015 är APC med de Akademiska vårdcentralerna en av flera universitetssjukvårdsenheter inom Region Stockholm. Det innebär bland annat att vi uppfyller de krav som ställs i det nationella ALF-avtalet med forskning och utbildning, hälso-och sjukvård av hög kvalitet, innovativ kultur och en struktur som stimulerar kunskapsutveckling.

Begreppet Universitetssjukvård är en nationell definition i det centrala ALF-avtalet som innebär att APC/AVC ska uppfylla kriterier för att:

  • Bedriva forskning av hög nationell och internationell kvalitet.
  • Bedriva utbildning av hög kvalitet.
  • Följa den internationella utvecklingen inom medicinsk forskning, utbildning och hälso- och sjukvård.
  • Bidra till en evidensbaserad hälso- och sjukvård genom att överföra egna och andras forskningsresultat till praktisk vård och fortlöpande utvärdera etablerade och nya metoder.
  • Förmedla resultatet av sin verksamhet till övriga delar av hälso- och sjukvården.
  • Samverka med näringslivet och patientorganisationer.

APC/AVC:s universitetssjukvård kommer att utvärderas regelbundet för att säkra att vi lever upp till minimikraven. Både Socialstyrelsens och FoUU-kommitténs senaste granskning av APC och AVC visar att vi är en tydlig del i den nya Universitetssjukvården, USV. Det innebär bland annat att vi uppfyller de krav som ställs i det nationella ALF-avtalet med forskning och utbildning, hälso-och sjukvård av hög kvalitet, innovativ kultur och en struktur som stimulerar kunskapsutveckling.