Om vår forskning

Vår forskning har både vetenskapligt djup och tvärvetenskaplig bredd. Klinisk patientnära forskning är därför lika självklart som omfattande, långsiktiga epidemiologiska projekt om stora folksjukdomar och hälsoproblem. All forskning sker i nära samverkan med högskolor och universitet, främst Karolinska Institutet samt primärvård.

Forskningsartiklar 2023

Här har vi samlat alla vetenskapliga artiklar av forskare knutna till APC som publicerades under 2023 i olika vetenskapliga tidskrifter.

Ett särskilt Forskningskollegium med våra adjungerade och förenat anställda professorer arbetar med strukturella forskningsfrågor för att motivera och stimulera primärvårdsforskning samt bevaka utvecklingen regionalt, nationellt och internationellt.

Våra forskare och doktorander bedriver ett hundratal forskningsprojekt. Några exempel är: interprofessionell handledning av examensarbeten, interprofessionella hembesök för studenter, teledermatoskopi mellan primärvård och specialistvård, bemötandefrågor, förbättring av utredningar och behandlingsmetoder för patienter med kroniska sjukdomar som hypertoni eller hjärt-kärl sjukdom. Projekten återspeglar kliniskt arbete och behov inom primärvården.

Här nedan presenteras ett axplock av projekten:

AI-verktyg ska underlätta riskbedömning av cancer i primärvården

Trötthet, magbesvär och hosta. Vanliga symtom hos patienter som söker hjälp i primärvården kan ha många orsaker. Men när ska läkaren börja misstänka cancer? Nya riskbedömningsverktyg baserade på artificiell intelligens kan fungera som stöd att upptäcka cancer tidigt och på sikt öka möjligheter till att bota fler. Det hoppas distriktsläkaren och doktoranden Elinor Nemlander på i ett nytt projekt.

Nya fynd ger hopp om svårupptäckt kvinnosjukdom

En doktorsavhandling av gynekolog Johanna Andersson vid AVC Liljeholmen visar för första gången att behandling med läkemedlet bromokroptin kan göra stor skillnad för de många kvinnor som drabbas av sjukdomen adenomyos. Resultat visar också på svårigheten att ställa diagnosen, även för erfarna läkare. Upptäckterna är viktiga pusselbitar i fortsatt forskning samtidigt som de kan bidra till förbättrad diagnostik och behandling.

EU-projekt ska förbättra för äldre som överlevt cancer

Ett forskningsprojekt för att förbättra livskvaliteten för medelålders och äldre personer som överlevt malignt melanom har startat. Med hjälp av intervjuer ska forskarna söka svaren på hur canceröverlevarna ser på sin livskvalitet. En app ska även tas fram och testas. Forskningen är en del av det stora europeiska projektet LifeChamps.

Utandningsluft under luppen

Kan omhändertagandet av personer med astma förbättras genom att mäta kväveoxidhalten i utandningsluften med hjälp av ett utandningsprov? Det hoppas forskare få svar på i ett nytt projekt.
– Utandningsprov kan visa om det finns inflammation i luftvägarna som i sin tur kan leda till att den antiinflammatoriska behandlingen kan styras bättre så att astman kan hållas under bättre kontroll, säger Jörgen Syk, forskare vid APC.

Forskningsprojekt POSITIVE ska förebygga skörhet bland äldre

Digital hemmaträning för äldre personer med uppkoppling till mobila plattformar och sensorer som mäter rörelser och belastning ska ge verktyg för egenvård där också personal kan följa de äldre på distans. Syftet är att främja proaktivt hälsoarbete i primärvården samt förebygga och minska skörhet bland äldre.

Nytt projekt ska bidra till effektiv stressbehandling för fler

Stressrelaterad ohälsa är ett utbrett samhällsproblem och en vanlig sökorsak i primärvården. I ett nytt forskningsprojekt vid AVC Gustavsberg studeras om en intervention för problemlösning ledd av sjuksköterskor och KBT-behandling via nätet är effektiva behandlingar för att förebygga mer hälsoproblem och långtidssjukskrivning.

Bo Christer Bertilson

Patienten ritar in smärtsymtom i app innan läkarbesöket

Snabbare och mer effektiva läkarbesök, bättre symtomrapportering, kortare handläggningstid, snabbare och bättre diagnoser. Det hoppas Bo Christer Bertilson och hans team på AVC Huddinge/Flemingsberg uppnå med sin AI-kopplade smärt-app för primärvården.

Katarina Schmidt-Mende

Koll på läkemedel

Omkring hälften av äldre patienter i primärvården med nedsatt njurfunktion behandlas med för höga eller kontraindicerade läkemedelsdoser. Var tionde multisjuk behandlas med läkemedel som kan försämra ett av deras andra sjukdomstillstånd och leda till allvarliga konsekvenser. Det visar distriktsläkaren och forskaren Katharina Schmidt-Mende i sin doktorsavhandling. Nu efterlyser hon nya arbetssätt och rutiner för att vända trenden.

Christina vill hjälpa patienter att sova gott

Sömnproblem blir allt vanligare, men få får en effektiv behandling. Distriktssköterskan Christina Bini forskar om en kbt-behandling i grupp som visat sig lämplig att bota sömnproblem med. Hon hoppas nu att många vårdcentraler nappar på erbjudandet om att starta ”sömngrupper” som leds av utbildade sjuksköterskor.

Patientens perspektiv ger studenter nya dimensioner i sitt lärande

Patienters perspektiv genom skriftlig återkoppling kan stödja läkarstudenter i att utveckla sin kliniska kompetens och kommunikativa förmåga under verksamhetsförlag utbildning i primärvård. Det visar en färsk doktorsavhandling av arbetsterapeut Karin Björklund.