ST-utbildning

Cirka 690 ST-läkare gör sin specialistutbildning via AT/ST enheten. ST-läkarna uppdelade i 7 områden, så kallade ST-Forum. I dessa områden finns en ledningsgrupp där ST-läkarna arbetar aktivt med sin utbildning.

ST fullgörs genom arbete som läkare under handledning på vårdcentral, samt genom kompletterande utbildning och kurser enligt Socialstyrelsens föreskrift.

Studierektorerna deltar i planering, uppföljning och utvärdering av utbildningsplan för respektive ST-läkare, samt ansvarar för utbildning av handledare och genomförandet av ST-läkarnas obligatoriska kurser. Studierektorerna har även ansvar för samarbete med sidoklinker, samt placering av ST-läkare på dessa kliniker.

ST-forum

I Stockholm är ST-läkarna geografiskt indelade i sju olika ST-forum. Inom dessa forum tar ST-läkarna ett stort ansvar för sin egen utbildning, bland annat genom att arrangera utbildningseftermiddagar.

I varje ST-forum finns en ledningsgrupp bestående av ST-representanter, handledarrepresentanter och studierektorer.

ST-läkarna har utbildningstid en eftermiddag i veckan och arrangerar sina egna utbildningsaktiviteter, antingen i mindre basgrupper eller i storgrupp, ibland med inbjudna föreläsare.

I varje ST-forum finns även ett handledarnätverk. Två gånger per år arrangeras gemensam introduktionsutbildning med nya ST-läkare och handledare tillsammans, samt återkommande handledarträffar varje termin.

ST-forum har en hemsida (www.stforum.se, se länk strax intill) där ST-läkaren dokumenterar sin kompetensuppfyllnad i e-portfölj, söker kurser och hittar information om utbildningsaktiviteter och sidokliniker. Handledare, studierektor och verksamhetschefer kan via hemsidan följa den enskilda ST-läkarens utveckling.

KVAST

Kurs i grundläggande vetenskapsmetodik för ST-läkare i allmänmedicin inom Region Stockholm. Kursen arrangeras av Akademiskt primärvårdscentrum och riktar sig till de som har en egen handledare för det skriftliga individuella arbetet och önskar uppnå delmål 19 enligt Socialstyrelsens föreskrifter.

VESTA

Alla ST-läkare, oavsett specialitet, ska genomföra ett obligatoriskt projektarbete. VESTA (Vetenskap och evidens för ST i allmänmedicin) är ett kursprogram som ger stöd och resurser för att genomföra detta vetenskapliga arbete.