Enheter

Här hittar du de enheter som ingår i Akademiskt primärvårdscentrum. Klicka på rubrikerna i vänstermenyn och få reda på mer. Nedan på denna sida finns en kort sammanfattning av respektive enhets inriktning.

Akademiska vårdcentraler

Akademiska vårdcentraler (AVC) är APC:s plantskola för att stärka utbildning, pedagogiskt stöd, forskning samt utveckling och implementering av kunskap för studenter och personal inom Region Stockholms primärvård, oavsett utförare. Syftet är att höja vårdkvaliteten och få en primärvård i frontlinjen!

AT/ST

Ansvarar för specialistutbildning i allmänmedicin (ST) och för allmänmedicindelen under allmäntjänstgöring (AT). I uppdraget ingår även att stödja utbildning av forskar-ST-läkare och vara kursgivare, exempelvis ST-kurser och vetenskapliga orienteringskurser.

Kvalitetsstöd & fortbildning

Erbjuder primärvården olika sorters stöd och aktiviteter. Exempelvis uppsökande besök kring läkemedelsförskrivning, läkemedelsgenomgång, kvalitetsdata, årlig kvalitetskonferens, konkreta verktyg och skräddarsydd fortbildning.

Levnadsvanor

Enheten arbetar med fortbildning, kvalitetsfrågor och uppföljning/utvärdering samt utvecklingsprojekt med fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser med fokus på områdena: tobaksbruk, matvanor, riskbruk alkohol, fysisk aktivitet samt övervikt/fetma.

Psyke 

Enheten arbetar med fortbildning, kvalitetsfrågor och uppföljning/utvärdering samt utvecklingsprojekt med fokus på behandling och förebyggande/hälsofrämjande insatser inom psykisk ohälsa och rehabilitering.

Soma

Enheten arbetar med fortbildning, kvalitetsfrågor och uppföljning/utvärdering samt utvecklingsprojekt med fokus på fokus på behandling och förebyggande/hälsofrämjande insatser inom: cancersjukdomar, endokrina sjukdomar, kardiovaskulära sjukdomar, luftvägarnas sjukdomar, nervsystemets sjukdomar samt äldre och multisjuka.

Utbildning, VIL & VFU

I samarbete med olika lärosäten arbetar enheten med att skapa goda kliniska lärandemiljöer för vård- och medicinstudenter i primärvården. Det omfattar allt från att samordna placeringen av studenter i verksamhetsförlagd utbildning till pedagogiskt stöd till handledare och kvalitetssäkring.

Verksamhetsstöd

Enheten ger stöd och service till ledning och medarbetare inom APC och AVC i frågor kring HR, IT, ekonomi, administration samt kommunikation.

Våld i nära relationer

Enheten arbetar med att förse personal inom hälso- och sjukvård- samt tandvård med kunskap om våld i nära relationer i syfte att öka beredskapen i mötet med vuxna och barn som är eller har varit utsatta för våld av närstående. Enheten arbetar med fortbildning, utvecklingsarbete och forskning.