Verksamhetsområden

Här hittar du de verksamhetsområden som ingår i Akademiskt primärvårdscentrum. Klicka på rubrikerna i vänstermenyn och få reda på mer. Nedan på denna sida finns en kort sammanfattning av respektive område.

Akademiska vårdcentraler

Akademiska vårdcentraler (AVC) är APC:s plantskola för att stärka utbildning, pedagogiskt stöd, forskning samt utveckling och implementering av kunskap för studenter och personal inom Region Stockholms primärvård, oavsett utförare. Syftet är att höja vårdkvaliteten och få en primärvård i frontlinjen!

AT/ST/BT

Ansvarar för organisation, utbildningsstöd och kvalitetssäkring av läkares specialistutbildning i allmänmedicin (ST) och för allmänmedicindelen under allmäntjänstgöring (AT) samt urval, placering och utbildning av läkarnas bastjänstgöring (BT).

Kvalitetsstöd & fortbildning

Erbjuder primärvården olika sorters stöd och aktiviteter. Exempelvis uppsökande besök kring läkemedelsförskrivning, läkemedelsgenomgång, kvalitetsdata, årlig kvalitetskonferens, konkreta verktyg och fortbildning för specifika professioner.

Levnadsvanor

Arbetar med fortbildning, kvalitetsfrågor och uppföljning/utvärdering samt utvecklingsprojekt med fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser med fokus på områdena: tobaksbruk, matvanor, riskbruk alkohol och fysisk aktivitet.

Psyke 

Arbetar med fortbildning, kvalitetsfrågor och uppföljning/utvärdering samt utvecklingsprojekt med fokus på behandling och förebyggande/hälsofrämjande insatser inom försäkringsmedicin och postvirala sjukdomar.

Soma

Arbetar med fortbildning, kvalitetsfrågor och uppföljning/utvärdering samt utvecklingsprojekt med fokus på fokus på behandling och förebyggande/hälsofrämjande insatser inom: cancersjukdomar, endokrina sjukdomar, kardiovaskulära sjukdomar, luftvägarnas sjukdomar, nervsystemets sjukdomar och smärta och äldre personers hälsa.

Utbildning, VIL & VFU

I samarbete med olika lärosäten skapas goda kliniska lärandemiljöer för vård- och medicinstudenter i primärvården. Det omfattar allt från att samordna placeringen av studenter i verksamhetsförlagd utbildning till pedagogiskt stöd till handledare och kvalitetssäkring.

Verksamhetsstöd

Ger stöd och service till ledning och medarbetare inom APC och AVC i frågor kring HR, IT, ekonomi, administration samt kommunikation.

Våld i nära relationer

Arbetar med fortbildning, utvecklingsarbete och forskning för att kunna förse personal inom hälso- och sjukvård- samt tandvård med kunskap om våld i nära relationer i syfte att öka beredskapen i mötet med vuxna och barn som är eller har varit utsatta för våld av närstående.