Om oss

Utbildning, forskning, utvecklingsarbete, metodstöd, spridning och implementering. Akademiskt primärvårdscentrum är en kunskapsorganisation för primärvårdens aktörer, oberoende av driftsform. I nära samverkan med primärvård, universitet och många fler. Målet är att skapa förutsättningar för en god, jämlik och evidensbaserad primärvård!

Allt fler patienter tas om hand i Region Stockholms primärvård. Exempelvis görs varje år cirka 3,5 miljon bedömningar av drygt 8 000 olika unika diagnoser och besvär.

Akademiskt primärvårdscentrum arbetar på olika sätt för att bidra till kvalitetssäkring och utveckling av primärvården (oberoende av driftsform) för personal och studenter inom Region Stockholm. Bland annat genom att utveckla och sprida kunskap, erbjuda utbildningar, stöd, konkurrenskraftig forskning och implementera evidensbaserade metoder. Det gör vi i nära samverkan med primärvården och övrig hälso- och sjukvård, universitet, högskolor och många andra.

APC ingår organisatoriskt i Stockholms läns sjukvårdsområde. Cirka 240 medarbetare är knutna till APC/AVC, där de flesta varvar uppdraget med kliniskt arbete i primärvården.

 

Kärnverksamhet

  • En bärande idé är att ta tillvara erfarenhet och kunskap och underlätta att ny kunskap kan överföras till daglig klinisk praxis i primärvården. Där fyller Akademiska vårdcentraler (AVC) en viktig funktion med åtta geografiska noder i länet.
  • En annan kärnverksamhet är att samordna, kvalitetssäkra och arrangera utbildningar. Exempelvis fortbildning för många yrkesgrupper, specialistutbildning i allmänmedicin och AT-utbildning.
  • I samarbete med olika lärosäten har vi även en central roll i att skapa goda kliniska lärandemiljöer för vård- och medicinstudenter i primärvården.
  • Att bidra till uppföljning och återkoppling av kvalitetsdata och att erbjuda projekt- och analysstöd är andra uppdrag.
  • Forskningen och utvecklingsarbetet omfattar allt från små projekt nära primärvårdens vardag till omfattande projekt om stora och viktiga folksjukdomar och hälsoproblem. Några exempel är: diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, smärta, psykisk ohälsa, våld i nära relationer, ME/CFS, astma/allergi/ KOL, cancer, stroke, tobaksbruk och fysisk inaktivitet.
  • Vi medverkar även i nationella och regionala kunskapsstyrningen för relevanta programområden.