Om oss

Utbildningar, forskning och utvecklingsarbete, metodstöd samt spridning och implementering av kunskap! Akademiskt primärvårdscentrum är en kunskapsorganisation för primärvårdens aktörer, oberoende av driftsform. Allt görs i nära samverkan med primärvård, universitet och många fler. Målet är att skapa förutsättningar för en god, jämlik och evidensbaserad primärvård!

Allt fler patienter tas om hand i Region Stockholms primärvård. Exempelvis görs varje år cirka 3,5 miljon bedömningar av drygt 8 000 olika unika diagnoser och besvär.

Akademiskt primärvårdscentrum arbetar på olika sätt för att bidra till kvalitetssäkring och utveckling av primärvården för personal och studenter vid primärvårdsenheter (oberoende av driftsform) i Region Stockholm. Bland annat genom att utveckla kunskap, erbjuda utbildningar, stöd, konkurrenskraftig forskning samt att sprida och implementera evidensbaserade metoder. Det sker i nära samverkan med primärvården och övrig hälso- och sjukvård, universitet, högskolor och många andra.

APC ingår organisatoriskt i Stockholms läns sjukvårdsområde. Cirka 200 medarbetare är knutna till APC/AVC, där många även arbetar kliniskt i primärvården.

 

Kärnverksamhet

  • En bärande idé för APC är att utgå från patienternas, studenterna och vårdpersonalens behov, ta tillvara erfarenhet och kunskap och underlätta att ny kunskap kan överföras till daglig klinisk praxis i primärvården. Där fyller Akademiska vårdcentraler (AVC) en viktig funktion med åtta geografiska noder i länet: Gustavsberg, Huddinge/Flemingsberg, Hässelby/Akalla, Jakobsberg, Liljeholmen, Danderyd, S:t Erik och Norrtälje.
  • En annan kärnverksamhet är att samordna, kvalitetssäkra och arrangera utbildningar, exempelvis fortbildning för många yrkesgrupper via interprofessionella kunskapsteam, specialistutbildning i allmänmedicin och AT-utbildning.
  • I samarbete med olika lärosäten har vi även en central roll i att skapa goda kliniska lärandemiljöer för vård- och medicinstudenter i primärvården. Det omfattar allt från att samordna placeringen av studenter, kvalitetssäkring, kompetenshöjande utbildning, aktiviteter och stöd till handledare. Det mesta av det arbetet sker ute på AVC.
  • Att bidra till uppföljning och återkoppling av kvalitetsdata och primärvårdens effekter på befolkningens hälsa och att erbjuda projekt- och analysstöd är andra viktiga uppgifter. 
  • Forsknings- och utvecklingsarbetet omfattar allt från små utvecklingsprojekt nära primärvårdens vardag till omfattande, långsiktiga projekt om stora och viktiga folksjukdomar och hälsoproblem. Exempelvis diabetes, hjärt-/kärlsjukdomar, smärta, psykisk ohälsa, våld i nära relationer, ME/CFS, astma och KOL, cancer, stroke, tobaksbruk och fysisk inaktivitet.
  • APC medverkar även i nationella och regionala kunskapsstyrningsorganisationen för relevanta programområden och i att utveckla kunskapsstyrningsstöd.