Nytt kunskapsteam vill främja hälsosamt åldrande

Nu finns ett nytt kunskapsteam på APC kring äldre personers hälsa. Teamet ska stödja personal i primärvården i deras arbete med en proaktiv, god och säker vård som främjar ett hälsosamt åldrande. En vägledning i fem steg, nätverksforum och fortbildningsserie är några aktiviteter som teamet erbjuder.

Enligt förfrågningsunderlaget för husläkarmottagning 2022 ska vårdgivaren organisera mottagande för listade personer 75 år och äldre med syfte att skapa trygghet för både de äldre och deras närstående, bland annat genom ökad tillgänglighet och kontinuitet. APC:s nya utvecklingsteam ”Äldre personers hälsa” ska stödja primärvården i det arbetet.
– Det omfattar såväl behandling och rehabilitering som att stärka det friska och skjuta upp funktionsnedsättningar.

Det säger distriktssköterskan och med. dr Christina Sandlund som samordnar APC nya kunskapsteam: Äldre personers hälsa. Teamet är interprofessionellt och består av specialist i allmänmedicin, distriktssköterskor, vård av äldre sjuksköterska, dietist och sjukgymnast.

På uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har de som första åtgärd  tagit fram en vägledning i fem steg. Den ska kunna användas som idébank om vad som kan bidra till ett hälsosamt åldrande.  
– Dokumentet innehåller även goda exempel från enheter i regionen som inspiration i arbetet med att organisera mottagandet av de äldre. Materialet är klart och kommer inom kort att skickas ut till primärvården och även läggas upp på APC:s hemsida, säger Christina Sandlund.

Teamet har även bildat ett forum för att främja utbyte av kunskap och erfarenhet och för att gemensamt identifiera behov av stöd och kunskap.
– Intresset är stort, vilket är jättekul. På vår första nätverksträff deltog 45 personer från regionens primärvård för att nätverka och diskutera möjligheter och utmaningar, säger Christina.

Nästa träff, dit både tidigare och nya deltagare hälsas välkomna, är den 5 oktober med temat: Särskilt Mottagande för Äldre: SIP – varför, när och hur? En fortbildningsserie under paraplyet palliativ vård, riktad specifikt till hemsjukvården och hemrehabiliteringen, arrangeras även liksom fortbildning kring nutrition och förskrivning av kosttillägg samt fallprevention.
– Det finns också anledning att se över hur äldre patienterna får tillgång till anpassade råd för goda levnadsvanor, säger Christina Sandlund.

Att uppmärksamma psykisk ohälsa bland äldre är ett annat angeläget område.
– Psykisk ohälsa ses ofta som en naturlig del av åldrandet – något att acceptera snarare än att förebygga eller behandla. Psykisk ohälsa i hög ålder är dock vanligt och kan ofta vara konsekvenser av sociala förändringar och försämrad hälsa och funktionsförmåga. I höst kommer vi därför att samverka med projektet STEP-UP som arbetar med att stödja husläkarmottagningarna med insatser kring psykisk ohälsa. Vi är även i gång med ett utvecklingsprojekt för att minska ofrivillig ensamhet bland äldre, avslutar Christina. 

Kontaktuppgifter och mer om kunskapsteam: äldre personers hälsa >>

Anmäl dig till att delta i projektet för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre i projektet Senior Connect>>