Fler verktyg i kampen mot våld och övergrepp: Tio nya sökord i TakeCare lanseras

Den 24 maj 2024 introduceras tio nya sökord i journalsystemet TakeCare för att stärka vårdpersonalens förmåga att identifiera och stödja personer utsatta för våld i nära relationer. Sökorden är framtagna av ämnesexperter från Akademiskt primärvårdscentrum, primärvård och psykiatri inom Stockholms läns sjukvårdsområde samt Centrala Barnhälsovårdsenheten Gotland.

 

– Med de nya sökorden i TakeCare kan sjukvårdspersonal ställa frågor och dokumentera våldsutsatthet på ett mer strukturerat sätt, och också följa upp och utvärdera vårdinsatserna mer noggrant. Detta är ett viktigt steg mot en vård som inte enbart fokuserar på symtom utan även aktivt bidrar till patienternas säkerhet och välbefinnande, säger Ylva Elvin Nowak, enhetschef vid APC och en av dem som har utvecklat de nya sökorden.

Termer för att fånga upp våld i nära relation har saknats

Våld i nära relationer är ett allvarligt och utbrett samhällsproblem. Trots dess djupa påverkan på den drabbades fysiska och psykiska hälsa är det sällan patienter berättar om sina erfarenheter när de besöker hälso- och sjukvården.

De nya sökorden, som är utformade enligt Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2022:39), syftar till att fånga upp och dokumentera dessa avgörande hälsouppgifter.

I dagsläget finns det ett 20-tal sökord om utsatthet för våld och övergrepp i TakeCare, men det finns inga särskilda sökord eller termer gällande våld som sker i nära relation.

De nya sökorden

De nya sökorden som ska användas vid dokumentation av utsatthet för våld och övergrepp, som rekommenderas av policyråden för Region Stockholm och Region Gotland, inkluderar:

 


Tio nya sökord

 • Tillfrågad om våld och övergrepp (modifiering av existerande sökord)
 • Vårdnadshavare tillfrågad om egen våldsutsatthet
 • Uppgift inhämtad om barnets våldsutsatthet
 • Utsatt för våld/övergrepp i nära relation
 • Utsatt för våld/övergrepp utanför nära relation
 • Omfattning våld/övergrepp, mer än 12 mån sedan
 • Omfattning våld/övergrepp, senaste 12 månaderna
 • Av patienten upplevd hotbild om våld/övergrepp
 • Bedömning vid utsatthet för våld och övergrepp
 • Åtgärder vid utsatthet för våld och övergrepp


Dessa termer kommer att integreras i befintliga journalmallar, vilket ger vårdpersonalen de verktyg de behöver för att ställa rätt frågor och noggrant dokumentera fall av våldsutsatthet. De nya sökorden kommer däremot inte att visas i Journalen på 1177.


Här följer en instruktion för hur du dokumenterar i TakeCare med sökorden om våld och övergrepp

Flera av sökorden innehåller fasta svarsalternativ (värdetermer) för att underlätta dokumentationen. Nedan beskrivs sökorden och deras svarsalternativ och hur de ska användas.

 1. Tillfrågad om våld och övergrepp (modifiering av existerande sökord)

  Med fasta svarsalternativ dokumenteras om patienten har blivit tillfrågad om erfarenhet av att i, eller utanför, nära relation bli utsatt för fysiskt våld, psykiskt våld eller sexuella övergrepp. Med nära relation avses nuvarande eller tidigare partner, förälder, syskon, barn, släkting eller annan person som patienten står i beroendeställning till.
  Bild1.png

 2. Vårdnadshavare tillfrågad om egen våldsutsatthet

  Sökordet används endast när patienten är ett barn. I barnets journal dokumenteras angående om barnets vårdnadshavare har blivit tillfrågad om sin erfarenhet av att bli utsatt för fysiskt våld, psykiskt våld eller sexuella övergrepp i nära relation. Dokumentationen görs med fasta svarsalternativ. Med nära relation avses nuvarande eller tidigare partner, förälder, syskon, barn, släkting eller annan person som patienten står i beroendeställning till.
  Bild2.png

  Sökordet med de svarsalternativ som används inom barnhälsovården i Region Stockholm och som rekommenderas även för övrig vård inom Region Stockholm.

  Observera att om funktionen ”Lägg till term” används kommer även andra svarsalternativ att visas.

 3. Uppgift inhämtad om barnets våldsutsatthet

  Sökordet används endast när patienten är ett barn. Med fasta svarsalternativ dokumenteras angående om man på något sätt inhämtat uppgift om ifall patienten/barnet har erfarenhet av att bli utsatt för fysiskt våld, psykiskt våld eller sexuella övergrepp. Sökordet kan användas när barnet självt inte är den som är tillfrågad eller har lämnat uppgiften. Definitionen för nära relation är: nuvarande eller tidigare partner, förälder, syskon, barn, släkting eller annan person som patienten står i beroendeställning till.
  Bild3.png
 4. Utsatt för våld/övergrepp i nära relation

  Med fasta svarsalternativ dokumenteras om patienten blivit utsatt för fysiskt våld, psykiskt våld, försummelse eller sexuella övergrepp i nära relation eller upplevt våld mot närstående i nära relation. Vidare dokumenteras om detta skett de senaste 12 månaderna eller för mer än 12 månader sedan. Med nära relation avses nuvarande eller tidigare partner, förälder, syskon, barn, släkting eller annan person som patienten står i beroendeställning till.
  Bild4.png

 5. Utsatt för våld/övergrepp utanför nära relation

  Med fasta svarsalternativ dokumenteras om patienten blivit utsatt för fysiskt våld, psykiskt våld eller sexuella övergrepp utanför nära relation samt om våldet skett de senaste 12 månaderna eller för mer än 12 månader sedan. Med utanför nära relation avses att förövaren INTE är nuvarande eller tidigare partner, förälder, syskon, barn, släkting eller annan person som patienten står i beroendeställning till.
  Bild5.png

 6. Omfattning våld/övergrepp, senaste 12 månaderna

  Med fasta svarsalternativ dokumenteras omfattning av utsatthet för fysiskt våld, psykiskt våld eller sexuella övergrepp som skett de senaste 12 månaderna. Inbegriper våld såväl i nära relation som utanför nära relation.
  Bild6.png

 7. Omfattning våld/övergrepp, mer än 12 mån sedan

  Med fasta svarsalternativ dokumenteras omfattning av utsatthet för fysiskt våld, psykiskt våld eller sexuella övergrepp som skett för mer än 12 månader sedan. Inbegriper våld såväl i nära relation som utanför nära relation.
  Bild7.png

 8. Av patienten upplevd hotbild om våld/övergrepp

  Här dokumenteras angående patientens egen upplevelse av aktuell risk att utsättas för fysiskt våld, psykiskt våld eller sexuella övergrepp.
  Bild8.png

 9. Bedömning vid utsatthet för våld och övergrepp

  Här dokumenteras sammanfattande analys av vad som framkommit avseende patientens utsatthet för våld och övergrepp, samt bedömning av behov av åtgärder.Bild9.png

 10. Åtgärder vid utsatthet för våld och övergrepp

  Med fasta svarsalternativ dokumenteras utförda åtgärder med anledning av patientens utsatthet för våld och övergrepp.Bild10.png
 

Placering av sökorden i journalmallar

I vilka journalmallar sökorden om utsatthet för våld och övergrepp ska ingå och sökordens placering i dessa journalmallar beslutas av respektive vårdgivare.

Regionens policyråd rekommenderar att sökorden läggs till i befintliga grundmallar.

Det är också möjligt att använda tilläggsmallen ”Undantagna sökord - Journalen 1177”. I samband med att de nya sökorden införs görs en revidering av den tilläggsmallen.

Exempel på hur sökorden kan placeras i en grundmall:

Bild 1 sid 2.JPG

När sökorden har prövats i ”pilot” har vissa verksamheter valt att i stället placera sökorden ”Bedömning vid utsatthet för våld och övergrepp” och ”Åtgärder vid utsatthet för våld och övergrepp” under överordnade rubriksökord ”Bedömning” respektive ”Åtgärd”, dvs tillsammans med andra sökord som avser bedömningar respektive åtgärder.

Exempel på hur sökorden kan placeras i en grundmall där patienten är ett barn:

BIld 2 sid 2.JPG

Sökordet ”Vårdnadshavare tillfrågad om egen våldsutsatthet” i journalmallar

I sökordet ”Vårdnadshavare tillfrågad om egen våldsutsatthet” finns svarsalternativ som delvis överlappar varandra. Detta beror på att barnhälsovården i Region Stockholm och Region Gotland har beslutat att använda olika svarsalternativ i detta sökord i sina journalmallar. Mallansvariga behöver därför markera de svarsalternativ som inte är aktuella för den verksamhet som sökordet används i.

Nedan visas en bild från mallverktyget i TakeCare med markering av de värdetermer som ej ska vara valbara enligt beslut av barnhälsovården i Region Stockholm.

Bild 3 sid 2.png

Tilläggsmall Undantagna sökord-Journalen 1177 (reviderad version från 24 maj 2024)

I samband med införandet av de nya sökorden om utsatthet för våld och övergrepp görs en revidering av tilläggsmallen “Undantagna sökord -Journalen 1177”. Den nya versionen innehåller alla nya sökord samt sökorden “Uppgifter som kräver särskild menprövning” och “Våld och hot”.

Tilläggsmallen ”Undantagna sökord -Journalen 1177” ser ut så här:

Bild 4 sid 2.png

 

 

 

Välkommen till lunchwebbinarier om de nya sökorden

För att stödja införandet av sökorden, erbjuder enheten Våld i nära relationer vid Akademiskt primärvårdscentrum kostnadsfria lunchwebbinarier med praktisk vägledning hur sökorden ska användas och hur de kan läggas i mallar. Dessa 30-minutersseminarier är öppna för all hälso- och sjukvårdspersonal och kräver ingen föranmälan. Datum för webbinarierna:
11/6, klockan 12.00 till 12.30.
19/6, klockan 12.00 till 12.30.
20/8, klockan 12.00 till 12.30.
28/8, klockan 12.00 till 12.30.

Teamslänkar till webbinarierna får du här >>