Informationsapotekare på vårdcentral – ett lyckat recept

APC:s informationsapotekare är en värdefull tillgång för vårdcentralerna i Region Stockholm. De arbetar för att säkerställa en tillförlitlig och rationell användning av läkemedel. Genom regelbundna besök på vårdcentralerna ökar de kunskapen, stimulerar dialogen och skapar starka band med fasta kontaktpersoner som erbjuder skräddarsytt analytiskt stöd anpassat efter varje vårdcentrals unika patientunderlag, behov och förutsättningar.

 

Min främsta uppgift är att få personal och chefer på vårdcentraler att öppna ögonen för vad som fungerar väl och att aktivt identifiera, lösa och förebygga läkemedelsrelaterade problem enligt de senaste läkemedelsrekommendationerna och riktlinjerna. Det höjer inte bara patientsäkerheten utan säkerställer även en kostnadseffektiv användning av läkemedel. Det säger Marie Schill enhetschef på APC, med 25 års erfarenhet som informationsapotekare.


Marie Schill, erfaren informationsapotekare och enhetschef vid Akademiskt primärvårdscentrum, som stöttar vårdcentralerna i att använda och förskriva läkemedel säkert och välgrundat.

 

Uppskattad resurs

För vårdcentralerna är informationsapotekarna en uppskattad resurs. Med spetskompetens inom läkemedelsinteraktioner och behandlingar och med koll på nationella riktlinjer, rekommendationer och studier erbjuder de värdefull kunskap och rådgivning i det dagliga arbetet. Genom ett nära samarbete med Läkemedelskommittén och RPO-organisationen säkerställer de att nya och befintliga riktlinjer implementeras effektivt över hela regionen.

Marie och hennes team på APC, som inkluderar åtta apotekare, gör regelbundna besök på vårdcentraler runt om i Region Stockholm. De arbetar nära tillsammans med fem informationsläkare anställda på halvtid vid APC, samt även med övrig personal som har uppdrag inom ämnesspecifik fortbildning vid APC.

Besök på plats

Varje vårdcentral har sin egen, fasta kontaktperson bland informationsapotekarteamet. Marie täcker områdena längs med grön tunnelbanelinje som Bromma, Hässelby, Vällingby. Inför varje termin, skickar informationsapotekarna ut bokningsbrev till alla vårdcentraler.

Varje besök varar vanligtvis mellan en och en och en halv timme. Marie uppmuntrar att så många som möjligt bland personalen deltar. Detta gäller inte bara läkare utan även chefer, sjuksköterskor och receptionister med flera.
– Det säkerställer förståelsen varför beslut tas, vilket underlättar samarbete och hjälper alla att arbeta mot samma mål, säger Marie.

Sessionerna är designade för interaktivitet:
– Det här tillfället är till för dem. Målet är inte att jag ska hinna igenom alla mina bilder eller komma med färdiga lösningar, utan att de ska få utrymme för frågor och diskussioner, förklarar Marie.

Academic Detailing

Teamet använder Academic Detailing, en globalt erkänd metod för att kontinuerligt överföra kunskap och förändra beteenden. Modellen bygger på att en extern expert, vanligtvis en apotekare eller läkare, regelbundet besöker en vårdmottagning för att förmedla både ny och befintlig kunskap.
– Det handlar inte bara om att hålla föreläsningar. Det är framför allt ett kvalitetsstöd som syftar till att använda kunskap som kanske inte annars används lokalt. Trots att det finns mycket läkemedelsinformation tillgänglig, saknas ofta djupgående analys och diskussion. Vår expertis och vårt arbetssätt blir därför extra värdefulla, inte minst genom att vi också kan bidra med nya perspektiv utifrån, säger Marie.

Kontinuitet och att bygga relationer är a och o.
– Att vara vårdcentralens ”egen informationsapotekare” och att även finnas tillgänglig för frågor mellan besöken underlättar inte bara överföringen av kunskap utan också att bygga relationer och förtroende, vilket är avgörande för att skapa en varaktig effekt, säger Marie.

Tack vare sin breda kontaktyta spelar informationsapotekarna också en viktig roll i att fånga upp och hantera andra frågor som dyker upp under deras besök. De tar med sig frågorna till exempelvis APC och kunskapsstyrningsorganisationen inom Region Stockholm och återkopplar sen tillbaka till vårdcentralerna.

Grundliga förberedelser

Informationsapotekarna genomför noggranna förberedelser inför sina besök på vårdcentralerna. Varje år får de tillgång till en samlad bedömning över prioriterade områden från Läkemedelskommittén, inklusive en uppdaterad version av "Kloka listan", som lägger grunden för deras arbete. Teamet granskar även nya läkemedel och aktuell forskning för att hålla sig uppdaterade.

Teamet analyserar detta material, diskuterar de viktigaste uppdateringarna och bestämmer vilka åtgärder som ska prioriteras. Varje apotekare utför sedan en detaljerad granskning av läkemedelsförskrivningarna och patientlistorna på de specifika vårdcentralerna. Granskningen omfattar jämförelser med aktuella riktlinjer samt med förskrivningar på andra vårdcentraler i regionen och i närområdet. Vidare analyserar de statistik över uthämtade läkemedel från apotek, med särskilt fokus på de mest förskrivna och kostsamma läkemedlen, för att upptäcka möjliga felaktigheter eller oegentligheter.
– Genom att skräddarsy informationen för varje enskild vårdcentral säkerställer vi att alla mottagningar i regionen både får enhetlig och för den enskilda mottagningen särskilt relevant information. Det bidrar till en säker läkemedelsanvändning i hela regionen, understryker Marie.

Under- och överförskrivning

Det vanligaste problemet som Marie och hennes team stöter på är felaktig läkemedelsförskrivning, vilket inkluderar både överförskrivning och underförskrivning.
– Det mesta är kopplat till våra vanligaste folksjukdomar som högt blodtryck, diabetes, astma och KOL. Vi ser också problem med smärtlindring och sömnbehandling, där överförskrivningen av beroendeframkallande läkemedel i vissa fall är utbredd. Vår roll är att identifiera dessa problem och arbeta tillsammans med vårdcentralerna för att åtgärda dem, säger Marie.

Granskar kvalitetsarbete

Informationsapotekarna har även tillsammans med informationsläkarna i uppdrag att granska vårdcentralernas årliga kvalitetsarbeten, vilket är en del av ett speciellt uppdrag från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Under 2023 granskade och kommenterade informationsapotekarna 179 kvalitetsarbeten. Teamet arrangerar också föreläsningar om Pascal och Dos, läkemedelsgenomgångar och Hänvisningsstödet.

Mål: Skala upp till 1 000 besök

Under 2023 genomförde teamet 450 besök på 232 vårdcentraler, och informationsläkarna kompletterade med cirka 230 ytterligare besök. Behovet och efterfrågan på informationsapotekarnas tjänster är stort. Därför satsar nu teamet på att öka antalet besök.
– Vårt mål är att öka till fyra besök per år vid varje vårdcentral fram till 2025. Detta skulle innebära omkring tusen besök per år. En ökning som kan bidra till att ytterligare stärka hanteringen av läkemedel och förbättra patientvården, avslutar Marie.

 

Läs mer om informationsapotekarteamet och hitta kontaktuppgifter här >>