20 forskningsprojekt i primärvården får finansiellt stöd

I en särskild satsning har Forskningsrådet, en samverkansorganisation mellan Region Stockholm och Karolinska Institutet, beviljat medel till 20 forskningsprojekt som syftar till att förbättra och fördjupa kunskapen inom primärvården. Här ser du en lista över alla forskare och doktorander som är knutna till APC, och som har beviljats medel för att utföra studier.

 

Doktorander:

 • Victoria Sennerstam - "Internetbaserad kognitiv beteendeterapi för stressrelaterad psykisk ohälsa". 160 000 kr.
 • Katri Harcke - "CoPreDia: Samdesign av en modell för beteendeförändringsintervention hos personer med prediabetes".
  160 000 kr.
 • Nazmije Kelmendi - "Att leva bättre och längre med prostatacancer: effekter av personcentrerad vård stödd av mobil teknologi". 160 000 kr.
 • Arvid Engström - "Sammanhang mellan GLP-1-receptoragonister och SGLT2-hämmare med hälsoutfall: farmakoepidemiologiska kohortstudier". 160 000 kr.
 • Elin Uzunel - "Aspekter på hälsa, osteoporos och fragilitetsfrakturer hos äldre kvinnor". 160 000 kr.
 • Christina Bini - "Bedömning och behandling av insomni". 160 000 kr.
 • Elinor Nemlander - "Tidig upptäckt av cancer via symtom och tecken". 160 000 kr.
 • Åsa Thurfjell - "Förekomst och metoder för att adressera och upptäcka riskabel alkoholanvändning hos patienter med högt blodtryck". 160 000 kr.
 • Maria Wolf - "Förebyggande av stroke: Varför varierar sekundärprevention och hur kan den förbättras?". 160 000 kr.
 • Jenny Nilsson - "Interprofessionellt samarbete och utbildning: effekter på sekundärprevention av fragilitetsfrakturer och erfarenheter från studenter och vårdpersonal". 160 000 kr.
 • Åsa Niper - "Utredning och diagnostik av långvarig smärta". 160 000 kr.

 

Seniora forskare:

 • Hanna Sandelowsky - "KOL och astma: prospektiva och longitudinella kohortstudier om biomarkörer och kliniska förlopp". 300 000 kr.
 • Edvin Ström - "Effekter av ökad trappgång hos individer med högt blodtryck och ökad kardiometabol risk". 300 000 kr.
 • Rita Fernholm - "Hantering av diagnostisk osäkerhet genom säkerhetsnät: Implementering och utvärdering av kommunikationsstrategier". 300 000 kr.
 • Sandra Af Winklerfelt-Hammarberg - "Metakognitiv terapi för depression och generaliserat ångestsyndrom". 300 000 kr.
 • Hans Ranch Lundin - "Stop At One Stockholm: En kluster-RCT för att förbättra sekundär frakturprevention genom systematisk identifiering och utbildning av frakturpatienter". 300 000 kr.
 • Anna Finnes - "Arbetsfokuserad kognitiv beteendeterapi vid sjukskrivning för långvarig stressrelaterad ohälsa". 300 000 kr.
 • Erland Axelsson - "Tre studier för att förstå och mäta subjektiv somatisk symtombörda". 300 000 kr.
 • Erika Berggren - "Primärvård med inriktning på undernäring: en fördjupad bedömning av äldre personers behov av nutritionsvård". 300 000 kr.
 • Johanna Engelbrektsson - "Stegvis vård jämfört med grupp-kognitiv beteendeterapi Stegvis vård jämfört med grupp-kognitiv beteendeterapi i primärvården för barn med ångest. 300 000 kr.