Ny möjlighet till finansierad forskar-ST

Är du forskningshandledare inom Region Stockholm? Och har en god forskningsidé om att förbättra primärvården? Missa inte denna unika utlysning. Region Stockholm erbjuder ny möjlighet till finansiellt stöd till blivande doktorander inom ramen för ST-blocket. Ansökan görs av handledare från 15/6 till 31/8. Utlysningen som sker i två steg har breda fokusområden. Välkommen med ansökan!

Region Stockholm genomför som en del av Primärvårdsstrategin under åren 2021–2025 en särskild satsning på forskarutbildning inom ramen för forskar-ST (forskningsinriktad specialiserings-tjänstgöring) i allmänmedicin.

Varje år under perioden kommer 3 forskar-ST-block att utlysas och knytas till i förväg granskade och utvalda forskningsprojekt.

Vad är forskar-ST?

Forskar-ST innebär att regionen inom ramen för ST-blocket finansierar forskarutbildningen med motsvarande 75 procent av lönemedlen, som bedrivs på deltid men totalt motsvarar 4 års heltidsstudier. Huvudansvaret för forskarutbildningen ligger hos Sektionen för allmänmedicin och primärvård vid institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) vid Karolinska Institutet, och genomförs i samverkan med Akademiskt Primärvårdscentrum, APC.

För att forskarutbildningen ska leva upp till de krav som ställs av Karolinska Institutet kommer projekten som ska ligga till grund för denna att utlysas och bedömas i särskild ordning.

Utlysning i 2 steg  

STEG 1

Ansökan med ett projekt. Den ska omfattas av minst två sökande, huvudsökande (planerad huvudhandledare) och medsökande (bihandledare) och båda ska vara disputerade. Huvudsökande ska vara specialist i allmänmedicin och inneha så kallat grönt ljus-godkännande som huvudhandledare, och vara anställd, adjungerad eller anknuten till Sektionen för allmänmedicin och primärvård, på institutionen NVS vid Karolinska Institutet.

Planerad forskning ska baseras på kliniska utmaningar, utgå från patienternas behov och göras med primärvårdens patientunderlag. Den bör relatera till nya tekniker för diagnostik, vård och behandling, och kan exempelvis utveckla och utvärdera nya vårdmodeller, använd nya informations- och kommunikationstekniker, eller hanterar en ändrad befolkningsstruktur.

Fokus bör företrädesvis ligga på följande områden, utan inbördes prioritering:

  • cancersjukdomar, särskilt tidig upptäckt och uppföljning
  • endokrina sjukdomar, särskilt diabetes
  • hjärt- och kärlsjukdomar
  • infektionssjukdomar
  • lung- och allergisjukdomar, särskilt astma och KOL
  • multisjuka och äldre personer
  • psykisk ohälsa
  • rörelseorganens sjukdomar

Välkommen med ansökan av den andra omgångens utlysningar!

Ansökan görs av den vetenskapliga handledaren under perioden 15/6 (från kl 14.00) till 31/8 via ansökningshanteringssystemet Prisma.
Direktlänk till Prisma >>

Anvisningar för ansökan och bedömningskriterier hittar du här >>

STEG 2

Efter urvalsprocess utlyses ST-tjänster. Huvudhandledaren i de utvalda forskningsprojekten kommer att delta i uttagning och bedömning av kandidater till forskar-ST-blocken.

Förutsättning för att få forskar-ST är att antingen bli antagen som doktorand eller redan är registrerad doktorand vid Karolinska Institutet i ett projekt som godkänns i steg 1 av utlysningen.

Kravspecifikation för forskar-ST hittar du här >>

Ytterligare upplysningar