Anvisningar till ansökan

Här kan du läsa allt om du behöver för att göra en ansökan. Den första omgången ansökningar görs av vetenskaplig handledare under perioden 1/8 - 26/8. Välkommen med projektförslag!

Specifikation och anvisningar till ansökan om forskningsprojekt inför utlysning av forskar-ST i allmänmedicin

Forskningsinriktad specialiseringstjänstgöring (forskar-ST) i allmänmedicin inrymmer tid för forskarutbildning under 6 år på halvtid och antagning av tre ST-läkare görs under 2023 (genom en separat utlysning) av Region Stockholm.

Denna utlysning och anvisningarna nedan avser forskningsprojekt för tre forskar-ST i allmänmedicin, och genomförs av Karolinska Institutet.

Ansökan som lämnas in via ansökningssystemet Prisma  (öppen från 1/8, kl 14.00 fram till 26/8 (kl 14.00) med sökord "Delfinansiering av doktorand 2023".

Anslkan ska skrivas på svenska eller engelska och omfattas av följande delar:

  1. Uppgifter om huvudsökande och medsökande

Ansökan ska omfattas av minst två sökande, huvudsökande (planerad huvudhandledare) och medsökande (bihandledare) och båda ska vara disputerade. Huvudsökande ska företrädesvis vara specialist i allmänmedicin och inneha så kallad grönt ljus-godkännande som huvudhandledare, och vara anställd, adjungerad eller anknuten till avdelningen för allmänmedicin och primärvård, på institutionen NVS vid Karolinska Institutet. Är huvudhandledare inte specialist i allmänmedicin kompletteras handledargruppen med erforderlig kompetens. Ansökan kan endast göras av tilltänkt huvudhandledare med maximalt en tidigare forskar-ST-doktorand.

I ansökan ingår en kortfattad CV för de sökande, med bland annat nuvarande försörjningsform och anställning (max 4 000 tecken inklusive blanksteg, eller cirka en A4-sida).

Med huvudhandledare avses den sökande som kommer att vara ansvarig för att leda avhandlingsarbetet, utformningen av doktorandens individuella forskningsplan samt den årliga uppföljningen avseende doktorandens aktiviteter vad gäller såväl progress som uppnådda mål i den uppställda individuella studieplanen samt forskningsplanen. Samtliga sökande ska ange tidigare erfarenhet av handledning i samband med utbildning på forskarnivå.

  1. Forskningsprojektets titel

Av projekttiteln ska tydligt framgå vad projektet går ut på och den ska också ge möjlighet för personer utanför specialområdet att bilda sig en uppfattning om projektets innehåll. Projekttiteln används i olika sammanhang och bör utformas med omsorg. Projekttiteln anges på såväl svenska som engelska.

  1. Sammanfattning av forskningsprojektet

Den vetenskapliga sammanfattningen av forskningsprojektet ska innehålla bakgrund, frågeställningar, metoder, planerade studier, och betydelse (max 4 000 tecken). Beskriv även kort vad doktoranden ska göra. Sammanfattningen ska kunna läsas helt fristående.

  1. Forskningsprojektets lämplighet för utbildning på forskarnivå

Beskrivningen av projektets lämplighet som doktorandprojekt ska framgå doktorandens kommande forsknings- och forskarutbildningsmiljö, plan för handledning, och hur studierna i förekommande fall kan integreras med det kliniska arbetet (max 2 000 tecken). Beskriv även på vilket sätt eventuellt samarbete med andra aktörer kommer att ske, samt eventuell tvärvetenskaplig och multiprofessionell ansats.

  1. Eventuell befintlig finansiering av forskningsprojektet och den tilltänkta doktoranden

Ange förutsättningarna för projektets genomförande angående eventuella ekonomiska resurser (max 2 000 tecken). Sökande ska ange samtliga bidrag med relevans för aktuellt projekt som huvudsökande och medsökande erhållit eller sökt. Vid anslag ska storleken på bidraget, tidsperiod samt finansiär framgå. Det ska tydligt framgå om bidrag som beviljats har koppling till det sökta forskningsprojektet. Redovisa eventuella övriga resurser tillgängliga för forskningsprojektet och doktoranden till exempel personella och materiella resurser.

  1. Forskningsplan

Utformas i enlighet med KI:s rekommendationer för inrättande av doktorandplats (max 16 000 tecken inklusive referenser). Den ska inkludera bakgrund, frågeställningar, metoder, planerade studier och en preliminär tidsplan.

  1. Klinisk relevans för forskningsprojektet

Beskriv eller motivera (max 2 000 tecken) forskningsprojektets betydelse och relevans med tonvikt på specialiteten allmänmedicin, och en plan för implementering. Under denna punkt beskrivs hur forskningsprojektets resultat kommer att bidra till utveckling av primärvården och den kliniska verksamheten. Beskriv konkret hur överföring av vetenskapliga rön kan ske till klinisk praxis.

  1. Etisk prövning

Diarienummer för etiskt tillstånd ska anges. Om etiskt tillstånd saknas vid ansökningstillfället ska detta ombesörjas i enlighet med Karolinska Institutets regelverk.