Kravspecifikation

Kravspecifikationen avser forskningsinriktad specialiseringstjänstgöring för ST-läkare i allmänmedicin inom Region Stockholm i samverkan med Karolinska Institutet.

Åtagande samt övergripande mål

Den forskningsinriktade specialistutbildningen är ett tilläggsåtagande, utöver den i kravspecifikationen av Socialstyrelsen definierade kliniska specialiseringstjänstgöringen, som syftar till att uppnå vetenskaplig kompetens motsvarande minst licentiatnivå. Totalt erbjuds forskningstid på 36 månader för redan anställda ST-läkare. Dessa månader kan efter samråd fördelas på hel eller deltid under Forskar-ST-tiden och ska integreras i den kliniska ST-tjänstgöringen så att det blir en fördelning av tid, där ST-läkaren har möjlighet att uppnå kontinuitet i det kliniska arbetet. Forskningstiden måste tas ut under ST-tiden.

Man bör senast efter 24 månader av forskningsstudier genomföra s.k. halvtidsseminarium. Då ST-läkare registrerats som doktorand på Karolinska Institutet gäller KI:s regelverk för genomförandet av forskarutbildning inom forskar-ST.

APC ansvarar för att forskar-ST-läkaren utses, och i samverkan med KI att registrering till forskarutbildningen sker och att vetenskaplig handledare utses. APC i samråd med klinisk studierektor ansvarar för att minst årliga avstämningsmöten med kliniska ST-aktörer och vetenskaplig handledare hålls, för att integrera ST-tjänstens kliniska och vetenskapliga delar. ST-läkaren kan i vissa fall redan vara antagen doktorand. ST-läkare som redan gjort delar av sin kliniska ST, får naturligtvis tillgodoräkna sig den tiden inom ramen för erhållen Forskar-ST. Normalt ska högst 3 år av klinisk ST-tid vara fullgjord för att vara behörig att söka Forskar-ST.

Antagning

Antagning till Forskar-ST görs genom en särskild utlysning och antagnings- förfarande med intervjuer. En utlysning av 3 forskar-ST-tjänster planeras varje år under 2021–2025. De sökande har möjlighet att välja eller rangordna sin önskvärda inriktning. Tjänsterna kommer främst att rikta sig mot och fördelas på de strategiska forskningsområdena nedan:

 • Hjärt- och kärlsjukdomar inklusive diabetes
 • Rörelseapparatens sjukdomar inklusive kronisk smärta
 • Psykiska sjukdomar
 • Mångsjuklighet inklusive sköra äldre

I samverkan mellan APC och avdelningen för allmänmedicin och primärvård vid Karolinska Institutet tas förslag fram på några översiktliga forskarutbildningsprogram inom respektive område. Det sker genom en utlysning till forskare och forskargrupperingar inom allmänmedicin med god (normalt minst 3 års) erfarenhet av klinisk forskning efter disputation. Ett urval av inkomna förslag görs med den modell för granskning av forskningsplaner som används vid antagning till forskarskolor vid Karolinska Institutet.

Genomförande

Under första tiden som forskar-ST upprättas, med stöd av föreslagen vetenskaplig handledare, en individuell forskningsplan som ligger till grund för ansökan om doktorandplats vid KI. Forskningsplanen utarbetas med hänsyn till ST-läkarens tidigare erfarenheter av forskning och intresseområden. Forskar-ST utbildningen bör i normalfallet starta efter andra året på ST-tjänsten.

Normalt antar KI bara doktorander till doktorsexamen, men registrering till licentiatexamen kan göras om doktoranden själv önskar det. Forskar-ST inkluderar endast 36 månader av de totalt 48 månader som krävs för fullgjord forskarutbildning till doktorsexamen. Projektmedel ingår inte i RS finansiering av Forskar-ST. Därför ska vetenskaplig handledare i samverkan med verksamhetschef på APC och företrädare för KI under forskar-ST tidigt söka och säkerställa att det finns projektmedel, och medel för ytterligare ett år av heltid efter att forskar-ST avslutats.

ST-läkaren är anställd och har en grundplacering och klinisk handledare på den husläkarmottagning där den kliniska ST-tjänsten är förlagd. En klinisk studierektor på APC samordnar ST-tjänsten så att minst årliga samråd sker, där planering bör beakta patientkontinuiteten under den kliniska tjänstgöringen med längre sammanhållande perioder på vårdcentralen, där den kliniska ST-tjänstgöringen har företräde i ST-planeringen. Vetenskaplig handledare bör delta vid årsmötet.

Ansvarsfördelning

ST-läkarens ansvar är att:        

 • till ansökan bifoga en redogörelse för eventuell tidigare eller pågående forskning och önskvärd inriktning för forskar-ST samt till ansökan om Forskar-ST bifoga CV
 • medverka till att registrera sig för formell forskarutbildning enligt Karolinska Institutets regelverk vid NVS.
 • om vederbörande är registrerad vid annan institution medverka till överflyttning till sektionen avdelningen för allmänmedicin och primärvård, NVS, KI, om inte annat överenskommes.
 • följa och anpassa sitt arbetssätt efter utvecklingen inom det allmänmedicinska området och gällande regelverk för forskarutbildning.
 • samarbeta kring, driva och planera sitt forskningsarbete i samverkan med vetenskapliga handledare och studierektor.
 • delta i seminarieverksamhet samt i förekommande fall i forskarskolan i allmänmedicin.
 • medverka till att söka forskningsmedel.

Verksamhetschef på APC:s ansvar är att:

 • stödja doktoranden inom ramen för uppdraget som universitetsjukvårdsenhet.
 • bistå vid ansökan om ekonomiska resurser.
 • efter samråd med forskningshandledare och vetenskaplig – och klinisk studierektor för ST vid behov, avsluta Forskar-ST om förutsättningar att genomföra densamma saknas.
 • förutsättningar specificerade i kravspecifikationen för klinisk ST-tjänstgöring finns för samråd och planering med övriga utbildningsaktörer inom den kliniska delen av ST

Studierektor på KI och NVS ansvar är att:

 • vara ett stöd till doktorand och handledare enligt uppdragsbeskrivning fastställd av Kommittén för utbildning på forskarnivå. Studierektor har av prefekt delegation till fastställande av individuell studieplan för doktoranden och beslut om tillgodoräknanden.
 • bereda beslut som tas av prefekt om inrättande av en doktorandplats, antagning som doktorand, godkännande av finansieringsplan och att utse handledare. Som stöd har studierektorn en nämnd för forskarutbildningsfrågor på NVS. Nämndens uppgift är att bedöma det vetenskapliga projektet vid inrättande av doktorandplats och bistå vid behov studierektor vid bedömning inför beslut om antagning.
 • följa upp doktorandernas progress inom forskarutbildningen.
 • verka som stöd för forskningshandledare och doktorand vid problem under Forskar-ST.
 • ömsesidig hänsyn iakttas gällande både forskar-ST och den kliniska delen av ST-utbildningen.

Klinisk studierektor för ST ansvarar för att:

 • kontrollera förutsättningarna för att den kliniska delen av forskar-ST kan genomföras med god kvalitet vilket regleras i kravspecifikationen för klinisk ST-tjänstgöring.
 • vara förmedlande länk mellan den kliniska delen av ST och Forskar-ST.
 • ömsesidig hänsyn iakttas gällande både forskar-ST och den kliniska delen av ST-utbildningen.
 • medverka och upprätta årliga ST-avstämningsmöten där klinisk handledare vetenskaplig handledare deltar.
 • efter samråd med verksamhetschef på APC, vetenskaplig handledare och studierektor på KI, vid behov delta i eventuellt avslutande av forskar-ST om alla tänkbara möjligheter för slutförande har uttömts.

Huvudhandledaren för forskarutbildningen ansvarar för att:

 • ansöka om ekonomiska resurser.
 • verka som stöd för ST-läkaren vid upprättande av individuell forskningsplan
 • verka som stöd och granskare under det vetenskapliga arbetet.
 • efter samråd med forskningsstudierektor godkänna deltagande i externa kurser inom forskar-ST.
 • medverka vid årliga ST-avstämningsmöten.
 • genomföra kvalitetskontroll vid behov efter samråd med forskningsstudierektor och verksamhetschef på APC.
 • efter samråd med verksamhetschef på APC, studierektor på KI och klinisk studierektor, vid behov delta i eventuellt avslutande av forskar-ST om alla tänkbara möjligheter för slutförande har uttömts.

Klinisk handledare för ST ansvarar för:

 • specificeras i kravspecifikationen för klinisk ST-tjänstgöring.

Verksamhetschef på husläkarmottagning ansvarar för:

 • specificeras i kravspecifikationen för klinisk ST-tjänstgöring.