Fråga om våld på rutin gav effekt inom psykiatrin i Södertälje

Genom att rutinmässigt fråga patienter inom psykiatrin om våld i nära relation ökade upptäckta fall med över 200 procent. Ungefär hälften av patienterna som tillfrågades uppgav att de varit eller pågående är utsatta för någon typ av våld. Det visar en färsk rapport om ett utvecklingsprojekt vid tre avdelningar inom Psykiatricentrum Södertälje som gjorts i samarbete med APC:s enhet Våld i nära relationer.

Läs och ladda ner rapporten här >>

Psykiatricentrum Södertälje tog kontakt med enheten Våld i nära relationer vid Akademiskt primärvårdcentrum med en förfrågan om stöd i att genomföra ett utvecklingsprojekt inom området våld i nära relationer.
– Våld i nära relationer är en viktig fråga, och vi ville förbättra vårt arbete kring att upptäcka patienter som är utsatta för våld i nära relation för att ge dem rätt stöd och vård, säger Mindy Olsson kurator på avdelning 36 vid Psykiatricentrum Södertälje.

Drivande i projektet från Psykiatricentrum Södertälje. Fr.v: Anneli Luthin, enhetschef Neuropsykiatriska enheten, Mindy Olsson, kurator och samordnare på kliniken för kontaktpersoner våld i nära relationer samt Ingela Brunsärn, enhetschef avdelning 36.

 

Satsning som ledde till att fler upptäcktes

Samarbete inleddes med en kortare utbildningsinsats för samtliga medarbetare. Lokal rutin togs även fram för hur och när frågor om våldsutsatthet ska ställas till patienter, åtgärder som ska vidtas samt hur dokumentation ska utföras. Under tre månader ställde sen personal vid tre vårdenheter systematiskt frågor till sina patienter om våldsutsatthet i nära relation med hjälp av ett formulär.

Av resultatet framgår att andelen våldsutsatta patienter som identifierades ökade med 200 procent. Ungefär hälften av de tillfrågade patienterna uppgav att de varit utsatta för någon typ av våld. Tio procent uppgav att de levde med pågående våld i en nära relation. Fysiskt och psykiskt våld var vanligast, men att även sexuellt våld och försummelse förekom. Kvinnor var betydligt mer utsatta än män, och yngre var mer utsatta än äldre och många var utsatta för flera typer av våld. Föräldrar och syskon har i det här projektet angetts som förövare vid pågående våld i nära relation i lika stor utsträckning som nuvarande eller tidigare partner.
– Sifforna för hur många patienter som utsatts för våld i nära relation var ganska väntat då forskning visat på liknande siffror. Största lärdomen är att när vi systematiskt frågar om våld i nära relation så upptäcker vi fler våldsutsatta, som vi därmed kan erbjuda stöd och hjälp, säger Mindy Olsson.

Trots att över 90 procent av personalen uppgav att de kände till de lokala rutinerna och kände sig bekväma med att ställa frågor vidtogs inte alltid åtgärder när våldsutsatthet upptäcktes hos en patient.
– Det är anmärkningsvärt och lite förvånande att inte alltid rätt åtgärd gjordes när det kom fram att patienten utsatts för våld i nära relation, trots att vi i projektet tydliggjort rutiner steg för steg och att personalen själva upplevde att de är insatta i rutinerna. Det visar hur komplicerat det kan vara, och att man inte kan slå sig till ro bara för att rutiner tagits fram, menar Mindy Olsson. 

Nya rutiner med kontaktpersoner

För att ytterligare stärka och implementera arbetet kring våld i nära relationer kommer alla enheter vid Södertälje Psykiatricentrum ha en kontaktperson som bevakar, informerar och lyfter ämnet i enhetens olika forum.
– De ska till exempel medverka till att klinikens arbete kring våld i nära relationer presenteras under introduktion av nyanställda och studerande. Kontaktpersonerna bidrar även med att utforma och implementera rutiner och deltar på klinikgemensamma möten. Vi kommer även jobba vidare med att ytterligare lyfta barnperspektivet, säger Mindy Olsson. 

Författarna bakom rapporten från Akademiskt primärvårdcentrum. Från vänster: Ylva Elvin Nowak och Karin Dahlström.

Hoppas att fler ska inspireras

Ylva Elvin Nowak, dr i psykologi och biträdande verksamhetschef på APC samt Karin Dahlström, leg. psykolog och koordinator vid enheten Våld i nära relationer som lett utvecklingsprojektet och är författarna bakom rapporten hoppas att satsningen bidrar till ökad kunskap om våld i nära relation hos patienter i psykiatrisk vård.
– Vi har jobbat många år inom området, både med forskning och att erbjuda fortbildning och kvalitetsstöd. Dessvärre kan vi fortfarande konstatera att alldeles för få våldsutsatta upptäcks i hälso- och sjukvården och att vårdpersonal inte ställer frågan i tillräcklig utsträckning, säger Ylva Elvin Nowak.
– Det här projektet visar att det med relativt enkla medel går att få till en förändring som kan vara livsavgörande för den som är utsatt, vilket är fantastiskt. Vi hoppas också att andra inom Region Stockholm ska inspireras och vill genomföra liknande utvecklingsarbete, avslutar Karin Dahlström.

Vill du veta mer om projektet eller komma i kontakt med teamet på enheten Våld i nära relationer?
Kontakta oss på: valdinara.slso@regionstockholm.se

 

Publicerad 2023-02-16