Hälso- och sjukvårdsforskning i primärvården

Forskarnätverket arbetar med att beforska och utveckla kunnandet inom områdena informatik och beslutsstöd, pedagogik, organisation, och samsjuklighet i primärvårdens olika verksamheter. Fokus är att studera sjuklighet i ett sammanhang, där kontextuella faktorer synliggörs. Målet är att utveckla kunskap kring samsjuklighet i sig och en mer anpassad organisation, samt implementering av nya verktyg och ett personcentrerat arbetssätt i vården.

Aktuella insatser innefattar bland annat forskning inom följande fält:

  1. Informatik och beslutsstöd i första linjens vårdformer
  2. Utbildning och fortbildning med stöd av IT-lösningar
  3. Samsjuklighet inom smärtvård och äldre populationer
  4. Prevention, vårdkontinuitet och patientmedverkan
  5. Sjukskrivningsforskning.

Kontaktperson och sammankallande

Eva Toth-Pal

Specialist i allmänmedicin
Med. dr

Övriga medlemmar i närverket

Gunnar Nilsson

Professor i allmänmedicin (inriktning medicinsk informatik)
Specialist i allmänmedicin

Bo Christer Bertilson

Specialist i allmänmedicin
Med. dr

Björn Hansell

Doktorand

Lennart Carlsson

Medicine doktor