Forskarnätverk

För närvarande finns 9 forskarnätverk i samarbete med olika lärosäten inom områden som har betydelse för primärvården och befolkningens hälsa.

Syfte

Syftet med forskarnätverken är att:

  • Stärka samverkan och samarbete kring forskning i primärvården inom och mellan främst Karolinska institutet och Stockholm läns landsting.
  • Organisera och samordna forskning med fokus på primärvård.
  • Synliggöra, informera och sprida kunskap om aktuell forskning i primärvården.
  • Stärka ett interdisciplinärt synsätt på hälsa som utgår från WHO’s klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF).

Motorn i arbetet med att fånga upp forskningsidéer och starta projekt är de tre univeritetsvårdcentralerna, där personal i primärvården erbjuds stöd.