Vill ni delta i projekt med att ordinera kultur på recept?

Kulturaktiviteter i grupp utanför hälso- och sjukvården – ett verktyg för bättre psykisk hälsa vid symtom på psykisk ohälsa. Nu bjuder vi in dig/er i primärvården som vill pröva att ordinera kulturaktiviteter för asylsökande och nyanlända ungdomar.

Unga asylsökande och nyanlända är en grupp som ofta mår psykiskt dåligt eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa. Det har visat sig att regelbundna kulturaktiviteter i grupp kan ha positiv effekt på välbefinnandet och måendet.

Under hösten 2019 har en modell för kulturaktiviteter ordination och uppföljning tagits fram (Må bra med kultur, MBK) och testats i en förstudie i Farsta (Asylmottagningen i Rågsved), Botkyrka (Skolhälsovården på St Botvids gymnasium) och Norrtälje (Flyktinghälsan i Norrtälje) med goda resultat.

Nu vill vi utöka antalet verksamheter som vill pröva att ordinera kulturaktiviteter för dessa ungdomar genom att bjuda in vårdcentraler i regionen att delta. Kompensation ges för den mertid deltagandet i projektet kan innebära. Insatsen ska ses som komplement till andra rutinmässiga vårdåtgärder.

Pilotstudien planeras starta i februari 2021. En kortare utbildning för dig/er som vill delta kommer erbjudas under hösten 2020 och tidigt 2021.

Som vårdgivare i pilotprojektet ges du möjlighet att pröva ett nytt redskap, att bidra i arbetet för utveckling av nya arbetsmetoder inom primärvården samt kanske ökad transkulturell kompetens i teori och praktik.

Är du intresserad av att delta eller vill veta mer om projektet? Kontakta någon av oss!

Joacim Larsen, projektledare
joacim.larsen@regionstockholm.se, 072-519 36 36


BAKGRUND "MÅ BRA MED KULTUR"

Ordination av kultur prövas nu världen över där empirin visar goda samband mellan deltagande i kulturaktiviteter och psykisk hälsa. På uppdrag av HSF bedriver APC sedan 2019 projektet Må bra med kultur med syfte att utveckla en modell för ordination av kulturaktiviteter för unga nyanlända och asylsökande med symtom på eller risk för psykisk ohälsa. Modellen är inspirerad av Fysisk aktivitet på recept (FAR) där bedömning, ordination och uppföljning utförs av vården (legitimerad vårdgivare) medan kulturaktiviteterna, kostnadsfritt, sker hos lokala kulturaktörer där ungdomarna bor.