Uppskattad satsning på läkemedelskvalitet nu del av APC!

Evidensbaserat kunskapsstöd kring läkemedelsfrågor, fortbildning och kvalitetsuppföljning med uppsökande verksamhet av i första hand informationsapotekare och informationsläkare. Från den 1 november är det ett viktigt tillskott och del av APC.

– Vi är väldigt glad att komma till APC. Vi har haft ett nära samarbete sedan många år tillbaka om kvalitetsarbete kring läkemedel som nu kan integreras på ett fint sätt, säger Marie Schill. Hon leder det nya kunskapsteamet och blir även chef för enheten Kvalitetsstöd och fortbildning på APC.

Hon fortsätter:
– Verksamheten ska utvecklas i nära samarbete mellan regionens vårdcentraler, APC, AVC och Region Stockholms läkemedelskommitté. Tillsammans blir vi en samlad kraft för alla professioner kring fortbildning och stöd i förbättringsarbete som bättre ska kunna svara upp mot behovet i primärvården, menar Marie Schill.

Men övergången till APC var alltifrån självklar. Efter ett år av ovisshet och hot om nedläggning fick fortbildningsnätverket med informationsläkare, informationsapotekare och sjuksköterska vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen det efterlängtade beskedet. Verksamheten får vara kvar, som en del av APC från och med den 1 november, under nya namnet kunskapsteam läkemedel.

Uppskattat koncept

– Teamet fortsätter vara verksamma ute i vården, enligt metoden ”academic detailing” som vi framgångsrikt jobbat med i många år, med uppsökande fortbildningsverksamhet med fokus på läkemedelsfrågor och kvalitetsuppföljning, säger Marie Schill.

Konceptet är uppskattat av både verksamhetschefer och personalen inom primärvården. Det går ut på att fortbilda på plats, stötta och återkoppla lokalt förbättringsarbete, diskutera och reflektera med vårdpersonalen om läkemedelsförskrivning och följsamhet till Kloka listan samt informera om nya läkemedel, behandlingsrekommendationer och de vårdprogram som tas fram med jämna mellanrum.

Centralt är att ta fram förskrivningsmönster utifrån förskrivning enligt riktlinjer samt ge återkoppling på hur en vårdcentral ligger till jämfört med andra, exempelvis när det gäller antibiotikaförskrivning. Teamet kommer även erbjuda webbinarier om läkemedelsgenomgångar samt den webbaserade tjänsten Pascal och dosförpackade läkemedel.

– En stor del av alla läkemedel inom regionen förskrivs inom primärvården. För att säkerställa att läkemedel används rationellt med god effekt och säkert är det av stor vikt hur läkemedelsarbetet bedrivs. Därför behövs det kunskap och stöd, menar Marie Schill.

Informationsapotekare spindeln i nätet

Teamets informationsapotekare kommer att vara i frontlinjen där varje vårdcentral i regionen årligen ska få två besök av en ”egen” informationsapotekare. Tanken är även att det på platsbesöken ska vara fritt fram för andra frågeställningar, exempelvis kring diabetes och astma/KOL. Då ska informationsapotekarna agera länk och kontakt mellan vårdcentralen och APC:s övriga 15 ämnesspecifika kunskapsteam, professionsutveckling och kvalitetssamordning.

– Med sin breda kontaktyta kan informationsapotekarna bli lite som spindeln i nätet med att fånga upp behov och återkoppla åt båda håll som kan gagna alla, avslutar Marie Schill. 

Vill du komma i kontakt med det nya kunskapsteamet? Följ länken >>