Tre ST-läkare beviljas tid och medel för primärvårdsforskning

Grattis till ST-läkarna Therese Öfverholm, Klas Ytterbrink Nordenskiöld och Hanna Bring som beviljats finansiellt stöd av Region Stockholm för doktorandstudier. Deras forskningsområden handlar om att förbättra omhändertagandet av hemsjukvårdspatienter, intervention för bättre livskvalitet och hälsa bland äldre multisjuka samt hur depression bland KOL-patienter påverkar hälsa och livskvalitet.

Region Stockholm genomför som en del av Primärvårdsstrategin under åren 2021–2025 en särskild satsning på forskarutbildning inom ramen för forskar-ST (forskningsinriktad specialiseringstjänstgöring) i allmänmedicin. Varje år under perioden kommer 3 forskar-ST-block att utlysas och knytas till i förväg granskade och utvalda forskningsprojekt. Huvudansvaret för forskarutbildningen ligger hos Sektionen för allmänmedicin och primärvård vid institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) vid Karolinska Institutet, och genomförs i samverkan med Akademiskt Primärvårdscentrum, APC.

I den första ansökningsomgången har tre ST-läkare beviljats forskartjänster inom områden angelägna för primärvården. ST-läkarna och deras fokusområden är:

Klas Ytterbrink Nordenskiöld vid Trångsunds vårdcentral.
Forskningen är knuten till med. dr Caroline Wachtlers projekt. Syftet med projektet är att med hjälp av interventionen Hälsa och Liv i balans (HoLBalans) förbättra hälsa, sjukdomsbörda och livskvalitet hos äldre personer med mångsjuklighet (i detta projekt definierat som två eller flera kroniska tillstånd) i primärvård.

Therese Öfverholm vid Väsby Läkargrupp.
Forskningen är knuten till med. dr Hanna Sandelowskys projekt. Många patienter med KOL upplever ångest och depression. Problemet är ofta underdiagnostiserat och sannolikt underbehandlat, trots att det bidrar till komplikationer av sjukdomen och försämrad prognos. Syftet med forskningen är bland annat att undersöka hur depression och ångest påverkar hälsan och livskvaliteten för KOL-patienter, försämringsperioder och akutbesök, följsamhet till ordinerad farmakologisk behandling samt mortalitet.

Hanna Bring vid Rosenlunds vårdcentral.
Forskningen är knuten till med. dr Katharina Schmidt-Mendes projekt som nyligen prisades* om att förbättra omhändertagandet av hemsjukvårdens patienter för att minska antalet besök på akutmottagningar. Personer inskrivna i hemsjukvård är en skör patientgrupp som ofta behöver uppsöka akutmottagningar. Syftet med forskningen är att ta fram en arbetsmodell för att skapa en trygg och säker vård för de sköra patienterna. Modellen ska testas på tre vårdcentraler i regionen. Det långsiktiga målet är att kunna införa arbetsmodellen i regionens primärvård.

* Torsdagen den 24 mars, 2022 tilldelades Katharina Schmidt-Mende ett stipendium ur Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarstiftelse för sin forskning om att förbättra omhändertagandet av hemsjukvårdens patienter för att minska antalet besök på akutmottagningar.