Ny organisation för APC ska öka forskning, utveckling och utbildning i primärvården

Akademiskt primärvårdscentrum omorganiseras och kopplas till tre universitetsvårdcentraler: Jakobsbergs vårdcentral, Gustavsbergs vårdcentral och Liljeholmens vårdcentral. Tillsammans bildar de primärvårdens universitetssjukvårdsenhet. Syftet är att stärka forskning, utveckling och utbildning i primärvården. Det ska uppnås genom mer verksamhetsnära fokus, bred samverkan och en gemensam ledning.

Bakgrunden till omorganisationen är behovet av att fortsatt utveckla en verksamhetsnära forskning, utbildning och utveckling (FoUU) i primärvården, bland annat genom en fördjupad samverkan med Karolinska Institutet (KI) och inrättandet av fler förenade anställningar.

Verksamhetsnära organisation

Det finns nationella och regionala direktiv för universitetssjukvårdsenheter*. I den nya organisationen blir det en gemensam USV-enhet för hela FoUU-uppdraget. De tidigare åtta akademiska vårdcentralerna blir nu tre universitetsvårdcentraler.

En gemensam ledning för Akademiskt primärvårdscentrum (APC) bildas där även representation från KI ingår. Ledningen ansvarar för alla APC:s uppdrag inklusive USV-uppdraget. Verksamhetschef blir Jeanette Westman, distriktsköterska och professor. Hon kommer närmast från en chefsbefattning som prefekt på Marie Cederschiöld högskola. Jeanette tillträder tjänsten från och med 1 september.

Höga krav på universitetsvårdcentraler

De nya universitetsvårdcentralerna: Jakobsbergs vårdcentral, Gustavsbergs vårdcentral och Liljeholmens vårdcentral ska bedriva hälso- och sjukvård samtidigt som de utför klinisk forskning, grund- och fortbildning, sprider kunskap och implementerar nya forskningsresultat. Universitetsvårdcentralerna ska ha en lokal ledningsgrupp där representation från KI ingår.

En utbyggnad utöver de tre universitetsvårdcentralerna kan övervägas på sikt, beroende på hur verksamheterna och strategiska satsningar utvecklas.

Verksamhetsråd 

FoUU-stödet ska ges driftsformsoberoende till all regionfinansierad primärvård, oavsett om en verksamhet är privat eller offentligt driven.

För att säkerställa det inrättas ett verksamhetsråd. Rådet ska bestå av representanter från privat driven primärvård i regionen och kopplas till APC:s ledningsgrupp. Förhoppningen är också att en regelbunden dialog mellan olika utförare kommer stärka samverkan.

Funktionella nätverk utifrån behov

Dagens AVC-nätverk ersätts av funktionella nätverk där samtliga vårdgivare i primärvården kan ingå. Nätverken ska i huvudsak ledas av forskningsansvariga vid universitetsvårdcentralerna. De kan också initieras från specialiserad vård i nära samverkan med primärvården.

Exempel på uppdrag inom nätverken är att samverka kring kliniska prövningar där verksamheter inom primärvården eller sjukhus kan välja att medverka, antingen genom att bidra med patientdata eller genom mer aktivt arbete.

Nätverken kommer vara temporära och läggas ner när ett arbete slutförts till förmån för nya. Målet är att uppnå tydlighet kring uppdrag, finansiering och uppföljning.

Ökat stöd i pedagogiska frågor

Förutom universitetsvårdcentralerna kommer några vårdcentraler få ett utökat uppdrag att i sin geografiska närhet ge ökat stöd i pedagogiska frågor och hjälpa verksamheter i primärvården att uppnå lärandemålen. En samverkan mellan universitetsvårdcentralerna och de med utökat pedagogiskt uppdrag etableras och AKA-resurser (adjungerad klinisk adjunkt) kopplas till verksamheterna.

Processen kring omorganisationen och detaljer fastställs i takt med att arbetet fortlöper.

 

*Universitetssjukvård

Begreppet "universitetssjukvård" är en nationell definition i det centrala ALF-avtalet som innebär att APC ska uppfylla kriterier för att:

  • Bedriva forskning av hög nationell och internationell kvalitet.

  • Bedriva utbildning av hög kvalitet.

  • Följa den internationella utvecklingen inom medicinsk forskning, utbildning och hälso- och sjukvård.

  • Bidra till en evidensbaserad hälso- och sjukvård genom att överföra egna och andras forskningsresultat till praktisk vård och fortlöpande utvärdera etablerade och nya metoder.

  • Förmedla resultatet av sin verksamhet till övriga delar av hälso- och sjukvården.

  • Samverka med näringslivet och patientorganisationer.

APC:s universitetssjukvård utvärderas regelbundet. Både Socialstyrelsens och FoUU-kommitténs senaste granskning visar att APC är en tydlig del i universitetssjukvården, USV. Det innebär bland annat att APC uppfyller de krav som ställs i det nationella ALF-avtalet med forskning och utbildning, hälso-och sjukvård av hög kvalitet, innovativ kultur och en struktur som stimulerar kunskapsutveckling.

 

Publicerad 2023-06-16