Lyckat när vårdstudenter tränar över yrkesgränser

Ökad kunskap om andra professioner och att utvecklas i sin egen framtida yrkesroll är några av vinsterna när studenter från olika vårdutbildningar tränar att gemensamt genomföra en SIP (samordnad individuell plan) utifrån autentiska patientfall på AVC Liljeholmen.

AVC Liljeholmen var tidigt ute med olika former av interprofessionella studentaktiviteter (IPL) för att ge sina studenter bättre förutsättningar att samarbeta i det framtida yrkeslivet. Den senaste IPL-aktiviteten är att träna på att ta fram en samordnad individuell plan, så kallad SIP.
– Utvärderingarna är samstämmiga: Det är ett uppskattat inslag. Snart ska studenterna kliva in i sina yrkesroller på allvar och förväntas kunna samarbeta med andra professioner. Målet är att öva på kommunikation, yrkesroller och strukturerat omhändertagande, säger Ann-Christine Sjöblom, specialist i allmänmedicin och läkar-AKA (adjungerad klinisk adjunkt) på Liljeholmens vårdcentral och AVC.

Totalt har 61 studenter deltagit i åtta sessioner under hösten 2021 och våren 2022. Sex tillfällen var fysiska på plats och två var digitala möten. Syftet var att gemensamt träna på att göra en SIP som är ett verktyg som olika professioner inom region och kommun ska använda för att samverka kring patienter som är i behov av insatser från flera aktörer.

Den interprofessionella lärandeaktiviteten vänder sig till studenter inom arbetsterapi, fysioterapi, dietister, läkare, psykologer, logopeder, sjuksköterskor och undersköterskor. Förutom vårdstudenter bjöds även socionomstudenter in, då biståndshandläggare är en viktig aktör i SIP.

AKA-gruppen på AVC Liljeholmen som utformat och genomfört den interprofessionella studentaktiviteten. Från vänster: Eva Toth-Pal, specialist i allmänmedicin, Ida Sandberg (psykolog), Ann-Christine Sjöblom (specialist i allmänmedicin) och Katarina Rolfhamre (distriktssköterska). I gruppen ingår även Anna Norkvist (logoped), ej med på bild.

 

Samtliga studenter fick ta del av en faktagenomgång om SIP samt ett patientfall. Fallbeskrivningen var upplagd med övergripande bakgrundsinformation, insatta läkemedel samt patientens tankar, oro och önskan kring sin livssituation och behov av stöd. Dessutom fick studenterna fördjupad information om patienten, utifrån respektive profession.

Patientfallet diskuterades först professionsvis, sen gemensamt där alla bidrog med sina yrkesspecifika perspektiv till helheten. Diskussionen ska utmynna i en gemensam vårdplanering utifrån yrkesspecifik kompetens och patientens uttalade önskemål.
– Alla AKA:or i vår interprofessionella arbetsgrupp har lagt ner mycket arbete på att fallbeskrivningarna ska spegla komplexiteten och det stora krav på samordning som det ofta är kring en person där en SIP ska genomföras. Beskrivningarna bygger på autentiska patientfall, men är naturligtvis avidentifierade, säger Ann-Christine Sjöblom.

Reflektion och samarbete är väsentliga inslag.
– Aktiviteten ger möjlighet till en bred diskussion i trygg miljö där alla studentprofessioner får komma till tals och ge sitt perspektiv på patientfallet, menar Eva Toth-Pal, samordnare vid AVC Liljeholmen som även forskar inom  området interprofessionellt lärande.

Utvärderingarna visar att studenterna är mycket nöjda. För många blev det en ögonöppnare – både medicinskt, omvårdnadsmässigt och professionsmässigt. Genom att lära med, av och om varandra utvecklas studenterna inom sina respektive yrkesroller.
– Vi kan se att studenterna blir säkrare i sin yrkesroll. Den tryggheten gör att de vågar lita till sin egen förmåga och pröva nya saker. De uppskattade att lära sig tillsammans med andra studentkategorier. Studieprogrammen är väldigt skilda från varandra och det är sällan man möts under utbildningen som det är idag. Men de flesta program har interprofessionella lärandemål och i samband med nya kursplaner pågår en översyn av just interprofessionella lärandeaktiviteter vilket är positivt, menar Ann-Christine Sjöblom.

Arbetet med fler IPL-aktiviteter fortsätter på Liljeholmens AVC, bland annat med att ta fram fler patientfall. I dag finns fallbeskrivningar som inkluderar områden inom kirurgi/ortopedi/urologi, internmedicin samt neurologi och psykisk ohälsa. I vår finns planer på att även inkludera föräldra-/barnperspektivet genom samarbete med BVC och BMM.
– Ska vi kunna möta människors mångfasetterade vårdbehov och erbjuda god vård, krävs att studenterna får adekvata kunskaper och lär sig använda sin kompetens på ett sätt som gynnar patienten. Där kan vi i primärvården tillföra mycket eftersom här finns ett tydligt mål: det interprofessionella arbetssättet ska genomsyra hela verksamheten, avlutar Eva Toth-Pal.