APC närmare vårdverksamhet: uppdrag flyttas till universitetsvårdcentraler

Nu tas nästa steg med att omstrukturera Akademiskt primärvårdscentrum för att stärka forskning, utveckling och utbildning i länets primärvård. Efter årsskiftet kommer uppdrag inom psykisk ohälsa, kardiovaskulär prevention, sköra äldre och andra nyckelområden att förläggas till universitetsvårdcentralerna i Gustavsberg, Jakobsberg och Liljeholmen för att tydligare integrera med klinisk verksamhet.

Arbetet med att stärka forskning, utveckling, utbildning och innovation i länets primärvård genom att omorganisera Akademiskt primärvårdscentrum börjar ta konkret form. Enligt ett beslut i december kommer uppdrag inom fortbildning, utvecklingsstöd och implementering  förläggas till de tre nyinrättade universitetsvårdcentralerna: Gustavsberg, Jakobsberg och Liljeholmen.
– Det här är en viktig startpunkt för att knyta ihop klinisk verksamhet, forskning, utbildning och utveckling närmare varandra, med sikte på att göra vården bättre för patienterna, säger Jeanette Westman, professor och verksamhetschef för Akademiskt primärvårdscentrum.

Fyra ställen – bildar en enhet för hela regionens primärvård

Universitetsvårdcentralerna tilldelas uppdrag inom områden som psykisk ohälsa, hjärta och kärl, endokrina sjukdomar, lung- och allergisjukdomar, levnadsvanor, sköra äldre, undernäring och nutrition samt nervsystemets sjukdomar och smärta. Universitetsvårdcentralerna ska utöver att erbjuda fortbildning även utföra klinisk forskning, skapa goda lärandemiljöer och aktiviteter för studenter på olika vårdutbildningar samt implementera evidensbaserad kunskap inom primärvården i Region Stockholm, samtidigt som de bedriver hälso- och sjukvård.

Det innebär att från och med årsskiftet 2023 utökas Akademiskt primärvårdscentrum till fyra platser, vilket inkluderar universitetsvårdcentralerna i Gustavsberg, Jakobsberg, Liljeholmen och Torsplan. Dessa platser utgör en samlad enhet som fortsätter att verka i och stödja hela regionens primärvård, oavsett driftsform.

Synergieffekter

På Jakobsbergs universitetsvårdcentral ser verksamhetschef Thomas Lindgren fram emot en intressant period med nya uppdrag inom områden som sköra äldre och kompetens inom nervsystemets sjukdomar och smärta.
– Det är verkligen positivt att få uppdrag som exempelvis sköra äldre, särskilt med tanke på att vi redan har en geriatrisk enhet och en verksamhet som bedriver forsknings- och utvecklingsverksamhet inom äldreområdet under samma tak. Det skapar möjligheter för fruktbart samarbete, säger han.

Sandra af Winklerfelt Hammarberg, verksamhetschef på Liljeholmens universitetsvårdcentral, uppskattar tillskottet inom områden som hjärta och kärl, endokrina sjukdomar, lung- och allergisjukdomar samt levnadsvanor.
– Vi har redan många spännande projekt i gång. Med de nya kunniga medarbetarna och uppdragen blir universitetsuppdraget ännu mer komplett. Nya samarbeten kommer att forma aktiviteter och uppdrag för att få ut maximal nytta för patienter, studenter och medarbetare inom primärvården, säger hon.

På APC:s senaste forskningskollegium, som hölls på Liljeholmens universitetsvårdcentral, presenterades några aktuella projekt från universitetsvårdcentralen. Bland annat studier kring arbetsfokuserad kognitiv beteendeterapi (af-KBT), metakognitiv terapi för generaliserat ångestsyndrom och depression, behandling av långvariga kroppsliga symtom samt posttraumatiskt stressyndrom. Likaså ett innovativt telemedicinskt projekt i samarbete med sårspecialister för distansbedömning och stöd vid sårbehandling, utvärdering av hälsobedömningsinstrument och lärandeaktiviteter där vårdstudenter tränar över yrkesgränser på samordnad individuell plan (SIP) för patienter.

Samtal och utbyte av kunskap och erfarenheter under december för att forma ett starkare FoUU-stöd i primärvården.

 

Kunskapstödet för psykisk ohälsa stärks ytterligare

Gustavsbergs universitetsvårdcentral, känd för sitt pionjärarbete inom psykisk ohälsa, kommer enligt beslutet att tilldelas mer resurser för att ytterligare stärka kompetensen inom psykisk ohälsa. Verksamhetschef Kersti Ejeby delar med sig av de lärdomar som präglat deras framgångsrika arbete.
– Redan vid millennieskiftet insåg vi att behovet var stort för den stora gruppen patienter med psykiska problem som vände sig till oss. Många av dem hade varit sjukskrivna länge, men i början hade vi begränsade möjligheter att ge dem rätt stöd och behandling. Vi har steg för steg utvecklat vår verksamhet med ett psykosocialt team, sökt och beviljats betydande forskningsmedel samt genomfört omfattande uppdrag för att öka kompetensen hos medarbetarna inom hela primärvården, säger hon.

Även här pågår stort utvecklingsarbete och många studier. Till exempel undersöks sjuksköterskeledd intervention för att stödja patienter med mild till måttlig stress, och transdiagnostisk kognitiv beteendeterapi för svår och långvarig trötthet. Forskning pågår också för att öka kunskapen och utveckla behandlingar för utmattningssyndrom samt inom områden som obesitas, prostatacancer och hjärtsvikt vid universitetsvårdcentralen. Universitetsvårdcentralen hade också en studentledd mottagning under flera år.
– Att nu vara en del av en större helhet inom Akademiskt primärvårdscentrum är inspirerande och kommer säkerligen generera många positiva synergieffekter, avslutar Kersti Ejeby.

 

Publicerad 2023-12-12