KVAST (Kurs i vetenskapsmetodik för ST-läkare, delmål a5

Som ett alternativ till VESTA-programmet erbjuder Akademiskt primärvårdscentrum en separat kurs i grundläggande vetenskapsmetodik för ST-läkare i allmänmedicin inom Region Stockholm. Kursen, kallad KVAST, riktar sig till de som har forskat tidigare och har en egen vetenskaplig handledare för det skriftliga individuella arbetet.

Undervisnings- och examinationsformer

Kursen består av en kursvecka med en uppföljningsdag. Under kursen ges introduktion i vetenskapsmetodik, forskningsetik, statistik, referenssökning och grunder för evidensbaserad medicin. Kursdeltagarna får till uppgift att under kursveckan formulera en preliminär projektplan med allmänmedicinsk inriktning, detta gäller oavsett om man har gjort ett tidigare vetenskapligt arbete eller inte.

Efter kursveckan har kursdeltagarna två månader på sig att utforma en slutgiltig projektplan tillsammans med sin vetenskapliga handledare, som presenteras vid uppföljningsdagen. Kursdeltagarna ska då också granska och opponera på andras projektplaner.

Efter uppföljningsdagen är kursen slut och du får ditt kursintyg. Därefter genomför du ditt vetenskapliga arbete enligt projektplanen på egen hand, med hjälp av din vetenskapliga handledare och skriver en rapport. Den färdiga rapporten presenteras sedan på vårdcentralen efter godkännande av den vetenskapliga handledaren. När allt är klart så skriver den vetenskaplige handledaren på Socialstyrelsens intyg benämnt "självständigt skriftligt arbete enligt vetenskapliga principer".

Förhandskrav

Deltagarna ska innan kursstart meddela kursledaren vem som blir vetenskaplig handledare och vilket projektämne man valt. Kursdeltagare förväntas ha grundläggande kunskaper i Excel och Word samt tidigare erfarenhet av vetenskapligt arbete.Verksamhetschefen ansvarar för att avgöra om etikansökan enligt etikprövningslagen behövs eller om det individuella vetenskapliga arbetet faller inom ramen för Hälso- och sjukvårdslagen.

Kursmål

Att ge kursdeltagarna grundläggande förmåga till ett vetenskapligt syn- och förhållningssätt och kunskap om olika forskningsmetoder samt olika typer av studier, så att kursdeltagarna under handledning kan skapa en skriftlig projektplan till ett mindre vetenskapligt projektarbete.

För dig som önskar ett heltäckande program med vetenskaplig handledning, etisk granskning och gruppseminarier finns VESTA-programmet.

Kontaktpersoner