ConPrim för stärkt teamarbete och kunskap om nutritionsvård

En fortbildning baserad på modellen ConPrim höjer personalens kunskapsnivå om nutritionsvård för svårt sjuka patienter och stärker teamarbetet. Det visar en avhandling av Erika Berggren.

Många svårt sjuka patienter inom primärvårdens hemsjukvård får inte den nutritionsvård de behöver, vilket kan medföra onödigt lidande för både patienter och närstående. För att motverka problemet har en forskargrupp prövat om en fortbildning, baserad på den interprofessionella modellen ConPrim, kan höja personalens kunskapsnivå om nutritionsvård och stärka teamarbetet. Modellen består ett webbaserat fortbildningsprogram, praktiska
övningar kopplat till verksamheten och Case-seminarier, yrkesvis och över professionsgränser.
– ConPrim har en genomtänkt och flexibel struktur anpassad efter behov i primärvården, säger Erika Berggren, verksam på APC och som disputerade på Karolinska Institutet hösten 2017.

I forskningsprojektet deltog 87 distriktssköterskor och distriktsläkare med ansvar för vård av patienter i hemmet. Resultaten visar att deltagarna
tyckte att ConPrim fungerande och att fortbildningen leder till ökade kunskaper om nutritionsvård för patienter i tidigt respektive sent palliativt skede. Stärkt teamarbete och att patientberättelserna var relevanta var annat som lyftes fram i avhandlingen.
– Upplägget har gett en djupare förståelse för teamarbete och för patienters skilda behov av nutritionsvård i tidigt respektive sent palliativt skede. Förhoppningsvis har det även ökat kvaliteten i nutritionsvården till patienterna. Men det får kommande studier utvisa, säger Erika Berggren.

Enligt henne skulle ConPrimbaserade interventioner även kunna prövas inom andra ämnesområden, exempelvis smärta och för att utveckla interprofessionellt arbetssätt.