Nätverk

  • Läkarprogrammets nätverksträffar för läkare-AKA arrangeras en gång/termin.
  • Primärvårdskollegium för primärvårdsstrimman på läkarprogrammet träffas 2-3 gånger per termin.
  • LÄRK – lärande och kommunikation i samverkan är ett nätverk för adjunkter på olika sjuksköterskeprogram, specialistsjuksköterskeprogram och VIL-samordnare. De träffas en gång per termin.
  • Inbjudan till nätverksträffar skickas ut från respektive lärosäte.