KLOK pristagare

Stort grattis till Danderyds akademiska vårdcentral vid APC som belönats med Karolinska Institutets KLOK-pris. Utmärkelsen får de för för sitt arbete med att utveckla den pedagogiska miljön genom att tänka nytt, lyfta handledares kompetens och att stimulera och träna studenters lärande över professionsgränser.

Varje år delar Karolinska Institutet ut KLOK-priset för förtjänstfulla pedagogiska initiativ som främjar verksamhetsförlagd utbildning (VFU). I år går det till Danderyds akademiska vårdcentral (AVC) vid Akademiskt primärvårdscentrum (APC). Utmärkelsen är inte bara en uppmuntran utan består också av en prispeng på 50 000 kronor som vinnarna fick ta emot i samband med Karolinska Institutets lärardag den 2 oktober.
– Det känns oerhört hedrande och jätteroligt att vårt arbete uppmärksammas. Pengarna ska vi använda till någon stimulerande aktivitet som alla medarbetare på vårdcentralen har möjlighet att delta i. Precis vad är inte bestämt än.
Det säger AVC-samordnare Christina Olsson som tillsammans med de adjungerade kliniska adjunkterna från Karolinska Institutet och Sophiahemmet Högskola, har utvecklat lärandemiljön sedan starten av AVC 2014.

Bred palett

Med en bred palett av aktiviteter har årets pristagare visat att de kan bidra till en god lärandemiljö för både studenter och handledare i primärvården. Ett exempel är interprofessionella case-seminarier för studenter från hela AVC-nätverket. AVC-teamet har även tagit fram rutiner och checklistor för primärvårdsmottagningar som tar emot studenter och anordnat interprofessionella handledarmöten med teman som: utmanande handledningssituationer, peer-learning och feed-forward.

Stärkt kompetens bland handledarna

I takt med att antalet studenter inom VFU nästan tredubblats de senaste åren har vikten av handledarkompetens lyfts. Alla medarbetare inom AVC Danderyd erbjuds därför ett webbaserat handledarstöd, och mer än en tredjedel av personalen har minst 7,5 poäng i högskolepedagogik.
– Ökningen av studenter har även lett till att nya handledningsmodeller prövas som samtidigt kan förbättra studenternas möjligheter till inlärning, säger Christina Olsson.

Studenternas lärande i fokus

Peer Learning är en pedagogisk metod för handledning på frammarsch. Till skillnad mot vanlig handledning, så sätter metoden studenternas eget lärande och inte handledarens undervisning i fokus.
– Modellen bygger på nyare teorier om modeller för livslångt lärande. Forskning har visat att det bland annat ökar studentens kognitiva förmåga, kliniska resonemang, samarbets- och ledarskapsförmåga, ansvarstagande och kritiska tänkande, menar Christina Olsson.

Olika professioner gör hembesök samtidigt   

En annan spännande aktivitet är interprofessionella hembesök där studenter från olika vårdutbildningar tar huvudansvaret att tillsammans undersöka patienten i dess hem. En ansvarig handledare deltar under hembesöket som trygghet för patient och studenter. Efter hembesöket genomförs ett seminarium där en vårdplan tas fram gemensamt. Modellen med hembesöken utvärderas vetenskapligt.
– Vi ser redan nu att det här sättet att arbeta med VFU har lett till förbättringar för patienterna bland annat har flera av dem fått förändrade vårdplaner, säger Christina Olsson.

Ledning som stöttar

Ytterligare framgångsfaktor är att ledningen är positiv både till att ta emot studenter och till interprofessionellt lärande och samarbete.
– Det är en viktig förutsättning och underlättar arbetet med att utveckla studentverksamheten inom hela vårt AVC-område, avslutar Christina Olsson.

Text: Daphne Macris

JURYNS MOTIVERING:

"Danderyds akademiska vårdcentral bedriver en till omfattning och innehåll imponerande pedagogisk verksamhet.

Interprofessionellt lärande stimuleras och tränas genom interprofessionella seminarier och hembesök.

Handledarna får stöd och utveckling genom handledarmöten om interprofessionellt lärande och Peer learning. Ledningen stödjer och stimulerar även att handledarna går längre pedagogiska utbildningar.

Danderyds akademiska vårdcentral har två pedagogiska ALF-projekt i vilka de interprofessionella hembesöken utvecklas och utvärderas och handledningsmodellen Peer learning implementeras.

Projektresultat har presenterats på nationella och internationella konferenser."