360-graders bedömning

En svensk version av den så kallade 360-gradersbedömningen för att ge ST-läkare en konstruktiv och bred återkoppling att utvecklas i sin yrkesroll upplevs som ett värdefullt verktyg av både ST-läkare, kollegor och patienter.

Det saknas i dag bra instrument för att ge ST-läkare återkoppling i att utvecklas i sin yrkesroll och få ett helhetsperspektiv på olika färdigheter. En grupp studierektorer och forskare från APC och Karolinska Institutet har utvecklat och validerat den första svenska versionen av den så kallade 360-graders bedömningen, baserad på General Medical Councils Multiple Source
Feedback Questionnaire (GMCMSF). Ett beprövat utvärderingsinstrument
från England. Instrumentet består av tre delar. En självvärderingsenkät där
läkaren själv bedömer sina förmågor. En enkät där medarbetarna bedömer läkarens förmågor. En enkät där ett urval patienter bedömer läkarens förmågor.
– Instrumentet ger en helhetsbedömning av läkarens kliniska och konsultationsfärdigheter från flera perspektiv. Den lämpar sig som underlag för diskussion mellan handledare och ST-läkare inom specialiteter där teamarbete
är en viktig del av det dagliga arbetet, säger Eva Toth Pal, samordnare vid AVC Liljeholmen och en av projektledarna.

Enkäterna har översatts från engelska och validerats med totalt 752 enkätsvar. Gruppintervjuer med 105 deltagare gjordes för att få en uppfattning om hur
ST-läkare, kollegor och patienter ser på instrumentets användbarhet för ST-läkares professionella utveckling. Resultaten visar att de översatta enkäterna har god förmåga att mäta de parametrar som de är avsedda att mäta. Av intervjuerna framgår att ST-läkarna, kollegor och patienter upplever enkäterna
som ett bra verktyg för att ge återkoppling till läkarna och stödja deras professionella utveckling.
– Intresset för instrumentet är även stort i andra delar av landet. Inom kort planerar vi att införa enkäterna som ett obligatoriskt moment i ST-utbildningen
inom allmänmedicin i Stockholms läns landsting, säger Helena Schildt Tossman, enhetschef för AT- och ST- utbildningen vid APC.