Kriterier och betygsskalor

Alla ansökningar till forskar-ST i allmänmedicin graderas inom tre lika viktiga bedömningsområden baserat på de huvudsakliga bedömningsaspekter som listas nedan, och med en 5-gradig skala. Detta används som en grund för en bedömning av projektet som helhet.

Graderingsskala:

5 poäng = enastående

4 poäng = utmärkt

3 poäng = mycket bra

2 poäng = bra

1 poäng = otillräcklig

 

 1. Relevans för primärvård

Projektet:

 • Omfattar forskning om patientgrupper och/eller sjukdomstillstånd som normalt handläggs i primärvården.
 • Avspeglar och beaktar komplexiteten i patientnära forskning.
 • Bidrar till utveckling av kunskap, teorier, begrepp, insatser och/eller implementering av ny kunskap i primärvården.
 • Bidrar till utveckling kunskap om förutsättningar för hälsa, uppkomst och konsekvenser av ohälsa eller funktionshinder.
 • Bidrar till utveckling enligt ovan ur fler än ett perspektiv.
 • Engagerar fler än en profession eller klinisk disciplin.
 1. Projektets vetenskapliga kvalitet och potential

Projektet:

 • Är originellt, nydanande och ifrågasättande av förhärskande åsikter eller praxis.
 • Omfattar en innovativ hypotes eller söker lösa viktiga hinder för framsteg i primärvårdens verksamhet och ansvarsområden.
 • Innefattar nya idéer, behandlingar eller tolkningar.
 • Berikar med väsentlig kunskapen inom forskningsområdet och vår kunskap om hälsa, sjukdom, vård och omsorg bland primärvårdens patientgrupper och/eller sjukdomsområden.
 • Har klinisk relevans och implementerbara resultat.
 1. Projektets genomförbarhet

Projektet eller de sökande:

 • Har realistiska ekonomiska resurser i förhållande till omfattningen.
 • Har nödvändiga utrymmen, apparatur och tid för genomförandet.
 • Har metodologiskt kunnande att genomföra projektet på det sätt som beskrivs.
 • Har andra erfarenheter och kontakter som tillsammans med de sökandes olika kompetenser förstärker genomförbarheten.
 • Har material, patienter och metoder som är väl avpassade för den aktuella hypotesen eller frågeställningen.
 • Har väl avvägda styrkor och svagheter i förhållande till den valda planen.