Tobaksbruk

Rökning är den enskilt största riskfaktorn för sjukdom och död. Trots ökade kunskaper om orsaker och effektiva motåtgärder går det tobaksförebyggande arbetet långsamt. Antalet rökare minskar i Stockholms län, men samtidig är skillnader inom länet och mellan socioekonomiska grupper stora. Att nå individer i primärvården som behöver stöd att förändra beteende är en viktigt och stor utmaning. Vi stödjer er i det tobaksförebyggande arbetet.

Sök utbildningar och aktiviteter

Kolla in alla våra utbildningar, aktiviteter och evenemang i vår digitala katalog. Filtrera eller sök i fritext.

Vi vill

  • Bidra till att uppfylla målet att halvera antalet rökare till år 2025.
  • Bidra till att öka kunskapen hos vårdpersonal i tobaksprevention och avvänjning så de i högre grad och med större kompetens erbjuder kvalificerad rådgivande samtal som stöd till rökslut.
  • Bidra till att vårdpersonalen möter patientens förväntningar om att få stöd att sluta röka som en självklar del av behandlingen.
  • Bidra till att patienten upplever att rådgivningen är personcentrerad.

Vi erbjuder...

...fortbildning om tobakspreventiva metoder som:

  • Uppdragsutbildning i tobaksprevention och avvänjning.
  • Utbildning i Tobaksavvänjning på recept (TOR).
  • Nätverksträffar med patientfallshandledning och seminarier i aktuella ämnen.
  • Stöd till verksamheter att etablera och införa lokala rutiner för att uppmärksamma, bemöta och erbjuda stöd till patienter med tobaksbruk i linje med nationella- och regionala vårdprogrammet samt nationella riktlinjer.
  • Stöd till lokal verksamhetsutveckling och förbättringsarbete inom tobaksområdet genom kunskapsstöd samt uppföljning och återkoppling av kvalitetsdata.

Kontakt

Lena Lund

Enhetschef: VIL samt Jakobsbergs universitetsvårdcentral
Med. dr
Distriktssköterska