När, var, hur och av vem får patient och närstående stöd efter stroke/förvärvad hjärnskada?

  • Boka vi kommer

Vilket ansvar har primärvården för patienter med stroke/förvärvad hjärnskada? Det är en utmaning att ha kunskap om vård och rehabiliteringsinsatser i såväl kort som långt perspektiv. Här får du tillfälle att tillsammans med sakkunnig och kollegor diskutera former för uppföljning av vård, rehabilitering och andra stödinsatser.

Kursdatum och tid

Tid och plats efter överenskommelse.

Innehåll

Vi anpassar innehållet utifrån era behov och önskemål. Ämnen som vi exempelvis kan fortbilda kring:

  • Vård och rehabiliteringskedjan för patienter med stroke/förvärvad hjärnskada och deras närstående.
  • Verktyg och stöd för bedömning, uppföljning och remittering.
  • Primärvårdens ansvar enligt kunskapsstyrningen och nationella riktlinjer vid stroke.
  • Resurser utanför sjukvården t ex patientföreningar, Hjärna Tillsammans.

Lärandemål

  • Kunna beskriva vård- och rehabiliteringskedjan vid stroke/förvärvad hjärnskada.
  • Upptäcka och förstå konsekvenser av funktions- och aktivitetsbegränsningar.
  • Känna till och kunna tillämpa verktyg för bedömning och uppföljning.
  • Kunna informera och guida/hänvisa patienter och närstående om olika rehabiliteringsmöjligheter och stöd.

Föreläsare

Carmen Wärlinge, leg fysioterapeut
Christina Eriksson leg arbetsterapeut

Kostnad

Kostnadsfritt

Kontakt

APC, Stroke - förvärvad hjärnskada, Boka-vi-kommer