Vårdupplevelse och val av vårdleverantör

Digitala vårdtjänster utgör numera en etablerad vårdform i allmänhetens ögon. Det finns därför ett stort behov av att bedriva forskning och utvärdera effekterna av den pågående förändringen inom vården. Projektets syfte är att studera hur patienter upplever fysiska respektive digitala vårdbesök, och hur dessa påverkar användningen av annan vård.

Verksamhet: AVC

Målgrupp: Alla

Projektledare: Ylva Trolle Lagerros

Styrgrupp: Maria Hägglund, Nasim Farrokhnia, Helena Hvitfeldt, Marina Taloyan, Isis Amer-Wåhlin

Forskningsledare: Ylva Trolle Lagerros

Finansiering: Region Stockholm 

Projektstart: 2020

 

Beskrivning

Projektets syfte är att studera hur patienter upplever fysiska respektive digitala vårdbesök, och om behovet av ytterligare vård påverkas beroende på vilket besök de genomfört.

Personer som söker fysisk primärvård eller digital vård hos digital vårdgivare kommer att tillfrågas om de kan tänka sig att svara på ett frågeformulär om vårdkontakten. Svar kan ges antingen digitalt eller via en pappersenkät. Genom Vårdanalys- (VAL-) databasen kommer vi sedan följa vårdhistoriken 7 dygn efter det fysiska eller det digitala besöket för att undersöka om dessa personer söker vård igen inom 7 dygn.

Via frågeformuläret kommer vi att studera:

  • upplevd tillgänglighet och upplevelser runt bokningen
  • väntetider
  • vårdupplevelse 
  • effektivitet (t.ex. i form av att man söker igen för samma sak) -
  • kunskapsnivå vad gäller informationssökning
  • kunskap och erfarenhet av tillgång till journalen via nätet
  • huruvida det digitala respektive det fysiska mötet ersätter annan vård