Vårdnadhavares attityder kring det allmänna barnvaccinationsprogrammet i OECD länderna och hur de kan påverkas - en systematisk litteraturstudie

Författare: Lisa Stjern

E-post: lisa.stjern@gmail.com

Vårdcentral arbetet utfördes på: Brommaplans vårdcentral

Program/kurs: VESTA VP2021

Datum för godkänd rapport: 2021-11-24

Vetenskaplig handledare: Aurelija Dubicke

 

ABSTRACT

Bakgrund

Det allmänna barnvaccinationsprogrammet har både hög evidens och hög täckning, i Sverige 97% (1) och över hela världen ca 85%(2). De avgörande faktorerna i världen som sänker vaccinationsgraden är framförallt ekonomisk instabilitet och dålig tillgång till vård där 10 länder står för 65 % av de barn som är utan eller med otillräcklig vaccination (2). I OECD-länderna (Organisation for Economic Co-operation and Development) däremot är individens attityd och tillgång till information främsta orsakerna till när täckningsgraden går ner. Det är av stor vikt att vaccinationstäckningen kvarstår hög för att bibehålla det generella skyddet i samhället (3).

Syfte

Att studera hur man på ett evidensbaserat sätt kan stärka ett informerat beslutsfattandet hos vårdnadshavare och hur man som vårdpersonal kan bemöta vårdnadshavarens tveksamheter kring det allmänna barnvaccinationsprogrammet.

Material & metod

Litteraturstudie med sökningar på PubMed. Inkluderade artiklar granskade och värderade med SBU:s granskningsmall GRADE.

Resultat

Sex artiklar selekterades utifrån inklusions- och exklusionskriterier. Samtliga evidensgraderas enligt GRADE som minst måttligt starka. Sammantaget resultat visar att utbildningsgrad hos vårdnadshavare, vaccinationsgrad av äldre barn i familjen samt om informations kunskap integreras med någon form av emotionellt stöd är det som ökar vaccinationsintentionen.

Slutsats

För att öka vaccinationsintentionen behövs både information och stöd till vårdnadshavaren för att fatta ett informerat beslut. Ytterligare forskning krävs avseende hur man ska bemöta tveksamheter i denna fråga.

Åtkomst till fullständig rapport

För åtkomst till fullständig rapport logga in på www.stforum.se
Om du inte har åtkomst till ST-forum vänligen kontakta