Utökat stöd för distriktssköterskor i arbetet med fotstatus och ortopedtekniska hjälpmedel

Projektet syftar till att sjuksköterskor skall erbjudas utbildning i fotstatus, för att minska risken för fotkomplikationer hos personer med diabetes.

Verksamhet: Utvecklingsenhet Soma

Ämne: Diabetes/Endokrinologi

Målgrupp: Distriktssköterska, Fotterapeut, Specialistläkare, allmänmedicin, Sjuksköterska, Verksamhetschef

Projektledare: Kaija Seijboldt

Projektmedlemmar: Ann Lindström

 

Beskrivning

Personer med typ-2-diabetes följs vanligtvis upp i primärvården och de bör vara rustade för systematisk kvalitetssäker diabetesvård. En av erfarenheterna från det förbättringsarbete Diacert-modellen, som APC har initierat, är att många vårdgivare önskar mer fortbildning kring fotstatus. Samt att ortopedtekniska hjälpmedel och avlastning kring sår uppmärksammas och åtgärdas.

Syfte

Att sjuksköterskor ska erbjudas utbildning i fotstatus för att minska risken för fotkomplikationer hos personer med diabetes.

Metod

Andel personer som får sina fötter undersökta i Region Stockholm är 78,9% (2018), det ligger ej i linje med Nationella riktlinjer. Diabetessjuksköterskor önskar mer kunskap och erbjuds fortbildning om fotstatus och ortopedtekniska hjälpmedel. En enkät skickas ut efter fortbildningen som deltagarna fyller i samt ett analysverktyg som speglar organisationen. APC ger stöd till primärvården genom en modell - Diacert. NDR data följs upp och projektet erbjuder besök på VC. Efter genomgången utbildning planeras deltagarintervjuer.

Resultat/förväntade resultat

Målet är att 98% av enhetens patienter får sina fötter undersökta enl. NDR – det ger i sin tur en förbättrad eller bibehållen fothälsa utifrån Nationella Riktlinjers rek.

Betydelse/förväntad betydelse

Mer jämlik vård för personer med diabetes i primärvården

 

Senast ändrad 2021-02-02