Utmattningssyndrom – patofysiologi och differentialdiagnostik

Projektet syftar till att hitta bättre verktyg för differentialdiagnostisering av utmattningssyndrom.

Ämne: Psykisk Hälsa

Målgrupp: Alla

Projektledare: Marie Åsberg, prof emerita, Stressrehab forskning, institutionen för kliniska vetenskaper Danderyds sjukhus

Projektmedlemmar: Anna Nager, Johanna Wallensten, Kristian Borg, Per Julin, Lena Rådberg, Rose-Marie Herlin, Håkan Wallén och Fariborz Mobarrez.

Finansiering: Vetenskapsrådet (The Swedish Research Council), Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken Danderyds sjukhus

 

Beskrivning

Utmattningssyndrom karakteriseras av påtaglig trötthet och kognitiva besvär. Det uppstår pga. långvarig stress utan tillräcklig återhämtning och medför inte sällan lång tids arbetsoförmåga. Att skilja mellan utmattningssyndrom, depression och kroniskt trötthets syndrom kan vara svårt. Vi har funnit en skillnad mellan friska kontroller och patienter med utmattningssyndrom avseende plasmakoncentrationen av de cellulära tillväxtfaktorerna vascular endothelial growth factor (VEGF) och epidermal growth factor (EGF) som kan vara så stor att analysen eventuellt kan ha ett diagnostiskt värde.

Syfte

Att hitta bättre verktyg för differentialdiagnostisering av utmattningssyndrom.

Metod

I studie 1 jämförs nivåer av VEGF och EGF hos patienter med utmattningssyndrom, kroniskt trötthets syndrom och friska kontroller. I studie 2 mäts nivåer av VEGF och EGF vid 1, 6 och 12 månader hos anhöriga till patienter som insjuknat i stroke för att undersöka om stegring VEGF and EGF är en del av den normala stressreaktionen vid kronisk stress. I studie 3 jämförs skattningsformulär för depression, trötthet, kognitiva symtom, generell hälsa och stress mellan patienter med egentlig depression och utmattningssyndrom. De skillnader som eventuellt identifieras används vid konstruktion av ett frågeformulär/intervjustöd. I studie 4 prövas frågeformuläret/intervjustödet, eventuellt tillsammans med utfall på plasmakoncentrationer av EGF och VEGF, som diagnoshjälp i heterogena patientmaterial från primärvården.

Betydelse

Studien kan ge ett bättre underlag för behandlingsval i primärvården för patienter med nedstämdhet och trötthet som viktigaste symtom.

Description in English

Exhaustion Disorder – pathophysiology and differential diagnostics

Background

Exhaustion disorder is a physical and psychological reaction to long-term stress without sufficient recovery. Main symptoms are mental and physical fatigue and impaired cognitive function. Differentiating exhaustion disorder from depression and chronic fatigue syndrome might be difficult. We have found elevated levels of vascular endothelial growth factor (VEGF) and epidermal growth factor (EGF) in patients with exhaustion disorder compared to healthy controls. VEGF and EGF may be of diagnostic value for exhaustion disorder.

Aim

To enhance differential diagnostics for exhaustion disorder.

Methods

Study 1 compares levels of VEGF and EGF in patients with exhaustion disorder, chronic fatigue syndrome and healthy controls. In Study 2 levels of VEGF and EGF are measured at 1, 6 and 12 months in spouses of patients falling ill in stroke, to investigate whether high levels of VEGF and EGF is a normal reaction to chronic stress. Study 3 is a cross-sectional survey for differentiating between depression and exhaustion disorder based on self-rated symptoms. Study 3 is a cross-sectional survey for developing a new questionnaire/interview guideline as diagnostic tool for exhaustion disorder in primary health care.

Potential benefits

Effective diagnostic tools may help patients with exhaustion disorder to receive the best possible treatment.

Senast ändrad 2021-02-03