Riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar hos patienter med typ 2 diabetes på Västervårdens husläkarmottagning

Författare: Nora Mendoza

E-post: nora.mendoza.claros@ptj.se

Vårdcentral arbetet utfördes på: Västervårdens husläkarmottagning

Program/kurs: VESTA HP2020

Datum för godkänd rapport: 2021-06-11

Vetenskaplig handledare: Aurelija Dubicke

 

ABSTRACT

Bakgrund

Typ 2 diabetes är en kronisk sjukdom med förhöjd risk för hjärt-kärlsjukdomar och för tidig död. Riskfaktorer som bör beaktas är rökning, högt blodtryck, förhöjda blodfetter, förhöjt HbA1c, mikroalbuminuri, övervikt och fetma.

Syfte

Kartlägga riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar hos patienter med typ 2 diabetes på Västervården Husläkarmottagning under perioden 2018 och 2019 och undersöka eventuella könsskillnader.

Material & metod

Retrospektiv kvantitativ journalstudie som utfördes på 204 patienter med diagnos typ 2 diabetes (ICD E11.9) i åldern 30 – 70 år på Västervården Husläkarmottagning under 2018 och 2019. Riskfaktorer som studerades var rökning, blodtryck, LDL-kolesterol och HbA1c. Journalsystemet Take Care och rapportverktyget MedRave 4 användes för extrahering av data. Könsskillnader beräknades med chi-2 test i programmet PAST.

Resultat

Av totala antalet patienter i studien var 31 (15,2%) rökare, 60 (29,4%) hade förhöjt blodtryck ≥ 140/85 mmHg, 148 (72,5%) hade förhöjd LDL-kolesterol ≥ 2,5 mmol/l, 84 (41,2%) hade förhöjd HbA1c ≥ 52 mmol/mol. Det var ingen signifikant könsskillnad i andelen patienter med riskfaktorer, förutom riskfaktor LDL-kolesterol. Det var 79 av 118 (67%) män som hade förhöjd LDL-kolesterol ≥ 2,5 mmol/l och 69 av 86 (80%) kvinnor, vilket visade nära signifikant könsskillnad, p=0,05.

Slutsats

Studien visade att det var högt andel patienter som hade förhöjd LDL-kolesterol samt HbA1c men lägre andel rökare och bättre blodtryckskontroll med nära signifikant könsskillnad gällande LDL-kolesterol. Resultaten kan leda till att förbättra behandlingar och införa riktade åtgärder för att minimera riskfaktorer och förbättra livskvalitet och minskad dödlighet.

Åtkomst till fullständig rapport

För åtkomst till fullständig rapport logga in på www.stforum.se
Om du inte har åtkomst till ST-forum vänligen kontakta