Rebusstudien – en långtidsuppföljning av riskfaktorer i befolkningen

Projektet syftar till att studera riskfaktorer för sjukdom och hälsa i en befolkning som följs under 40 år.

Ämne: Astma och KOL, Diabetes/Endokrinologi, Hjärta/kärl, Levnadsvanor

Målgrupp: Hjärta/kärl, respiration endokrina funktioner och osteoporos

Projektledare: Holger Theobald

Projektmedlemmar: Per Wändell, Axel Carlsson, samt forskare vid Karolinska institutet och flera andra universitet i Sverige

Forskningsledare: Per Wändell

Finansiering: Stockholm County Council

 

Beskrivning

År 1969 erbjöds 3000 slumpmässigt utvalda personer i Stockholms län en omfattande hälsoundersökning, 32 000 personer fick också en postenkät. Betydelsen av deltagarnas riskfaktorer 1969 har därefter kunnat följas i 40 år.

Syfte

Studera riskfaktorer för sjukdom och hälsa i en befolkning som följs under 40 år.

Metod

Rehabiliteringsbehovsundersökningen (REBUS) genomfördes 1969-1970 av Stockholms läns landsting i samarbete med Karolinska institutet. Ett slumpmässigt urval av personer 18-64 år fick genomgå en hälsoundersökning med läkarundersökning, tandläkarundersökning, ögonundersökning, blodprover, arbetsprov, spirometri, personlighets och IQ test. Samt EKG, psykiaterintervju, social intervju med mera. Personerna i studien har sedan kunnat följas såväl vid enstaka nya hälsokontroller som i dödorsaks, patient och cancer register. Analyserna sker med regressions modeller som gör det möjligt att justera för kända samverkande faktorer.

Resultat

Det omfattande datamaterialet, den långa uppföljningstiden samt det låga bortfallet i studien gör databasen unik. Under årens lopp har data använts i många artiklar och flera avhandlingar. Artiklar har publicerats om alkoholkonsumtionens effekter på hälsan och fertiliteten, betydelsen av blodsockernivåer, övervikt, blodtryck och andra kardiovaskulära riskfaktorer för sjukligheten och dödligheten.

Betydelse

I primärvården konfronteras distriktsläkaren med befolkningens symtompanorama där det gäller att bedöma den potentiella allvarlighetsgraden av symtomen för att avgöra vilka symtom som behöver utredas vidare. Det mesta av insamlade data är ännu obearbetade och bör kunna komma till nytta för att besvara framtida vetenskapliga frågeställningar.

Description in English

The Rebus Study – A Population Based Longitudinal Study of Risk Factors

Background

In total 3,000 randomly selected inhabitants in Stockolm county 1969 were invited to a comprehensive health assessment, 32,000 people also got a mail survey. The significance of the participants' risk factors in 1969 have subsequently been followed for 40 years.

Objective

Study the risk factors for disease and health in a population followed for 40 years.

Method

Rehabilitation Needs Survey (REBUS) was conducted from 1969 to 1970 by the Stockholm County Council, in collaboration with the Karolinska Institute. A random sample of people aged 18-64 was subjected to a medical examination by doctors including blood samples, dental examination, eye examination, exercise test, spirometry, personality and IQ tests. In addition, ECG, psychiatrist interview and Social Interview, etcetera. The subjects in the study have since been followed in death, patient and cancer registries.

Results

The comprehensive data set, the long follow-up period and the low loss in the study makes the database unique. Over the years, data has been used in many articles and several theses. The analysis is done with the regression models that makes it possible to adjust the known interacting factors. Articles have been published on the effects of alcohol consumption on health and fertility, the importance of blood glucose levels, obesity, blood pressure and other cardiovascular risk factors for morbidity and mortality.

Significance

The primary care physician is confronted with the populations symptoms panorama where it comes to assessing the potential severity of the symptoms to determine which symptoms need further investigation. Most of the collected data is still raw and should be useful to answer future research questions.

Senast ändrad 2021-02-03