PrimCare OpenLab program

Ett utmaningsdrivet, innovativt, agilt design-laboratorium i universitets primärvård för att utveckla, testa och utvärdera individuellt skräddarsydd vård av kroniska tillstånd.

Verksamhet: AVC Hässelby/Akalla

Projektledare: Marina Taloyan, Caroline Wachtler, NVS, KI och Gunnar Nilsson, NVS, APC

Projektmedlemmar: Helena Salminen - NVS, APC, Eric Asaba - NVS, KI, Bo Christer Bertilson - APC, Jan Hasselström - APC, Nouha Saleh Stattin - APC, Mario Romero Vega, KTH

Forskningsledare: Marina Taloyan och Caroline Wachtler

 

Beskrivning

Primärvård är den första naturliga kontaktpunkten med vården, och antalet patienter ökar snabbt, särskilt de med flera kroniska tillstånd. Bevisbaserade insatser för att förbättra hälsoutfall och livskvalitet implementeras ofta inte. Utvecklingen av digitala innovationer är nödvändig och relevant men underutnyttjad i primärvården. Ett tillvägagångssätt för hälso- och sjukvård som sätter enskilda användare i centrum av vården kan hjälpa till att överbrygga översättningsgapet från bevis till praktik. Användarcentrerad design är ett sätt att aktivt engagera intressenter (dvs. användare, patienter, vårdpersonal) i formuleringen och lösningen av problem vilket har visat sig vara effektivt när det gäller att utveckla eHealth-interventioner.

Syfte

Syftet med PrimCare OpenLab Programmet (POP) är att skapa en innovativ, tvärvetenskaplig och interprofessional utvecklingsmiljö för primärvård baserad på principer för användarcentrerad design. De specifika målen är:

  1. En etablera POP (år 1–6) genom att utnyttja den befintliga Openlab-resursen i kombination med resurser från Karolinska Institutet och Akademiska Primärvårdscentrum med respektive åtta akademiska vårdcentraler i SLL där alla berörda parter kan delta i en öppen innovativ interdisciplinär interprofessional miljö för att definiera och ta itu med utmaningarna i primärvården.
  2. Använda POP i ett testfall (år 1–3) genom att utföra en tvärvetenskaplig och interprofessional användarcentrerad utvecklings-pilot-utvärderings-genomförande åtgärds cykelserie för att identifiera de kritiska problemen och oförmätta behoven hos den multimorbida populationen (dvs. visualisering och verbalisation av patientdata, psykisk hälsa, strokeförebyggande vård, prediabetes och diabeteshantering, läkemedelsrelaterad sjuklighet, egenvård, smärta och / eller förebyggande av fall och frakturer.
  3. Utvärdera och revidera POP (år 1–6) efter avslutad testfall för att optimera utnyttjandet av POP.

Resultat/förväntade resultat

Primärhälsovården har en unik stor mängd patienter. År 2016 fanns det nästan 4 miljoner primärvårdspersonalbesök i Stockholms län och över 8 miljoner primärvårdsbesök med andra yrken som distriktssköterska, ergoterapeut, fysioterapeut och talterapeut. Förutom volymen är primärvården av särskild betydelse ur eget kapital och mångfald, eftersom den primära vårdmodellen är grundad i idéer om rättvis tillgång till hälso- och sjukvård för alla boende. Trots många framsteg inom primärvården är det ett antal brister. Primärhälsovård har dessutom delegerat uppgift att genomföra strategier för förebyggande av sjukdomar.

Av särskild betydelse är att efter genomförandet av riktlinjer för metoder för förebyggande av sjukdomar inom sjukvården visade resultaten att det fanns många luckor i systematiskt följande nationella riktlinjer och bristande kunskap om hur man arbetar med förebyggande av sjukdomar. Det behövs innovativa lösningar för att minska sjuka förhållanden som kan minskas, förhindra sjukdom som kan förebyggas och stödja patienter med kroniska sjukdomar i sitt dagliga liv som kan stödjas.

Senast ändrad 2021-02-03