Paint IT! Patientmedverkan och utveckling av artificiell intelligens för bättre och säkrare smärtvård

Projektet syftar till att påtagligt effektivisera diagnostik och behandling av patienter med smärta, genom användning av digital besvärsritning och frågeformulär.

Verksamhet: AVC Huddinge/Flemingsberg

Ämne: Hälsoinformatik, Rörelseorganen, Smärta

Projektledare: Bo C Bertilson, MD, PhD, Akademiskt primärvårdscenter Stockholm, bo.bertilson@ki.se

Projektmedlemmar
- Caroline Wachtler, MD, PhD, bitr. lektor, Centrum för allmänmedicin och PV, NVS, Karolinska Institutet, Alfred Nobels Allé 23, 141 52 Huddinge, caroline.wachtler@ki.se
- Mario Romero, PhD, bitr. professor, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Lindstedtsvägen 5, 100 44 Stockholm, marior@kth.se

Forskningsledare: Bo C Bertilson

Finansiering: KI, Vinnova, VGR och SLL Innovations fonder

 

Beskrivning

Genom att patienter med smärta själva, i hemmet eller väntrummet, fyller i en digital besvärsritning – Paint IT – med tillhörande frågeformulär kan diagnostik, journalföring och uppföljning av behandling påtagligt effektiviseras. Genom godkänd dataöverföring till nationellt register kan därtill artificiell intelligens utvecklas för att ge beslutsstöd till patient och vårdgivare.

Syfte

Att påtagligt effektivisera diagnostik och behandling av patienter med smärta.

Metod

Ggenom att utveckla (delstudie 1), pröva (delstudie 2) och utvärdera (delstudier 3-5) en hållbart förvaltad e-hälsotjänst (PAINt IT webbapplikation) som integrerar maskininlärning och datavisualisering för att ge en patientcentrerad, säker, och effektiv handläggning och möjlighet till forskning avseende patienter med långvarig smärta.

Resultat/förväntade resultat

De kunskapsvinster projektet kan förväntas ge och betydelsen av dessa innefattar på kort sikt ökad patientmedverkan i vården, effektivare och mer reliabel journaldatalagring, ökad och snabbare diagnostisk träffsäkerhet inte minst av neuropatisk smärta, obehag och dysfunktion i olika organ, effektivare patientbesök, kortare väntetider och lägre kostnader för vård och samhälle samt mer flexibel och jämlik vård. På längre sikt kan projektet leda till upptäckt av nya sjukdomssamband som kan medföra nya effektivare behandlingsrutiner.

 

Senast ändrad 2021-01-18