Omhändertagande av patienter med typ 2 diabetes på Brommaplans vårdcentral

Författare: Mathias Björk

E-post: mathias.bjork@regionstockholm.se

Vårdcentral arbetet utfördes på: Brommaplans vårdcentral

Program/kurs: VESTA VP2021

Datum för godkänd rapport: 2021-11-24

Vetenskaplig handledare: Marina Tayolan

 

ABSTRACT

Bakgrund

Socialstyrelsen har bestämt målnivåer för HbA1c och blodtryck hos patienter med typ 2 diabetes (T2D). Andel patienter med HbA1c > 70 mmol/mol ska vara < 10 % och andel patienter med blodtryck < 140/85 mmHg ska vara ≥ 65 %.

Syfte

Att ta reda på hur väl patienter med T2D på Brommaplans vårdcentral uppnår Socialstyrelsens målnivåer för HbA1c och blodtryck samt om det föreligger någon statistisk säkerställd åldersskillnad eller könsskillnad avseende måluppfyllelse.

Material & metod

Studien är en retrospektiv kvantitativ tvärsnittsstudie med 454 inkluderade patienter med T2D på Brommaplans vårdcentral under perioden 2019-01-01 – 2019-12-31. Data bestod av ålder, kön, HbA1c och blodtryck och insamlades från vårdcentralens journalsystem genom utdataprogrammet Medrave. Chi-2-test användes för beräkning av om åldersskillnad eller könsskillnad avseende måluppfyllelse förelåg.

Resultat

Andel patienter med HbA1c > 70 mmol/mol var 35/437 (8 %) och andel patienter med blodtryck < 140/85 mmHg var 257/445 (58 %). Det förelåg ingen statistisk säkerställd åldersskillnad eller könsskillnad avseende måluppfyllelse för HbA1c (p = 0,88 respektive p = 0,62) eller blodtryck (p = 0,71 respektive p = 0,12).

Slutsats

Patienter med T2D på Brommaplans vårdcentral uppnådde Socialstyrelsens målnivå för HbA1c men inte för blodtryck under studieperioden. Det förelåg ingen statistisk säkerställd åldersskillnad eller könsskillnad avseende måluppfyllelse. Det är viktigt att rikta insatser till de patienter på Brommaplans vårdcentral som inte uppnår Socialstyrelsens målnivå för blodtryck för att minska deras risk för framtida komplikationer.

Åtkomst till fullständig rapport

För åtkomst till fullständig rapport logga in på www.stforum.se
Om du inte har åtkomst till ST-forum vänligen kontakta