Läkarens och patientens upplevelse av läkarkonsultationen - En enkätundersökning på Hässelby akademiska vårdcentral

Verksamhet: APC AT & ST

Ämne: Konsultation

Projektledare: Matias Estrada

Projektstart: 2017-11-23

 

Beskrivning

Samspelet mellan läkaren och patienten i samtalet är kärnan till det allmänmedicinska förhållningsättet. I förlängningen förutsätter en ömsesidigt givande relation och ett meningsfullt informationsutbyte en välfungerande kommunikation.

Sedan 2015 ingår det i patientlagen att svensk hälso- och sjukvård ska bedrivas patientcentrerat. Jøssang-Malterud utformade i en studie 1995 en enkät (graderad 0-10) för att enkelt utvärdera patient-läkarkonsultationer och försöka identifiera händelser med lärandepotential i avseende av god patientcentrerad konsultationsteknik. Dessa definieras som:

  • Högerförskjutning på patientenkäten (≤ 7) (viktigast)
  • Högerförskjutning på läkarenkäten (≤ 7)
  • Diskrepans >2 mellan läkarens och patientens skattning

I denna rapport har jag låtit läkare och patienter på Hässelby vårdcentral använda Jøssang-Malteruds enkäter för att efterforska hur de uppfattar konsultationen samt grovt mäta graden av patientcentrering i kommunikationen.

Ladda ner som pdf