Kvinnor som utsätts för våld i nära relationer – hur kan hälso- och sjukvården vara ett stöd?

Övergripande syfte med projekt är att få mer kunskap hur kvinnor blivit tillfrågade om våld i nära relation inom hälso- och sjukvården samt få mer kunskap om hur kvinnor som utsatts för våld i nära relation upplever sin hälsa och vill ha stöd.

Verksamhet: Enhet Våld i nära relationer

Ämne: Våld i nära relationer

Projektledare: Mia Barimani

Projektmedlemmar:
- Ylva Elvin Nowak
- Ragnhild Eikemo
- Susanne Åhlund

Forskningsledare: Mia Barimani

Finansiering: Enheten för våld i nära relationer

 

Beskrivning

Starta upp en tvärsnittsstudie som riktas till samtliga kvinnor som besöker barnmorskemottagningar inom Region Stockholm under en tvåmånadersperiod.

Syfte

Övergripande syfte med projekt är att få mer kunskap hur kvinnor blivit tillfrågade om våld i nära relation inom hälso- och sjukvården samt få mer kunskap om hur kvinnor som utsatts för våld i nära relation upplever sin hälsa och vill ha stöd.

Våldsutsatta kvinnor söker ofta vård i primärvård med oklara symptom men ofta utan att berätta om sin våldsutsatthet. Eftersom våldsutsatta personer ofta söker vård finns det goda möjligheter för vården att identifiera våldsutsatta kvinnor. Forskningen visar dock på stora brister inom hälso- och sjukvården med avseende på såväl identifiering- som bemötande och hänvisning. Det råder heller ingen koncensus kring hur frågor om våld ska eller kan ställas, om frågor ska ställas på rutin eller indikation eller vilket stöd som skall ges.

Projektet utgår från en tvärsnittsdesign med enkätfrågor riktade till samtliga kvinnor som besöker barnmorskemottagningar inom Region Stockholm under en tvåmånadersperiod. Förväntade effekter av projektet är att kunna utarbeta generella riktlinjer för primärvården med avseende på förebyggande arbete samt identifiering och bemötande av kvinnor som varit utsatta för våld i nära relationer. Detta slags kunskap utgör också mycket viktigt evidens för samhället i stort.

Senast ändrad 2021-01-18