Handläggning av patienter med kronisk smärta i primärvården

En journalstudie som ämnar ge en aktuell tvärsnittsbild av det dokumenterade praktiska och diagnostiska omhändertagandet av och patienttillfredsställelse hos patienter med långvarig smärta inom primärvården.

Verksamhet: AVC Huddinge/Flemingsberg

Ämne: Smärta

Målgrupp: Muskuloskeletala funktioner och smärta

Projektledare: Bo Christer Bertilson

Projektmedlemmar: Åsa Niper, Åsa Skjutar

Finansiering: Pfizer AB, Stockholms Läns Landsting

 

Beskrivning

Kronisk smärta (smärta mer än 3 månader), är mycket vanligt förekommande i befolkningen och i primärvården och medför såväl stort lidande som ekonomiska konsekvenser för både individ och samhälle. 20-40% av patienterna som söker vårdcentral har smärta, men allmänläkare upplever ofta denna patientgrupp som svår, såväl ur diagnostisk som ur terapeutisk synvinkel då kronisk smärta ofta är komplex och svårbehandlad och effektiva verktyg för diagnostik och behandlingsuppföljning saknas.

Syfte

Att ge en aktuell tvärsnittsbild av det dokumenterade praktiska och diagnostiska omhändertagandet av patienter med långvarig smärta, och redovisa patienttillfredsställelse kring omhändertagandet inom primärvården.

Metod

Denna deskriptiva journalstudie kommer att systematiskt, retrospektivt kartlägga handläggning av slumpvist utvalda patienter i åldrarna 18-65 som sökt vårdcentral första gången på grund av långvarig smärta under år 2009-2010.

Betydelse

Att förbättra omhändertagandet av denna vanliga patientgrupp är av stor vikt, och en kartläggning av vår nuvarande handläggning är ett första steg mot detta.

Description in English

Background/Aim

This study aims to describe current management of patients with chronic pain in primary health care. Chronic pain is very common, and causes both great suffering and substantial negative consequences to both individuals and society. 20-40% of patients seeking primary health care suffer from pain. General practitioners often perceive this patient group as difficult to manage, both from diagnostic and therapeutic view. Effective tools for diagnosing and evaluating treatment effect are needed.

Methods

This retrospective journal study will systematically describe management of randomly selected patients aged 18-65 years who have contacted the Swedish primary health care for the first time due to chronic pain during 2009 -2010.

Significance

To improve the management and care of this large group of patients is very much needed, and a mapping of current practice is the first step towards this.

Senast ändrad 2021-01-04