Handläggning av osteoporos hos postmenopausala kvinnor på Brommaplans vårdcentral

Författare: Simeon Sundelius

E-post: simeonls@gmail.com

Vårdcentral arbetet utfördes på: Brommaplans vårdcentral

Program/kurs: VESTA VP 2021

Datum för godkänd rapport: 2021-11-24

Vetenskaplig handledare: Jörgen Syk

 

ABSTRACT

Bakgrund

Osteoporosfrakturer är vanliga och leder till stora kostnader för individ och samhälle. Diagnosen osteoporos definieras utifrån bentäthetsmätning med DXA (dual-energy x-ray absorptiometry). Till stöd för klinisk bedömningen avseende frakturrisk har man tagit fram ett riskberäkningssystem, FRAX (Fracture Risk Assessment Tool).

Syfte

Att undersöka hur postmenopausala kvinnor med osteoporos handläggs på Brommaplans vårdcentral.

Material & metod

Studien är en retrospektiv kvantitativ journalstudie. Kvinnor ≥50 år listade på Brommaplans vårdcentral med diagnosen osteoporos under perioden 170101–201231 inkluderades och delades upp i 2 grupper baserat på ålder, 50-70 år respektive >70 år. I grupperna studerades förekomst av FRAX, DXA, benspecifik behandling och uppföljning. Datainsamling gjordes med hjälp av Medrave 4 Primärvård. Journalgranskning i TakeCare. Statistisk skillnad mellan grupperna beräknades med chi-2 test.

Resultat

Totalt identifierades 320 patienter, 117 exkluderades. I gruppen 50–70 år inkluderades 47 kvinnor med osteoporos. Av dessa hade 29 (62%) dokumenterad FRAX, 44 (94%) genomgått DXA, 44 (94%) hade behandling och 34 (72%) hade planerad eller dokumenterad uppföljning. I gruppen >70 år inkluderades 156 kvinnor. Av dessa hade 43 (28%) dokumenterad FRAX, 111 (71%) genomgått DXA, 100 (64%) hade behandling och 57 (37%) hade planerad eller dokumenterad uppföljning. Skillnad i andel kvinnor med ovan definierade utfall mellan grupperna var signifikant, (p<0,05).

Slutsats

Signifikanta skillnader avseende diagnos, behandling och uppföljning för patienter med osteoporos på Brommaplans vårdcentral baserat på ålder observerades. Resultaten ligger i linje med tidigare studier och det finns utrymme att förbättra handläggningen av osteoporos på Brommaplans vårdcentral i synnerhet för patienter >70 år.

Åtkomst till fullständig rapport

För åtkomst till fullständig rapport logga in på www.stforum.se
Om du inte har åtkomst till ST-forum vänligen kontakta