Handläggning av akut bronkit - Följsamhet till Läkemedelsverket och Stramas riktlinjer på Jakobsbergs vårdcentral

Författare: Aida Khoshnoud

E-post: aida.khoshnoud@sll.se

Vårdcentral arbetet utfördes på: Jakobsbergs VC

Program/kurs: VESTA VP2020

Datum för godkänd rapport: 2021-12-16

Vetenskaplig handledare: Charlotta Nylén

 

ABSTRACT

Bakgrund

Akut bronkit orsakas huvudsakligen utav virus och det saknas indikation för antibiotikabehandling då infektionen i normalfallet är självläkande. Trots läkemedelsverket/STRAMAs rekommendationer gällande diagnostik och behandling av akut bronkit finns en överbehandling med antibiotika, speciellt med bredspektrumantibiotika.

Syfte

Syftet med studien var att undersöka i vilken utsträckning Jakobsbergs Vårdcentral följer de rekommendationer som läkemedelsverket/STRAMA framtagit gällande diagnostik och behandling av akut bronkit samt SFAMs tidigare kvalitetsindikator gällande akut bronkit.

Material & metod

Studien är en kvantitativ retrospektiv journalstudie på Jakobsbergs Vårdcentral. Studiepopulationen är patienter >18 år med diagnosen akut bronkit J22.-P under 2019-04-01 till 2020-04-01. Prevalens av antibiotikabehandling, antibiotikapreparat, CRP-provtagning fördelat på kön samt behandlande läkargrupp redovisas. Chi2 test med signifikansnivå p<0,05 samt Single proportion test med signifikansnivå p<0,05 användes för analyserna.

Resultat

Av 140 patienter med akut bronkit erhöll 41 (29 %) antibiotika, signifikant skilt från SFAMs rekommenderade <20 % (p=0,008). Av dessa erhöll 15/41 (37 %) PcV. CRP-provtagning gjordes på 105/140 (75 %). Bland kvinnorna fick 17/81 (21 %) antibiotikabehandling och bland männen 24/59 (41 %) (p=0,015). Inga statistiska signifikanser förelåg gällande val av antibiotikapreparat (p=0,067). Statistik signifikant förskrivningsskillnad förelåg, där hyrläkarna förskrev antibiotika i större utsträckning än utbildnings-/specialistläkarna (p <0,00001).

Slutsats

Den överförskrivning av antibiotika, som var störst bland män, med stor andel bredspektrumantibiotika och den högre förskrivningen av antibiotika hos hyrläkare samt hög provtagning med CRP vid akut bronkit visar att Jakobsbergs vårdcentral rutiner och följsamhet till rekommendationerna för akut bronkit behöver ses över.

Åtkomst till fullständig rapport

För åtkomst till fullständig rapport logga in på www.stforum.se
Om du inte har åtkomst till ST-forum vänligen kontakta