Förbättringsarbete diabetes i primärvården i Region Stockholm. En strukturerad vårdprocess - DiaCertmodellen

Projektet syftar till att genom vårdprocessen och DiaCertmodellen möjliggöra en förbättring av diabetesvården i primärvården.

Verksamhet: Utvecklingsenhet Soma

Ämne: Diabetes/Endokrinologi

Målgrupp: Dietist, Distriktssköterska, Fotterapeut, Specialistläkare, allmänmedicin, ST-läkare, Verksamhetschef

Projektledare: Kaija Seijboldt

Projektmedlemmar: Nouha Saleh Stattin, Marianne Pegelow, Marina Stenbäck, Katri Harcke, Anna Ugarph Morawski, Ann Lindström, Jenny Lindrot

 

Beskrivning

Personer med typ-2-diabetes följs vanligtvis upp i primärvården. Primärvården bör vara rustade för systematisk kvalitetssäker diabetesvård med tydlig organisation och struktur. Alla i teamet som är involverade i patientvården inklusive patienten bidrar till en bättre och effektivare vård. Som stöd i arbetet med att utveckla diabetesvården har vårdprocessen DiaCert provats på 19 vårdcentraler (2016) med goda resultat. Bättre blodsockernivåer och fler bedömningar av patienternas fotstatus, tydligare ansvarsfördelning och stärkt teamarbete är några exempel. Nu erbjuds modellen till hela primärvården i länet.

Syfte

Att genom vårdprocessen och DiaCertmodellen möjliggöra en förbättring av diabetesvården i primärvården.

Metod

Att ge stöd till primärvården med systematiskt kvalitetsuppföljning enligt Diacertmodellen. Kunskapsteam Diabetes roll är att stödja ett förbättringsarbete av diabetesvården enligt en standardiserad vårdprocess och modell som fått namnet DiaCert Workshop.

DiaCert-workshopen innebär 4 fysiska träffar med diabetesteamet på enheten tillsammans med 1–2 personal från APC. DiaCert består av ett antal aktiviteter och rutiner som behövs för att identifiera hinder och framgångsfaktorer för att säkra vårdens kvalitet. Personalen genomför en kartläggning av diabetesvården genom ett analysverktyg, granskar några journaler och diskuterar fram en handlingsplan. Utvärdering och uppföljningsbesök genomförs regelbundet, dels via besök på vårdcentralen och dels via genomgång av data från Nationella Diabetesregistret.

Internt stöd från enhetens personal inkluderar teamet och verksamhetschefen behövs samt externt stöd, det har en stor betydelse för utfallsmåtten.

Resultat/förväntade resultat

Resultaten visar att DiaCertmodellen fungerar, att systematik lönar sig – och att workshop är en bra metod för att involvera både diabetesgrupper och verksamhetschefer i kvalitets- och förbättringsarbetet. Arbetet har inte bara gett positiva resultat för patienterna. Även arbetsmiljö och samarbete i teamet är stärkt. Första och andra året efter förbättringsarbetet kvarstår signifikant förbättring, dock ej signifikant tredje året. För att kunna vidmakthålla den positiva förbättringen bör VC regelbundet utvärdera sina resultat, åter analysera sina rutiner vid handläggning av personer med diabetes och uppdatera sin handlingsplan regelbundet.

Betydelse

Modellen ger mer insikt om hinder och möjligheter och vilka faktorer som påverkar förutsättningarna att ge en god och jämlik vård.

DiaCertmodellen ingår nu i APC:s arbetsmetod. APC kommer framöver att fortsätta med förbättringsarbete och stöd enligt DiaCertmodellen till alla VC som efterfrågar stödet. Modellen underlättar arbetet och är förhållandevis enkel att inkludera i sitt förbättringsarbete.

Senast ändrad 2021-02-02